Administracja pytania na egzamin wraz z odpowiedziami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2989
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja pytania na egzamin wraz z odpowiedziami - strona 1 Administracja pytania na egzamin wraz z odpowiedziami - strona 2 Administracja pytania na egzamin wraz z odpowiedziami - strona 3

Fragment notatki:...1. Zasada związania administracji prawem. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa i w granicach zakreślonych przepisami prawa.
2. Zasada kierownictwa. Kierownictwo jest to działanie organu administracji publicznej organizacyjne, inicjatywne, koordynacyjne, sprawdzające, kadrowe, nadzorcze, kontrolne.
3. Zasada koordynacji. Koordynacja w administracji publicznej sprowadza się do harmonizowania działań różnych organów administracji i urzędów publicznych dla osiągnięcia zamierzonych celów.
4. Zasada kolegialności. Kolegialność zasadza się na wspólnym podejmowaniu decyzji przez kilka lub nawet więcej równouprawnionych osób.
5. Zasada jednoosobowości. Jednoosobowość polega na tworzeniu jednoosobowych organów administracji i jednoosobowym podejmowaniu decyzji.
6. Zasada zakresu działania i właściwości (kompetencji) organu. Zakres działania organu jest określany w przepisach ustrojowych prawa...


...Odp : Przepisy prawa o charakterze wewnętrznym skierowane są do jednostek organizacyjnie podległych organowi wydającemu te akty. Do tych źródeł prawa Konstytucja zalicza uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów o ministrów, a także zarządzenia Prezydenta RP. Z unormowań konstytucyjnych wynika zmiana charakteru prawnego uchwał i zarządzeń – stają się one wyłącznie źródłem prawa wewnętrznego.
Poza wymienionymi w Konstytucji organami upoważnionymi do wydawania zarządzeń akty te wydają również organy centralne administracji rządowej – na podstawie upoważnienia szczególnego zawartego w ustawach lub na podstawie przepisów kompetencyjnych. Źródłami prawa administracyjnego będą także regulaminy, instrukcje, okólniki i wytyczne. Mają one charakter wewnętrzny i muszą być zgodne ze źródłami prawa powszechnie obowiązującego....

Administracja
120 sposobów na oblanie studenta
Pytania ogólne
1. DEFINICJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Termin „administracja” narodził się w starożytnym Rzymie, w krajach europejskich termin ten używany był od średniowiecza.
Administracja ma charakter:
usługowy/obsługowy
organizatorski
wykonawczy/operacyjny Różnorodne ujęcia definicji:
Przedmiotowe (nauka - prawo administracyjne)
Podmiotowe (nauka - administracja)
Funkcjonalne (nauka - prawo administracyjne)
Negatywne
Pozytywne
Podmiotowo-przedmiotowe
Ujęcie podmiotowe
Zespół ludzi, organy powiązane w pewną całość z uwagi na wspólne cele, wyposażonych w zakres uprawnień władczych, dysponujących środkami rzeczowymi, zgrupowane w służbie pewnej misji publicznej.
Ujęcie przedmiotowe
Jest to jedna z form realizacji funkcji państwa polegająca na bezpośredniej, praktycznej realizacji zadań oraz wykonywania kompetencji związanych z realizacją władzy wykonawczej. Ujęcie funkcjonalne
Jest to działalność wykonywana przez podmioty administracyjne. Ujęcie negatywne
Administracja publiczna stanowi ta część działalności państwa, która nie jest ani ustawodawstwem, ani sądownictwem. [W.Jellinek, O. Mayer]
Ujęcie pozytywne
Administracja publiczna jest sługą ustroju i aparatem wykonawczym władzy politycznej, cała jej działalność polega na wykonywaniu prawa i na prawie się opiera.[H. Izdebski, M. Kulesza]
Ujęcie przedmiotowo-podmiotowe
Administracja publiczna to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach.
[H. Izdebski, M. Kulesza]
2. ZASADY BUDOWY STRUKTURY ORGA ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz