Analiza bilansu, rachunku wyników, przepływów finansowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3773
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza bilansu, rachunku wyników, przepływów finansowych - strona 1 Analiza bilansu, rachunku wyników, przepływów finansowych - strona 2 Analiza bilansu, rachunku wyników, przepływów finansowych - strona 3

Fragment notatki:

W dokumencie znajduje się szczegółowa charakterystyka takich pojęć jak: bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów finansowych. Dodatkowo w dokumencie zawarte są również schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie treści zawartej w pracy oraz przykładowe zadania dotyczące bilansu wraz z rozwiązaniami.

W niniejszym dokumencie opisane zostały takie zagadnienia jak: zasada równowagi bilansowej, sporządzenie bilansu, analiza bilansu, struktura aktywów i pasywów, wskaźniki przy analizie poziomej, wskaźniki dynamiki. Oprócz tego można spotkać w notatce opisy takich pojęć jak: rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, działalność operacyjna, finansowa i inwestycyjna. Kolejne tematy o których mowa w notatce to: środki gospodarcze, majątek rzeczowy, majątek finansowy, kapitał, aktywa, pasywa, sprawozdanie finansowe, suma bilansowa, kapitał obcy, kapitał własny. Kolejnymi pojęciami poruszonymi w notatce są: saldo, obroty, konta syntetyczne, układ porządkowy, układ analityczny, wskaźniki aktywów, wskaźniki pasywów, rachunek zysków i strat, metoda netto, brutto i mieszana. W dalszej części dokumentu znajdują się kolejne zagadnienia zgodne z tematyką zagadnienia: rachunek kalkulacyjny, rachunek porównawczy, przychody, koszty, straty, zyski, aktywa finansowe płatne, amortyzacja.

Analiza bilansu, rachunku wyników, przepływy finansowych
-charakterystyka i sposoby sporządzania.
SPIS TREŚCI
WSTĘP WSTĘP
Każda jednostka gospodarcza, by móc zaistnieć na rynku i prowadzić swoją działalność, musi posiadać majątek. Pojęcie majątku jest bardzo szerokie, obej­muje on bowiem różnorodne składniki. Przykładowo można wymienić: grunty, budynki, samochody, maszyny i urządzenia, papiery wartościowe, patenty, li­cencje i tym podobne środki gospodarcze.
To właśnie środki gospodarcze stanowią majątek firmy w ujęciu rzeczowym. Aby uściślić pojęcie środków gospodarczych, można powiedzieć, że są to składniki majątkowe, którymi przedsiębiorstwo dysponuje i zarządza.
W celu uporządkowania środków gospodarczych, w wielu krajach, w tym także w Polsce, przyjęto ich podział według kryterium płynności. Majątek, w ujęciu rze­czowym, według tego kryterium, można podzielić na majątek trwały i majątek obro­towy, co prezentuje poniższy rysunek:
Rysunek 1. Struktura majątku rzeczowego.
Charakteryzując środki gospodarcze, sklasyfikowano majątek firmy pod kątem jego składników, czyli w ujęciu rzeczowym. Należy zwróci uwagę, że każdy składnik środków gospodarczych musi posiadać źródło finansowania. Źródła finansowania środków gospodarczych, nazywane inaczej kapitałami, można podzielić na źródła własne i obce. Przedstawia to rysunek 2.
Rysunek 2. Finansowa struktura majątku.
Finansowa struktura majątku odpowiada na pytanie, kto przyczynił się do stworzenia majątku rzeczowego i jakie z tego tytułu przysługują mu prawa.
ZASADA RÓWNOWAGI BILANSOWEJ. BILANS
Dotychczas rozpatrywaliśmy majątek jednostki gospodarczej jako majątek rzeczowy i majtek finansowy. Można by było na tej podstawie wysnuć mylne wnioski, iż firma dysponuje dwoma odrębnymi majątkami, podczas gdy w rzeczywistości jest mowa o jednym majątku, tylko w dwóch różnych ujęciach, tj. rzeczowym i finansowym. W ujęciu rzeczowym przedstawiamy strukturę środków gospodarczych, jakimi dysponuje jednostka, natomiast w ujęciu finansowym rozpatrujemy źródła pochodzenia majątku rzeczowego. W związku z tym, pomiędzy majątkiem rzeczowym i finansowym istnieje następująca zależność:
Równanie to wynika z faktu r

(…)

… (środki trwałe i środki trwałe w budowie, nieruchomości, maszyny i urządzenia, inwentarz żywy);
należności długoterminowe - wpływy finansowe, których jednostka spodziewa się co najmniej po roku od dnia bilansowego, z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług oraz udzielonych pożyczek;
inwestycje długoterminowe - aktywa nabyte w celu osiągania korzyści ekonomicznych, wymagane lub przeznaczone do zbycia…
… aktywów i pasywów w kolejności zgodnej z określoną, przyjętą do jego budowy, zasadą. Zasadą taką w odniesieniu do aktywów może być zasada wzrastającej lub malejącej płynności. Zasada wzrastającej płynności polega na uszeregowaniu składni­ków aktywów według stopnia możliwości ich „spieniężenia". Wówczas ja­ko kolejne pozycje wystąpią: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, środki trwałe w budowie…
… i strat obowiązuje metoda brutto z trzema wyjątkami salduje się (kompensuje):
przychody ze sprzedaży, likwidacji itp. środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych z ich warto­ścią netto,
przychody ze sprzedaży papierów wartościowych z ceną nabycia sprzedanych papierów,
dodatnie i ujemne różnice kursowe.
Dotychczas rachunek zysków i strat mógł być sporządzany…
… długoterminowe, odrębnie dla jednostek powiązanych i pozostałych jednostek.
Pozycje I.4, II.4 - Inne wpływy/wydatki inwestycyjne
Mogą się tu znaleźć np.:
• zrealizowane różnice kursowe od udzielonych poży­czek długoterminowych (ujemne z minusem, dodat­nie z plusem),
• zaliczki na środki trwałe w budowie • wpływy z uzyskanych na inwestycje dotacji i sub­wencji.
Pozycja III - Przepływy pieniężne netto…
… roku
kwota
%
kwota
%
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje długoterminowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
w tym:
materiały
produkty gotowe
Należności krótkoterminowe
w tym:
należności z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy
Krótkoterminowe papiery wartościowe
Środki pieniężne
Rozliczenia międzyokresowe
Razem aktywa
100,00
100,00
Treść
Stan na
Wzrost [%]
początek roku
koniec…
…) obejmuje na­bywanie lub zbywanie składników aktywów trwa­łych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie związane z nimi koszty i korzyści pieniężne.
Natomiast przez działalność finansową rozumie się pozyskiwanie lub utratę źródeł finansowania (zmiany w rozmiarach i relacjach kapitału własnego i obcego w firmie) oraz wszystkie związane z nimi koszty i korzyści pieniężne.
Przepływy środków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz