Amfoteryczny charakter wodorotlenków - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Amfoteryczny charakter wodorotlenków - wykład - strona 1 Amfoteryczny charakter wodorotlenków - wykład - strona 2 Amfoteryczny charakter wodorotlenków - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Amfoteryczny charakter wodorotlenków Te metale, których tlenki maja charakter amfoteryczny (m in. BeO, Al2O2 , SnO,  PbO, ZnO,  Sb2O2), tworzą również amfoteryczne wodorotlenki. Jak już powiedziano o amfoteryczności  świadczą reakcje tych związków zarówno z mocnymi kwasami , jak i zasadami z utworzenie  soli, w których metal występuje w pierwszym przypadku w kationie, w drugi w anionie, np.:  Zn(OH)2+ 2HNO3 = Zn(NO3)2 + 2H2O Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2 [Z (OH)4 ] ( tetrahydroksocynkan sodu) Protonowa teoria kwasów i zasad Brönsteda -  Lowry’ego (1923) – teoria protolizy Opiera się na pięciu podstawowych tezach: 1. Kwas i zasada istnieją nie tylko w środowisku wodnym 2. Właściwości kwasów i zasad mogą wykazywać cząsteczki dysocjujące na jony, ale także  cząsteczki niezdysocjowane. 3. Dysocjacja kwasów i zasad jest ściśle związana z właściwościami rozpuszczalnika. 4. Ta sama substancja może reagować jak kwas i jak zasada w zależności od właściwości  rozpuszczalnika, w którym jest rozpuszczona. 5. Swobodne jony H+ nie istnieją w roztworze, małe wymiary jonu H+ są czynnikiem  przesądzającym o bardzo dużej skłonności do solwatacji: H2O+; CH3OH2+, itp.)    Kwasy – substancje zdolne do oddania protony – donory protonu. Zasady – substancje zdolne do przyłączenia protonu – akceptory protonu Reakcje kwasowo- zasadowe – polegają na przeniesieniu protonu od cząsteczki kwasu do  zasady – reakcja protolizy – reakcja protolityczna Reakcje przyłączania protonu są reakcjami odwracalnymi Kwas = zasada + proton   Powstaje układ – sprzężona para kawasu i zasady  Kwasami i zasadami wg teorii  Brönsteda mogą być zarówno cząsteczki obojętne, jak i  kationy oraz aniony.  Kwasy  Cząsteczkowe  kationowe anionowe CH3COOH NH4+ HS- HCN H3O+ H2PO3- H2S                [Al(H2O6]3+  HPO42- HCl     [Zn(H2O)6]2+ HCO3- H2O [Al(H2O)5 OH]2+ HSO4- Zasady           NH3                                                                  [Al(H2O)5 OH]2+                                              CH3COOH-          CH3NH2   [Al(H2O)5 (OH2]+   HCO3-          H2O [Zn(H2O)5 OH)]+  OH- Przykłady sprężonych par: kwas- zasada  H3O+ = H2O +p CH3COH= CH 3COO- + p NH4 +  = NH3  +p H2O= OH- + p  We wszystkich sprzężonych parach występuje proton, którego przeniesienie jest istotną cechą  reakcji. Aby kwas mógł odłączyć proton musi pojawić się inne indywiduum chemiczne będące 

(…)

… to przebiegnie reakcja z
wytworzeniem jonów H2O- i substancja ta w roztworach wodnych posiadać będzie
właściwości kwasowe:
H2S + H20 = HS- + H3O+
CH3COOH + H2O = CH3COO- + H3O+
NH4- + H2O = NH3 + H3O+
HSO4- + H2O = SO4 2- + H3O+
Woda odgrywa w tych reakcjach rolę zasady.
Jeśli woda posiada silniejsze właściwości donorowe niż substancja rozpuszczona, to obecność
substancji tej powoduje powstanie jonów OH…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz