Analiza rynku dóbr konsumpcyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza rynku dóbr konsumpcyjnych - strona 1 Analiza rynku dóbr konsumpcyjnych - strona 2 Analiza rynku dóbr konsumpcyjnych - strona 3

Fragment notatki:

14.12.2006 ANALIZY RYNKU DÓBR KONSUMPCYJNYCH Źródła informacji w badaniach rynku. Spożycie i wydatki konsumpcyjne jako podstawowe mierniki popytu konsumpcyjnego. Determinanty wydatków konsumpcyjnych. Elastyczność i funkcje popytu jako narzędzia analizy rynku. dobra konsumpcyjne → trwałe → żywnościowe (FMCG) - szybka rotacja Uproszczona klasyfikacja elementów rynku Elementy realne podmioty nabywcy indywidualni gospodarstwa domowe rząd organizacje niedochodowe Elementy abstrakcyjne popyt podaż cena koniunktura konkurencja informacja (wiedza) Przedmioty rynku produkty praca pieniądz dane POPYT - ilość lub wartość produktu, która została zakupiona przez określoną grupę nabywców w określonym czasie. (popyt efektywny) Metody zbierania danych w badaniach popytu Źródła wtórne bazy danych roczniki statystyczne raporty sprzedaży Źródła pierwotne panele konsumentów panele sklepowe (typu retail audit) eksperyment relacja skaningowa i spisy z natury Źródła informacji w badaniach popytu (BGD) BGD - podstawowe źródło informacji o: warunkach bytu ludności tj. poziomie i strukturze dochodu rozporządzalnego, wydatkach - budżety dają obraz wartości popytu, czyli wydatki → popyt w ujęciu wartościowym, spożyciu - popyt w ujęciu ilościowym, wyposażeniu gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, Metodologia badań BGD Badaniem objęte są wszystkie grupy gospodarstw domowych z wyjątkiem zamieszkujących obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz gospodarstw cudzoziemców. Jednostką badania jest gospodarstwo domowe. Oparte na deklaracjach. W 2003 r. badaniem objęto ponad 0,2% ogólnej liczby gospodarstw domowych. Badanie budżetowe gospodarstw domowych prowadzone jest metodą rotacji miesięcznej w cyklu kwartalnym, co oznacza że w każdym miesiącu uczestniczą inne gospodarstwa domowe, a po kwartale w gospodarstwach domowych, które brały udział w badaniu miesięcznym danego kwartału przeprowadzony jest wywiad dotyczący niektórych wydatków. Badanie obejmuje wszystkie gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach reprezentujące społeczno-ekonomiczne grupy ludności tj. pracowników, pracowników użytkujących gospodarstwo rolne, rolników, pracujących na własny rachunek, emerytów, rencistów oraz utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (innych niż emerytura i renta).

(…)

… na dobro t
Dt = St - poziom podaży danego dobra
St gdy Dt > St x1,...,xk - czynniki determin. popyt na dobro t
Funkcja makroekonomiczna popytu
dotyczy popytu większych zbiorowości konsumentów (regionu, kraju)
wykorzystywana do przewidywania jakim zmianom ulegnie popyt na określone dobro pod wpływem zmian cen, dochodów i innych czynników
funkcje wyznaczane są na podstawie szeregów czasowych lub danych przestrzennych (regiony, województwa) - najczęściej.
Funkcja mikroekonomiczna popytu
pozwala określić w jaki sposób czynniki ekonomiczne, demograficzne i dochody wpływają na poziom popytu
dane budżetów gospodarstw domowych (podstawa budowy funkcji)
badania ankietowe
krzywa Engla (krzywa potrzeb) zależności pomiędzy popytem (wydatkami) na dane dobro a dochodami konsumentów.
Model ekonomiczny
Formalna konstrukcja, która stanowi uproszczone odwzorowanie rzeczywistości
y = f(x)
Analiza przy wykorzystaniu modeli ekonometrycznych
wybór zmiennych objaśniających (zmienną y),
określenie postaci analitycznej modelu
estymacja modelu oraz jego weryfikacja
Klasy modeli ekonometrycznych
Funkcja rosnąca lub malejąca nieograniczenie (liniowa, potęgowa)
Funkcje, które pozwalają wyznaczyć poziom nasycenia dla opisu rozwoju danego…
… kiedy zmienną objaśnianą są wydatki konsumentów na określone produkty a zmienną objaśniającą dochód.
y = axb
y = 23,5x(-1,5) - popyt jest odwrotnie elastyczny
Jeżeli x wzrasta o 1% to wydatki wzrosną o b%.
Krzywe Tornquista
wydatki art. luksusowe
art. wyższego rzędu
art. podstawowe
art. niższego rzędu
asymptota
dochody
Art. pierwszej potrzeby y = ax / (x+b)
Art. wyższego rzędu y = a (x-c) / (x+b)
poszukać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz