Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Analiza strategiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Analiza strategiczna - strona 1 Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Analiza strategiczna - strona 2 Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Analiza strategiczna - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA STRATEGICZNA
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa jest podstawą formułowania strategii gospodarczej. Pozwala bowiem na identyfikację czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętzrnych determinujących kształt strategii, zarówno pozytywnie jak i negatywnie oraz ocenę siły ich oddziaływania na przesiębiorstwo.
Analiza strategiczna przebiega w pięciu etapach: analiza otoczenia
analiza zasobów pzredsiębiorstwa
formułowanie misji i wariantów strategicznych
analiza wariantów strategicznych pod kątem przyjętego kryterium decyzyjnego
wybór ogólnej strategii gospodarczej przesiębiorstwa.
A NALIZA OTOCZENIA Analiza otoczenia zmierza do identyfikacji rysujących się szans i zagrożeń ze strony środowiska zewnętrznego oraz oceny stopnia konkurencyjności w danej dziedzinie (pranży, przemyśle) działania firmy. Z pewnym uproszczeniem, do otoczenia zalicza się wszystkie te czynniki, które są niezależne od przedsiębiorstwa.  Bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa Otoczenie dalsze (globalne) zawiera ogólne, wzajemnie powiązane czynniki i systemy oddziaływujące raczej pośrednio na domenę (przedsiębiorstwo). Otoczenie bliższe z kolei zawiera czynniki oddziaływujące bezpośrednio. Trzeba jednak podkreślić, że granice między obydwoma częściami otoczenia są bardzo trudno uchwytne.
Analiza otoczenia dalszego   obejmuje: ·  otoczenie makroekonomiczne (przykładowo: trendy w rozwoju produktu społecznego, bezrobocie, koniunktura (recesja, prosperity), kursy walut, system ekonomiczno - finansowy itp.); ·   otoczenie polityczno - prawne (tendencje w stosunkach międzynarodowych, podstawowe regulacje prawne, polityka w zakresie zanieczyszczania środowiska, normy bezpieczeństwa, sanitarne itp.);
·   otoczenie technologiczne (zmiany w nauce i technice, nowe technologie i ich wpływ na krzywe życia rynkowego produktów itp.); ·   otoczenie socjokulturowe (procesy demograficzne, przyjmowane w społeczeństwie systemy wartości, postawy społeczne itp.). Analiza otoczenia bliższego Przy analizie otoczenia bliższego badane są takie elementy jak:     Potencjalni konkurenci - zagrożenie ze strony nowych oferentów zależy przede wszystkim od wysokości barier rynkowych, w tym głównie od: minimalnej wielkości zakładu, zapotrzebowania na kapitał, dostępu do dróg zbytu i lojalności nabywców.     Dostawcy - odgrywają podstawową rolę w analizie strategicznej domeny; punktem wyjścia do analizy dostawców jest określenie tzw. „siły negocjacyjnej dostawców”, która zależy m.in. od: stopnia koncentracji dostawców (jeden dostawca - wielu dostawców), stopnia standaryzacji, groźby integracji

(…)

… wyznaczają górną granicę ceny i ograniczają pole manewru dla cen danego rynku i to tym silniej, im bardziej elastyczny jest popyt.     Konkurencja w sektorze - rywalizacja wśród konkurentów zależy od stopnia nasycenia rynku oraz wysokości barier wypadnięcia z rynku; te ostatnie wyznaczone są np. kosztami demontażu, przeprowadzki, kar umownych itp.     Stosunki przemysłowe i państwo jako czynnik konkurencji, np. kontrola cen na sprzedawane towary, ograniczenia importowo-eksportowe, regulacje prawne między pracodawcą i pracobiorcą itp.
ANALIZA ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
   Zadaniem analizy przedsiębiorstwa jest opis i przede wszystkim ocena, ze strategicznego punktu widzenia, pozycji zasobowej przedsiębiorstwa, w celu stworzenia na podstawie ustalonych słabych i mocnych stron, strategicznej przewagi…
… scenariuszowe - SM,
Metody pozostałe:
Cykl życia produktu,
Cykl życia techniki i technologi,
Łańcuch wartości,
Metoda SPACE,
Benchmarking.
Literatura:
„ Lechosław Berliński „Strategiczny system zarządzania” Józef Penc
„Leksykon biznesu” Józef Penc
„Controlling”H. J.Vollmuth
„Analiza strategiczna przedsiębiorstwa” Grażyna Gierszewska
Zarządzanie marketingowe” Andrzej Pomykalski


Wprowadzać corocznie jeden nowy towar (zestaw asortymentowy)
Prowadzić celowe badania dotyczące pełnego rozpoznania nisz rynkowych i możliwości wejścia przedsiębiorstwa
Osiągnąć podwojenie aktywów co X lat (nie uwzględniając inflacji)
Unikać zagrożeń przejęcia firmy przez inną
Przygotować program promo­cji nowych towarów
Przygotować warsztat meto­dyczny i kadrę
Przez rozwój poziomy (inte­gracja…
… strategiczny wykorzystuje w pełni szanse rynkowe
czy dana strategia znajduje pełne pokrycie w zasobach i umiejętnościch przedsiębiorstwa w obecnych i przyszłych
czy bezpieczeństwo ekonomiczne związane z danym wariantem mieści się w dopuszczalnych granicach
czy dana strategia odpowiada wartościom i aspiracjom kluczowych osobistości przedsiębiorstwa, czołowej kadry menedżerskiej
czy dana strategia będzie pełnić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz