analiza rynku - plan

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza rynku - plan - strona 1 analiza rynku - plan - strona 2 analiza rynku - plan - strona 3

Fragment notatki:

Plan:
1. Konstrukcja pytań w kwestionariuszu wywiadu.
2. Poziomy pomiaru (skale pomiarowe).
3. Podstawowe zasady skalowania postaw.
4. Metody skalowania postaw.
1. Konstruowanie pytań w kwestionariuszu wywiadu W tworzeniu pytań kwestionariuszowych należy podjąć 4 podstawowe decyzje dotyczące:
- rodzaju poszukiwanych informacji,
- treści pytań kwestionariuszowych,
- formy odpowiedzi na pytania,
- stylu i formy gramatycznej pytania.
1.1. Rodzaj poszukiwanych informacji Pytania w kwestionariuszu powinny dostarczyć informacji pozwalających na rozwiązanie problemu badawczego. Przed zamieszczeniem danego pytania w kwestionariuszu należy zastanowić się, w jaki sposób informacje uzyskane w odpowiedzi na zadane pytanie będą wykorzystane przy analizie danych i jaka będzie ich rola w rozwiązaniu problemu badawczego.
1.2. Określenie treści pytań Pytania mogą dotyczyć zachowań, postaw i cech respondenta (metryczkowe). Pytania dotyczące zachowań Służące do ustalenia wielkości rynku : „Czy w ogóle kupuje Pan(i) ...?”
„Jak często kupuje Pan(i) ...?”
„Ile kupuje Pan(i) ...?”
„Ile wydał(a) Pani(i) w ciągu ostatniego miesiąca na ...?”
Służące do ustalenia udziału w rynku firm lub produktów : „Jakiej marki wyrobu Pan(i) używa”
„Jaką ilość produktu (określonej marki) kupuje Pan(i) miesięcznie?”
Służące określeniu schematu zakupów klientów: „Jak często kupuje Pan(i) ...?”
„Kiedy ostatnio kupił(a) Pan(i) ...?”
„Ile zwykle kupuje Pan(i) ...?”
Do określenia stanu posiadania: „Czy posiada Pan(i) dany produkt”
„Jak długo go Pan(i) ma?”
„Ile posiada Pan(i) takich produktów?”
Do określenia wzorów zachowań : „Jak często kupuje (odwiedza, używa) Pan(i) ...?”
„Kto pomógł Panu(i) w wyborze zakupionego ...?”
„Kto w Pana(i) firmie podejmuje ostateczne decyzje o wyborze określonego dostawcy?”
Do przewidywania zamierzeń: „Czy zamierza Pan(i) zakupić (odwiedzić, skorzystać) ... w ciągu najbliższych sześciu miesięcy?”
„Załóżmy, że Pana(i) wydatki w tym roku wynosiły 100 - jakie przewiduje Pan(i) za dwa lata?”
„Dlaczego uważa P. że w przeszłości będzie P. mniej kupować?
Pytania dotyczące postaw Ustalanie przyczyn konkretnych zachowań, takich jak zakupy: „Dlaczego kupuje Pan(i) produkty tej marki?”
„Jakie czynniki mają Pana(i) zdaniem największy wpływ na wybór marki?”


(…)

… odpowiedź jest wyskalowana wg skali nominalnej. W wyniku ocen respondenta skala nominalna zmienia się w skalę rang, która jest skalą porządkową. Skale rang są często stosowane w pomiarach preferencji; są łatwe i zrozumiałe dla respondenta. Przykład:
Skąd czerpał Pan(i) informacje o pojawieniu się na rynku telewizora A? (Proszę podać kolejność docierania informacji)
znajomi  wystawa sklepowa 
rodzina…

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
M
P
1
2
3
A
B
D
7
4
3
2
18
2
K
S
1
3
2
B
C
D
6
5
5
1
25
3
M
W
2
1
3
A
B
C
7
3
4
4
30
4
M
W
3
1
2
A
D
B
5
7
6
1
28
Kolumna 1 - płeć (skala nominalna).
Kolumna 2 - wykształcenie (podstawowe, średnie, wyższe). Skala nominalna.
Kolumny 3-5 - Pytanie: „Uszereguj marki samochodów X,Y,Z w kolejności preferencji”. Każdej marce przyporządkowujemy jedną kolumnę. Skala porządkowa
… przydatne jest skalowanie nominalne. Gdy badacza interesuje występowanie jakiejś cechy w badanym obiekcie stosuje on często skalowanie zero-jedynkowe. Jeżeli dana cecha występuje, odpowiednia zmienna przyjmuje wartość 1, w przypadku przeciwnym 0. Skala porządkowa. Przyporządkowanie liczb badanym własnościom odpowiada nie tylko relacjom równości lub różności, lecz również ich uporządkowania ze względu na tę…
… i niezrównoważonego skalowania odpowiedzi:
a/- skalowanie zrównoważone (skala porządkowa):
P.: Jak ocenisz szybkość obsługi klientów w sklepie X?
1 “ Bardzo szybka, 2 “ Szybka, 3 “ Ani szybka, ani powolna, 4 “ Powolna, 5 “ Bardzo powolna.
b/- skalowanie niezrównoważone, skala przedziałowa
1 “ Ani razu, 2 “ 1raz, 3 “ 2-4razy, 4 “ 5-9razy, 5 “ 10-19razy, 6 “ 20 i więcej razy.
Forma skali. Kategorie danej skali…
… jako przedziałowe, czyli próbuje się mierzyć cechy , które nie mają jednostki miary. Przy konstrukcji tych skal zakłada się, że różnice między sąsiednimi klasami są równe. Skala stosunkowa (proporcjonalna, ilorazowa). Skala ilorazowa określona zostaje przez wybór stałej jednostki miary i wykazanie zera bezwzględnego (jednostronnego ograniczenia zakresu skali). Punkt zerowy na skali stosunkowej oznacza brak…
…  ulotka przysłana do sklepu 
reklama telewizyjna  plakat 
reklama prasowa  akwizytor 
reklama radiowa  jakieś inne źródło 
Wadą tych skal jest ich malejąca efektywność w miarę wzrostu liczby ocenianych cech. W przypadku dużej liczby ocenianych cech lepiej jest zastosować porównywanie parami.
Metoda porównywania parami - jest nie tylko metodą pomiaru, dzięki niej można również analizować zebrane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz