Analiza ekonomiczna-projekt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4067
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna-projekt - strona 1 Analiza ekonomiczna-projekt - strona 2 Analiza ekonomiczna-projekt - strona 3

Fragment notatki:
...I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI
Spółka działa pod firmą Fabryki Mebli „FORTE” Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki jest Ostrów Mazowiecka, ulica Biała 1.
Firma rozpoczęła działalność 17 czerwca 1992r. jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W obecnej formie prawnej jako Spółka Akcyjna istnieje od 9 grudnia 1994r. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i handel całą gamą mebli skrzyniowych, kuchennych, tapicerowanych oraz usługi w zakresie transportu, dystrybucji ciepła, robót budowlanych, reklamy i prac badawczo – rozwojowych....


...Nadzór i kontrola:
monitorowane wszystkie procesy w całym cyklu powstawania produktu.
dbanie o najdrobniejsze szczegóły, sprawdzane nawet: zawieszenia ugięcia półek, drążków i wieńców; odporność na dynamiczne otwieranie szuflad, odporność na obciążanie pionowe drzwi, szuflad i elementów poziomych i wiele innych.
Wszystkie materiały poddawane są ocenie w naszych laboratoriach oraz w laboratoriach niezależnych: Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, Instytutu im. Wilhelma Klauditza w Braunschewigu oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewno-pochodnych w Czarnej Wodzie. (PN-F-06001; 1994), (PN-F-6000; 1998).
Wytrzymałości i normy bezpieczeństwa Forte otrzymuje od Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, LGA Bayern oraz Pur-Remodex w Poznaniu....


...W poszczególnych pozycjach zmiany przychodów wykazują większe zróżnicowanie, co w szczególności dotyczy pozostałych przychodów operacyjnych, które spadły o ca 28% oraz przychodów finansowych, które wykazały wzrost o 103%. Następstwem powyższego była zmiana struktury przychodów ogółem, w której nastąpiła spadek udziału przychodów ze sprzedaży w przychodach ogółem z 99,31% do 96,02%. Wystąpił także nieznaczny spadek udziału w przychodach ogółem...

RAPORT KOŃCOWY Z ANALIZY FINANSOWEJ FM „FORTE” S.A.
ZA ROK 2004
I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI Spółka działa pod firmą Fabryki Mebli „FORTE” Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki jest Ostrów Mazowiecka, ulica Biała 1. Firma rozpoczęła działalność 17 czerwca 1992r. jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W obecnej formie prawnej jako Spółka Akcyjna istnieje od 9 grudnia 1994r. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i handel całą gamą mebli skrzyniowych, kuchennych, tapicerowanych oraz usługi w zakresie transportu, dystrybucji ciepła, robót budowlanych, reklamy i prac badawczo - rozwojowych.
Fabryka Mebli FORTE S.A. jest jednym z największych producentów mebli w Polsce, notowanym na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Spółka powstała na bazie państwowego przedsiębiorstwa - fabryki mebli utworzonej w 1976 roku. Momentem przełomowym był rok 1992, kiedy to Maciej Formanowicz - obecny Prezes Fabryk Mebli FORTE SA kupił fabrykę mebli w Ostrowi Mazowieckiej i wniósł ją aportem do FORTE, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej wspólnie z niemiecką firmą Alno- producentem mebli kuchennych. W tym samym roku w Brilon w Niemczech powstała spółka Möbelvertieb FORTE GmbH, zajmującą się obsługą handlową FORTE na rynku niemieckim, belgijskim i holenderskim. Nabycie Suwalskich Fabryk Mebli w roku 1993 znacznie powiększyło potencjał rozwojowy FORTE.. W roku 1995 FORTE zakupiło 100% udziałów w firmie handlowej Meble Polonia. Trzy lata później FORTE staje się głównym udziałowcem Białostockich Fabryk Mebli. Rok 1999 odnotował zawiązanie spółki dystrybucyjnej FORTE BALDAI z siedzibą w Wilnie or

(…)

… obrotowych, a których wzrost powoduje zwiększenie stanu kapitału obrotowego. Dokonując analizy wewnętrznej mamy do dyspozycji bardziej szczegółowe dane do oceny płynności finansowej. Wówczas możemy przeprowadzić analizę płynności finansowej: 1) Wg norm wykonywania zawodu biegłych rewidentów w ocenie płynności finansowej wykorzystuje się klasyfikację środków obrotowych odpowiadającą trzem stopniom płynności…
… przychodów zmalała z 4,93 (rok 2003) do 3,62 ( rok 2004), co należy ocenić negatywnie. Ocena płynności finansowej w ujęciu dynamicznym Do oceny tej przyjęto stany przepływów pieniężnych oraz trzy grupy wskaźników ustalonych na podstawie sprawozdania z przepływów pieniężnych. Stany przepływów pieniężnych FM FORTE w latach 2003-2004 prezentuje tabela 9.
Tabela 9 Przepływy pieniężne FM FORTE w latach 2003-2004…
… rentowności ustalone na podstawie danych wykazanych w rachunku zysków i strat oraz w bilansie jednostki za 2004 rok. Do oceny rentowności przyjęto trzy podstawowe wskaźniki :
rentowności sprzedaży,
rentowności majątku,
rentowności kapitału. których obliczenia prezentuje tabela 4: Tabela 4: Wskaźniki rentowności FM FORTE w latach 2003 - 2004
WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI (RENTOWNOŚCI)
2004
2003
Dynamika…
…)] x (1-T)
majątku (%)
majątek ogółem (aktywa)
6,41%
4,62%
138,7%
rentowność kapitałów
zysk netto[N.(r)] x 100%
własnych (w %) ROE
kapitał własny [A.(p)]
8,46%
7,22%
118%
dźwignia finansowa
rentowność kapitału własnego minus skorygowana . rentowność majątku
2,05%
2,6%
78,8%
Źródło: Rachunek zysków i strat, bilans Wskaźnik rentowności sprzedaży w analizowanym okresie informuje, że marża zysku w roku 2004 stanowiła 5,93% sprzedaży po odliczeniu wszystkich kosztów i zapłaceniu podatku. W porównaniu z rokiem 2003, w którym marża zysku stanowiła 3,09%, obserwujemy wzrost o 91,9 %, co należy ocenić pozytywnie .
Jednakże, wskaźnik rentowności sprzedaży operacyjnej ustalany wyłącznie w odniesieniu do podstawowej działalności operacyjnej, tj. uwzględniający wyłącznie zysk i przychody z podstawowej…
… dynamika skorygowanej rentowności majątku niż dynamika rentowności majątku przed korektą może wskazywać na spadek efektu dźwigni finansowej w roku 2004 w porównaniu z rokiem 2003. Potwierdzają to wskaźniki dźwigni finansowej (tabela 4) które wykazuję : w roku 2004 poziom 2,05%, natomiast w roku 2003 poziom 2,6%, co przy porównaniu daje spadek efektu oddziaływania dźwigni finansowej o 21,2%. Skutki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz