Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 6 (SEM IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 6 (SEM IV) - strona 1 Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 6 (SEM IV) - strona 2 Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 6 (SEM IV) - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 6 22.03.2011
Analiza majątku trwałego
Majątek trwały w zasadniczym stopniu decyduje o możliwościach wytwórczych firmy. Jest on zaangażowany w przedsiębiorstwie na okres dłuższy niż jeden rok.
Rozwój majątku, procesy inwestycyjne, wiążą się z koniecznością wydatkowania na ogół dużych kwot pieniężnych, poszukiwania źródeł jego finansowania. Jest on obciążony dużym ryzykiem. Majątek trwały dzieli się z punktu widzenia kryterium:
Jego zastosowania na produkcyjny i finansowy,
Prawa własności na własny i obcy (np. leasingowany),
Elastyczności na mniej (budynki, budowle) lub bardziej elastyczny (narzędzia, środki finansowe).
W bilansie środki trwałe ujmowane są w wartości netto, która jest różnicą między wartością początkową środków, a dotychczasowym poziomem ich umorzenia.
Majątek trwały obejmuje pięć grup:
Rzeczowy majątek trwały,
Wartości niematerialne i prawne (nabyte przez firmę prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania np. prawa autorskie, patenty, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, znaków towarowych, programy komputerowe i inne, których okres użytkowania przekracza jeden rok; w skład tych wartości wchodzą również inne składniki, z których najważniejsza jest wartość firmy)
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Podstawowe znaczenie w strukturze majątku trwałego ma majątek rzeczowy, a w nim środki trwałe.
W bilansie środki trwałe są podzielone na pięć grup:
Grunty własne, budynki i budowle,
Urządzenia techniczne i maszyny,
Środki transportu,
Pozostałe środki trwałe- inwestycje rozpoczęte oraz zaliczki na poczet inwestycji.
Podstawowym instrumentem analizy środków trwałych są wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące efektywność zarządzania tymi środkami.
Parametrami, za pomocą których można ocenić zmiany w poziomie, dynamice i strukturze środków są:
Różnica między stanem środków w okresie badanym i bazowym,
Wskaźniki dynamiki zmian środków trwałych,
Wskaźniki struktury odzwierciedlające procentowe udziały poszczególnych grup środków w ich ogólnej wartości. We wskaźnikach dynamiki znajdują odbicie kierunki i intensywność działań inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo w minionych okresach.
Porównywanie wskaźników strukturalnych w czasie pozwala na ocenę zmian zachodzących w wewnętrznej strukturze majątku. Układ strukturalny majątku jest zróżnicowany w zależności od branży.


(…)


Gdzie : I - wartość majątku przekazywanego z inwestycji,
MTb- wartość początkowa- brutto majątku trwałego.
Jest to wskaźnik informujący o aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Wzrost wskaźnika oznacza odmłodzenie i unowocześnienie się zasobów majątkowych. Ocena gospodarowania majątkiem trwałym
Majątek trwały jest jednym z podstawowych elementów decydujących o efektach działalności przedsiębiorstwa.
Podstawowe znaczenie dla analizy majątku trwałego ma jego efektywność, którą można ustalić na podstawie zestawy wskaźników określających relacje między efektami osiągniętymi w przedsiębiorstwie a posiadanymi zasobami majątkowymi.
wskaźnik technicznego uzbrojenia pracy Tup Tup = MT/ L
Gdzie L- poziom zatrudnienia,
MT- przeciętna wartość majątku trwałego.
Efektywność majątku trwałego, można ocenić także badając relacje…
…, czego efektem jest wyższa dynamika produkcji. Zysk powinien wzrastać najszybciej w wyniku efektywnego zarządzania. Zarządzanie aktywami obrotowymi firmy:
zapasami,
należnościami krótkoterminowymi,
środkami pieniężnymi (inwestycjami krótkoterminowymi)
zobowiązaniami bieżącymi (krótkoterminowymi rozliczeniami międzyokresowymi)- ustalanie strategii finansowania aktywów obrotowych.
Ad 1.
Głównym celem…
… zarządzania zapasami jest kształtowanie takiego ich poziomu, który zapewni ciągłość procesów produkcji i sprzedaży przy minimalnych kosztach ich utrzymania.
Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga z reguły pozyskiwania, gromadzenia i utrzymywania zapasów, surowców, materiałów, produkcji w toku, wyrobów gotowych bądź towarów. Potrzebna jest ciągła kontrola poziomu i struktury zapasów.
Ad 2.
Należności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz