Analiza czynników ekonomicznych kształtujących konsumpcję

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4452
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza czynników ekonomicznych kształtujących konsumpcję - strona 1 Analiza czynników ekonomicznych kształtujących konsumpcję - strona 2 Analiza czynników ekonomicznych kształtujących konsumpcję - strona 3

Fragment notatki:

Projekt składa się z 19 stron i porusza następujące zagadnienia: rozdysponowanie miesięcznego dochodu rozporządzalnego, analiza poziomu i struktury przeciętnych miesięcznych dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych, analiza poziomu i struktury przeciętnych wydatków gospodarstw domowych w 2008 r., analiza przeciętnych miesięcznych wydatków w grupach społeczno-zawodowych, analiza przeciętnej krańcowej skłonności do konsumpcji, wpływ cen na kształtowanie się konsumpcji gospodarstw domowych w latach 2003-2008 oraz potencjał konsumpcyjny grup społeczno- zawodowych gospodarstw domowych w 2008 r. w odniesieniu do dóbr trwałego użytkowania.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
Kierunek: Ekonomia
Analiza czynników ekonomicznychkształtujących konsumpcję
Olsztyn 2010
Spis treści:
Rozdysponowanie miesięcznego dochodu rozporządzalnego
Analiza poziomu i struktury przeciętnych miesięcznych dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych
Analiza poziomu i struktury przeciętnych wydatków gospodarstw domowych w 2008 r.
Analiza przeciętnych miesięcznych wydatków w grupach społeczno- zawodowych
Analiza przeciętnej krańcowej skłonności do konsumpcji
Wpływ cen na kształtowanie się konsumpcji gospodarstw domowych w latach 2003-2008
Potencjał konsumpcyjny grup społeczno- zawodowych gospodarstw domowych w 2008 r. w odniesieniu do dóbr trwałego użytkowania.
1. ROZDYSPONOWANIE MIESIĘCZNEGO DOCHODU ROZPORZĄDZALNEGO Dochód jest czynnikiem, który z największą siłą oddziałuje na poziom konsumpcji, ponieważ wpływa na sytuacje materialną gospodarstw domowych. Gdy sumę dochodów gospodarstw domowych z różnych źródeł pomniejszymy o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne to otrzymamy dochód rozporządzalny. Analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego, corocznie umieszczane w publikowanych biuletynach- Rocznikach Statystycznych można spostrzec, że w roku 2008 miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym wynosił 1045,52 zł. 865,32 zł dochodu rozporządzalnego wydano na konsumpcję , pozostałe wydatki pochłonęły zaś 38,95 zł. Posługując się wzorem na dochód rozporządzalny: DR = W (k) + W (p) +∆ S
Możemy łatwo obliczyć, że w 2008 roku oszczędności wynosiły 141,25 zł. Okazuje się bowiem, że wydatki na towary i usługi konsumpcyjne stanowiły 82,76 %, wydatki pozostałe 3,73 %. Gospodarstwa domowe w 2008 roku przeznaczały na oszczędności 13,51 % ogółu dochodów.
Wykres 1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny 2008
2. ANALIZA POZIOMU I STRUKTURY PRZECIETNYCH MIESIĘCZNYCH DOCHODÓW ROZPORZĄDZALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH
Rok
Ogółem
Rolnicy
Pracujący na własny rachunek
Emeryci
Renciści
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych
2003
4780,30
477,90
893,51
851,95


(…)


Napoje bezalkoholowe : 19,07
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe: 23,81
1.2 poza żywnościowe - 70,54 %
Odzież i obuwie : 49,76
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii : 170,80
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego : 49,38
Zdrowie : 43,68
Transport : 91,08
Łączność : 42,98
Rekreacja i kultura : 71,86
Edukacja : 11,28
Restauracje i hotele : 18,08
Inne towary i usługi : 47,33…
… dochodowa gospodarstw domowych jest czynnikiem wyraźnie różnicującym poziom i strukturę wydatków. Wyraża się to m.in. większym obciążeniem budżetów rodzin najuboższych wydatkami na zaspokojenie podstawowych potrzeb, tj. wydatkami na żywność i napoje bezalkoholowe oraz na stałe opłaty mieszkaniowe. W 2008r. w budżetach 20% osób o najniższych dochodach w gospodarstwach domowych ogółem wydatki te stanowiły…
… niż dynamika wydatków konsumpcyjnych, zaś po tym okresie nastąpił znaczny wzrost wydatków konsumpcyjnych( w 2006 r. różnica wynosiła 6,85 punktu procentowego, w 2007 różnica zmniejszyła się do 6,34 zaś w 2008 r. wynosiła już 11,37 punktu procentowego). Z wyżej opisanej sytuacji można wywieść następujący wniosek:
Do 2005 r. dynamika porównywanych wartości przybierała zbliżone wartości- wzrost cen powodował…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz