Analiza koszt-wolumen-zysk - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 5362
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza koszt-wolumen-zysk - wykład - strona 1 Analiza koszt-wolumen-zysk - wykład - strona 2 Analiza koszt-wolumen-zysk - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Analiza koszt-wolumen-zysk (Cost-Volume-Profit Analysis, CVP) Narzędzie pozwalające badać relację i występowanie zależności przyczynowo-skutkowych między rozmiarami produkcji przedsiębiorstwa i ponoszonymi w przedsiębiorstwie kosztami a uzyskiwanymi przychodami (w rezultacie zyskiem). Analiza CVP zakłada, że zależności między rozmiarami produkcji (wolumenem) a kosztami produkcji oraz zależności między rozmiarami sprzedaży a przychodami ze sprzedaży mają charakter liniowy. Przyjęcie takiego założenia jest możliwe wyłącznie w tzw. krótkim okresie, kiedy nie zmieniają się ceny jednostkowe i jednostkowe koszty zmienne, a produkcja przedsiębiorstwa nie wykracza poza granicę posiadanego potencjału wytwórczego. Analiza CVP, analiza koszt-wolumen-zysk (ang. cost-volume-profit analysis) - jedno z narzędzi rachunkowości zarządczej , ułatwiające podejmowanie decyzji dotyczących m.in.:
Jaka ilość produktów (towarów, usług) powinna być wytworzona i sprzedana aby założony zysk operacyjny został spełniony?
Jaka część przychodu będzie pokrywać koszty stałe?
Ile należy sprzedawać aby podmiot nie generował strat?
Jak kształtuje się rentowność sprzedawanych usług, produktów, towarów. Podstawowe założenia Analiza koszt-wolumen-zysk zakłada liniowy związek między badanymi wielkościami kosztów stałych, zmiennych jednostkowych, ceny i ilości sprzedaży. Koszty zmienne całkowite i przychód ze sprzedaży są wprost proporcjonalnie zależne od wolumenu sprzedaży.Przyjmuje się, że ceny jednostkowe i koszty zmienne jednostkowe są stałe w badanym okresie. Koszty stałe stanowią wielkość niezmienną w badanym przedziale istotności. Analiza CVP pomija zagadnienie zmiany wartości pieniądza w czasie.
Analiza CVP przyjmuje poza tym jednoznaczny podział kosztów na stałe i zmienne. Podział ten dotyczy jedynie kosztów operacyjnych, gdyż sama analiza ogranicza się do operacyjnej sfery działania podmiotu gospodarczego.
Analiza CVP stosowana jest zazwyczaj w odniesieniu do produkcji jednorodnej, co upraszcza znacznie określenie nośnika kosztów, którym w takim wypadku staje się rozmiar produkcji. Jednak, w przypadkach produkcji mieszanej, niezbędne jest określenie kombinacji produktów, tzw. sales mix. Sales mix powinien być rozpoznawalny przez kadrę zarządzającą i w badanym okresie uznany za stały.
Zakładany jest brak zapasów towarów(usług, produktów) lub ich określona, stała w istotnym przedziale czasu, wysokość. Składowe modelu Podstawowymi wielkościami występującymi w analizie CVP są: Koszt całkowity (Total Costs, TC) Koszty całkowite są sumą całkowitych kosztów zmiennych i kosztów stałych.
Koszt zmienny ( Variable Costs, VC) Całkowite koszty zmienne otrzymuje się przez przemnożenie jednostek przez zmienny koszt jednostkowy. Jednostkowy koszt zmienny jest stałą, o którą wzrastają całkowite koszty zmienne wraz ze wzrostem produkcji.

(…)

….
Koszt zmienny jednostkowy (unit variable cost, uvs) Koszt stały (Fixed Costs, FC) Koszty stałe są stałe w przyjętym do analizy okresie lub przedziale istotności. Jako takie, koszty stałe mogą się zmieniać w przyjętych progach wielkości produkcji - skokowo. Dla uproszczenia analizy przyjmuje się jednak, że są niezmienne.
Marża kontrybucyjna, marża brutto I (contribution, CM) Lub
Gdzie OI= zysk…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz