Analiza portfelowa - Kategorie macierzy portfela

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4095
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza portfelowa - Kategorie macierzy portfela - strona 1

Fragment notatki:


Analiza portfelowa (portfolio) Pojęcie portfela (portfolio) wywodzi się z działalności finansowej i pierwotnie było stosowane przy lokowaniu środków finansowych w papiery wartościowe. Koncepcja ta została wykorzystana w przedsiębiorstwie do analizy poszczególnych grup produktów za pomocą dwóch strategicznych czynników sukcesu: udziału w rynku i wzrostu rynku. Macierz, która powstaje w wyniku skalowania tych dwóch kryteriów umożliwia analizę produktów przedsiębiorstwa wykorzystywaną do opracowania specyficznych strategii dla oferowanych produktów.
W literaturze przedmiotu opisanych jest kilka metod portfelowych. Najbardziej znana w praktyce jest macierz opracowana przez Boston Consulting Group (macierz BCG) na podstawie analizy krzywej doświadczeń i cyklu życia produktu. Biorąc pod uwagę umiejscowienie produktów na krzywej cyklu życia produktu i ich pozycję rynkową można wyróżnić następujące kategorie macierzy portfela:
znaki zapytania (ang. question marks, zwane również "dylematy" albo "zagadkowe dzieci") - są to produkty o wysokiej jednostkowej marży brutto i niskim udziale w sprzedaży;
gwiazdy (ang. stars) - są to produkty o wysokiej jednostkowej marży brutto i wysokim udziale w sprzedaży;
dojne krowy (ang. cash-cows, zwane również "konie pociągowe") - są to produkty o niskiej jednostkowej marży brutto i wysokim udziale w sprzedaży;
psy (ang. dogs, zwane również "balasty" albo "kule u nogi") - są to produkty o niskiej jednostkowej marży brutto i niskim udziale w sprzedaży.
POPULARNOŚĆ
Omawiana metoda umożliwia kierownictwu wielkich przedsiębiorstw alokację zasobów finansowych, między różne linie produktów, w sposób gwarantujący długotrwałą zyskowność, pozwala pokazać pożądane sekwencje przepływu środków finansowych między grupy produktów, a także stwarza ramy do prognozowania skuteczności działań marketingowych.
Wykorzystanie metody inżynieryjnej w polityce cenowej wymaga realizacji następujących działań:
ustalenie jednostkowej marży brutto każdego produktu jako różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a jednostkowym kosztem zmiennym;
ustalenie popularności poszczególnych produktów mierzonej liczbą sprzedanych produktów, czyli określenie udziału produktu w strukturze sprzedaży;
ustalenie jednostkowej marży brutto średnioważonej jako ilorazu sumy całkowitych marż brutto produktów i liczby sprzedanych produktów;
porównanie jednostkowej marży brutto każdego produktu (jmb) z marżą średnioważoną:

(…)

… produktu
Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Kotaś, S. Sojak, Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, op. cit, s. 198-199
Produkt
Sprzedaż w szt.
Struktura sprzedaży
j.k.z.
Cena sprzedaży
j.m.b
Całkowite koszty zmienne
Przychód ze
sprzedaży
Marża brutto całkowita
Klasyfikacja wg
Kategoria
produktu
Zalecenia
kwota
%
ranking
Marży jedn.
struktury
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz