Analiza sprawozdania finansowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3276
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza sprawozdania finansowego - strona 1 Analiza sprawozdania finansowego - strona 2 Analiza sprawozdania finansowego - strona 3

Fragment notatki:


Analiza sprawozdania finansowego Materiały źródłowe , które służą do badania zjawisk gospodarczych :
1.wewnętrzne, zawierające dane o przedsiębiorstwie
2.zewnętrzne, informacje z otoczenia przedsiębiorstwa
Źródła informacji liczbowych- dane ewidencyjne:
a)rachunkowość
b)kalkulacja
c)ewidencja
d)sprawozdawczość finansowa i rzeczowa
e)poprzednie analizy ekonomiczne
f)plany
g)dokumentacja technologiczno-konstrukcyjna
Informacje pozaewidencyjne- przyczyny i skutki zjawisk:
a)protokoły z różnych zebrań w przedsiębiorstwie
b)sprawozdania i protokoły z posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
c)informacje zebrane w trakcie prowadzenia rozmów z pracownikami i bankiem finansującym
Sprawozdanie finansowe:
-wprowadzenie do sprawozdania finansowego
-bilans
-RZiS
-dodatkowe informacje i objaśnienia
+(dla większych jednostek)zestawienie zmian w kapitale własnym, CF
Odbiorcy sprawozdania finansowego:
1.dawcy kapitału, zarówno własnego, jak i obcego. Ponoszą oni ryzyko funkcjonowania firmy i jej upadłości, inwestorzy wnoszący kapitał są ostatnią grupą, której roszczenia są uznane w przypadku bankructwa przedsiębiorstwa; kredytodawcy i inni wierzyciele na podstawie sprawozdania finansowego oceniają zdolność firmy do zwrotu długu i wywiązywania się ze zobowiązań odsetkowych
2.analitycy finansowi i doradcy, którzy wykorzystują sprawozdania przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
3.zarządzający, przy ocenie możliwości przetrwania firmy i jej rozwoju w warunkach konkurencyjnych oraz przy wszelkich decyzjach bieżących i rozwojowych
4.firmy konkurencyjne, przy budowie strategii rynkowych i ocenie ryzyka konkurencji
5.instytucje rządowe i samorządowe
6.pracownicy i związki zawodowe, przy ocenie zdolności przedsiębiorstwa do utrzymania miejsc pracy i podwyżek płac
Oficjalny źródłem informacji o przedsiębiorstwach jest Krajowy Rejestr Sądowy.
-roczne sprawozdania finansowe
-opinia biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie podlega badaniu
-odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysków lub pokryciu straty
Bilans - prezentuje stan majątku i źródła jego finansowania na moment jego sporządzania(moemtn bilansowy), jest to więc obraz statyczny
Aktywa - kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.


(…)

…, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how
- nabyta wartość firmy - różnica między ceną nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przyjętych aktywów netto(kapitał własny)
- koszt zakończenia prac rozwojowych - koszt opracowania nowych/lepszych produktów/technologii. Zalicza się je pod warunkiem…
… międzyokresowe
Aktywa obrotowe
1.Zapasy : materiały, półprodukty, produkty w toku, produkty gotowe, towary, zaliczki na dostawy
2.Należności krótkoterminowe
- należności z tytułu dostaw i usług
- należności od jednostek powiązanych
- płatne w ciągu 12 miesięcy
- płatne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy
- należności od pozostałych jednostek
- płatne w ciągu 12 miesięcy
- płatne w okresie dłuższym niż 12…
…)
3.Inwestycje krótkoterminowe
- krótkoterminowe aktywa finansowe z podziałem na aktywa w jednostkach powiązanych kapitałowo i pozostałych oraz środki pieniężne i aktywa pieniężne
- inne
4.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Kapitał własny
1. Kapitał podstawowy
-kapitał zakładowy spółek akcyjnych - nominalna wartość akcji, podział na akcje o równej wartości nominalnej , nie mniejszy niż 500…
… wartości księgowej nad nominalną papierów wartościowych, pożyczek, zobowiązań zamienionych na akcje lub udziały
+ kwoty zobowiązań bezwarunkowo umorzonych w wyniku postępowania naprawczego lub układowego
5. Zysk(strata) z lat ubiegłych
6. Zysk(strata) netto
Zobowiązania i rezerwy
1.Rezerwy na zobowiązania
- na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości kwoty podatku dochodowego…
…, gdy cena nabycia aktywów jest niższa od wartości godziwej
- inne rozliczenia międzyokresowe podzielone na długo i krótkoterminowe
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- rozliczenia międzyokresowe przychodów …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz