Administracja zespolona w województwie - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja zespolona  w województwie - omówienie (II sem) - strona 1

Fragment notatki:

Rządowa administracja zespolona w województwie Administr ację zespoloną tworzą działają cy pod zwierzchnictwem woje wody kierownicy zespolonych służb i n spekcji i straży wykonujący zadania z imieniu własnym lub woje w o dy. Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie:
  1)   kieruje nią i koordynuje jej działalność;
  2)   kontroluje jej działalność;
  3)   zapewnia warunki skutecznego jej działania;
  4)   ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.
Tryb powoływania i odwoływania organów rządowej administracji zespolonej w województwie określają odrębne ustawy.
Kierowników zespolonych służb inspekcji i strazy wojewodzkich powołuje i odwołuje Wojewoda z wyjatkiem: a) Komendanta Wojewódzkiej Policji, który jest powoływany po zassiegniecu opinii Wojewody b) Kom, Stołecznej Policji który jest powolywany po zasiagnieciu opinii wojewody i prezydenta stołecznego miasta w-wy c) komend. wojewodzkiego PSP kotry jest powolywany za zgoda wojewoy Organy rządowej administracji zespolonej w województwie wykonują swoje zadania i kompetencje przy pomocy urzędu wojewódzkiego, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.
Szczegółową organizację rządowej administracji zespolonej w województwie określa statut urzędu wojewódzkiego.
Wojewoda nadaje urzędowi wojewódzkiemu statut podlegający zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów. Statut jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Statut urzędu wojewódzkiego określa w szczególności:
  1)   nazwę i siedzibę urzędu;
  2)   nazwy stanowisk dyrektorów wydziałów;
  3)   nazwy wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu;
  4)   zakresy działania wydziałów i innych komórek organizacyjnych urzędu oraz, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią, zakres kompetencji przypisanych określonym w ustawach stanowiskom lub funkcjom urzędowym;
  5)   nazwy, siedziby i zakresy działania delegatur
  6)   inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania urzędu.
Do obsługi zadań organów rządowej administracji zespolonej nieposiadających własnego aparatu pomocniczego tworzy się w urzędzie wojewódzkim wydzielone komórki organizacyjne.
Regulaminy urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej są zatwierdzane przez wojewodę.
W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji zespolonej w województwie wojewoda może tworzyć delegatury urzędów je obsługujących.
Organy rządowej administracji zespolonej w województwie przekazują wojewodzie informacje o wynikach prowadzonych, na podstawie odrębnych ustaw, kontroli ich dotyczących.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz