Analiza część 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza część 2 - strona 1 Analiza część 2 - strona 2 Analiza część 2 - strona 3

Fragment notatki:…Zawiera się w nim formułowanie hipotez. Hipoteza to nieudowodnione twierdzenie, prawdopodobne rozwiązanie problemu badawczego.
Hipoteza zerowa - twierdzenie odnoszące się do danej populacji, to sąd stwierdzający, że populacja ta posiada określone właściwości. Najczęściej zakłada, że pod względem badanej cechy populacja jest jednorodna…

…Typy hipotez zerowych:
- odnosząca się do istotności różnic między zmiennymi, zakłada że nie ma tych różnic.
- odnosząca się do niezależności jakichś cech, stwierdzająca brak korelacji.
- hipoteza zgodności – zakłada że rozkład zmiennej zbliżona jest do rozkładu normalnego….


(…)


WNIOSKOWANIE
Warunkiem poprawności sensownego wnioskowania jest dobry dobór próby. Jest lika sposobów doboru próby: - dobór celowy - losowanie indywidualne nieograniczone (najlepszy sposób, każda osoba ma szanse znalezienia się w próbie) - losowanie systematyczne (w przypadku dużej i wewnętrznie zróżnicowanej grupy) - losowanie warstwowe - losowanie grupowe Próba musi być reprezentatywna…
… (str.9): Korelacja niska, zależność między zmiennymi wyraźna, lecz mała. SPRAWDZANIE HIPOTEZ O ISTOTNOŚCI RÓŻNIC MIĘDZY ŚREDNIMI (SKALA INTERWAŁOWA) Służą do tego 2 testy: 1) Test t-Studenta (dla małych prób, do 30 osób) 2) Test Z (dla dużych prób, powyżej 30 osób) - oba te testy odnoszą się do prób niezależnych (nieskorelowanych) - oba testy stosujemy, gdy zmienna była mierzona na skali przedziałowej…
…). Stosujemy ją dla danych wyrażonych na skali nominalnej. Przykład1: Mamy wyniki badań sprawności fizycznej uczniów z trzech klas. Zakładamy hipotezę zerową, że pomiędzy daną przynależności do klasy, a sprawnością fizyczną tych uczniów nie ma związku. Musimy to wykazać stosując chi2
Chi2 = ∑ 1) Przedstawiamy wyniki badań w tabeli. Jest to tzw. Fe (liczebności empiryczne, zmierzone)
spr.
kl.
dobra
przeciętna…
…. Jeśli wartość krytyczna chi2 jest większa, niż chi2 obliczone, hipoteza zerowa jest prawdziwa.
Przykład 2. Określ siłę związku między zmiennymi w zależności: sytuacja materialna, a wyniki w nauce.
Do określenia siły związku między zmiennymi wyrażonymi na skali nominalnej służy tzw. współczynnik kontyngencji C-Pearsona. N - liczba wszystkich badanych osób
Sytuacja materialna
Wyniki w nauce

ndst
dst
db
bdb…

16
80
16-20
9
9
18
162
1
1
9
21-25
10
7
23
161
6
36
252
26-30
1
2
28
56
11
121
242
31-35
2
1
33
33
16
256
256
∑A=30
∑B=30
∑=510
∑ f xb2=1670
B= = = 7,46
2) Średnie obarczone są błędem, dlatego należy obliczyć błąd standardowy każdej obliczonej średniej arytmetycznej. b= b A = = = = 1,23 - błąd standardowy średniej w grupie A.
b B = = = = 1,85
3) Obliczamy błąd standardowy różnicy między średnimi.
b…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz