Analiza ekonomiczna - branża edukacyjna - analiza sytuacji firmy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna - branża edukacyjna - analiza sytuacji firmy - strona 1 Analiza ekonomiczna - branża edukacyjna - analiza sytuacji firmy - strona 2 Analiza ekonomiczna - branża edukacyjna - analiza sytuacji firmy - strona 3

Fragment notatki:

SPIS TREŚCI Rozdział I .......................................................................................................................................2 Wstępna analiza sytuacji firmy .......................................................................................................2
Zestawienie analityczne struktury aktywów i pasywów - tabela i komentarz ...............................3
Zestawienie analityczne struktury rachunku zysków i strat - tabela i komentarz ..........................5
Rozdział II ......................................................................................................................................7 Analiza wskaźnikowa ......................................................................................................................7
Wskaźniki płynności ........................................................................................................................7 Wskaźniki produktywności ......................................................... ...................................................10 Wskaźniki wypłacalności ...............................................................................................................14 Wskaźniki rentowności .......................................... ........................................................................20 Rozdział III ..................................................................................................................................23 Ocena kondycji spółki ...................................................................................................................23
Załączniki .........................................................................................................................24 ROZDZIAŁ I - Wstępna analiza sytuacji firmy Firma, której bilans i rachunek zysków i strat zostanie poddany analizie jest firmą usługową i działa od kilku lat na bydgoskim rynku. Działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, w której występuje dwóch współwłaścicieli. Działania przedsiębiorstwa z zakresu usług obejmują: kształcenie młodzieży na poziomie gimnazjum, szkoły średniej oraz dwuletniego studium policealnego,
prowadzenie przedszkola,
prowadzenie kursów przedmaturalnych,


(…)

… 522,52
14,44
122 358,93
6,49
43,77
H Przychody finansowe
I Koszty finansowe
J Zysk na operacjach finansowych
28 154,69
2 243,93
25 910,76
1,46
0,12
1,34
13 283,23
409,13
12 874,10 0,70
0,02
0,68
47,18
18,23
49,69
K Zysk brutto na działalności gospodarczej
305 433,28
15,78
135 233,03
7,17
44,28
L Zyski nadzwyczajne
34 000,00
1,75
0,00
0,00
0,00
M Straty nadzwyczajne
N Wynik nadzwyczajny
29 846,10
+ 4…
…%. Natomiast pozostała działalność operacyjna przyniosła zysk, w wyniku czego działalność operacyjna przyniosła wynik dodatni, który jednak zmalał na koniec okresu o 56,23%. Spadek przychodów finansowych prawie o 60%, nie miał jednak znaczącego wpływu na zysk brutto z działalności gospodarczej, ponieważ zarówno przychody finansowe jak i koszty finansowe miały zaledwie 1% udział w całym przychodzie. Również zysk…
… rentowności firmy. Zatem ogólna tendencja firmy, jak wskazują przychody ze sprzedaży, była spadkowa i wynosiła 2,55%. ROZDZIAŁ II - Analiza wskaźnikowa
Wskaźniki płynności
Płynność określa łatwość, z jaką składnik majątku (aktywów) przedsiębiorstwa może być zamieniony na inną, bez trudu dającą się wydatkować, formę z nieznaczną lub żadną utratą wartości. Stopień płynności aktywów i stopień wymagalności pasywów są wyznacznikiem płynności finansowej - wypłacalności firmy, czyli jej zdolności do czasowego regulowania bieżących zobowiązań firmy. Płynność aktywów stanowi podstawę oceny możliwości przetrwania finansowego w krótkim okresie czasu, gdyż jest oparta na koncepcji gotówki i jej ekwiwalentów (np. należności).
wskaźnik płynności bieżącej Ten podstawowy wskaźnik oceny płynności bieżącej dostarcza…
… stanowiły należności i roszczenia 46,91% i zanotowały spadek do poziomu 35,96%, wspomniane już rozliczenia międzyokresowe wzrosły z 2,73% do 4,25%. Ze względu na specyfikę firmy (usługi) zapasy stanowiły zaledwie 1,80% majątku i spadły do poziomu 1,08%, natomiast środki pieniężne to tylko 2,08% aktywów obrotowych na początku i tylko 0,69% na koniec okresu jest to bardzo znaczny spadek, bo aż o 62,31…
…. Określa on ilość cykli obrotowych, dokonanych przez zapasy w ciągu okresu przyjętego do oceny. Im więcej obrotów w okresie dokonały zapasy, tym ich wielkość przypadająca na jednostkę produkcji jest mniejsza i tym krótszy jest czas trwania jednego obrotu. przychody ze sprzedaży
średni stan zapasów
W przypadku, gdy firma świadczy usługi niematerialne wskaźnik ten nie ma odniesienia do rzeczywistości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz