Administracja publiczna - Literatura

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 9044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja publiczna - Literatura - strona 1

Fragment notatki:

Ma 20 stron. Porusza takie kwestie jak: przyczyny zainteresowania administracją, administracja publiczna w ujęciu podmiotowym, klasyfikacja i typologia organów administracji publicznej, akty powszechnie obowiązujące, akty prawa miejscowego, akty kierownictwa wewnętrznego, rządowy proces podejmowania decyzji, a
Administracja urzędów centralnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zagadnienia:
Wprowadzenie do nauki administracji publicznej.
Administracja publiczna- przegląd stanowisk teoretycznych.
Rodowód i ewolucja administracji.
Kształtowanie się narodowych modeli administracji publicznej.
Struktury organizacyjne administracji.
Ewolucja funkcji i zadań administracji publicznej.
System kontroli nad administracją.
Kadry administracji.
Patologie administracji.
Ustrój administracji publicznej.
Literatura przedmiotowa:
E. Zieliński „Administracja rządowa w Polsce”, Warszawa 2001.
E. Radziszewski „Zadania i kompetencje organów administracji publicznej po reformie ustrojowej państwa”, Warszawa 2002.
E. i E. Ura „Prawo administracyjne”, Warszawa 2001.
Administracja publiczna budzi szerokie zainteresowanie w różnych kręgach. Często jednak zauważa się złą administrację, jej błędy. W podobny sposób jest to postrzegane przez media.
Problematyka administracji przedstawiana jest również przez pryzmat wypowiedzi osób, które pełnią w tej administracji jakieś funkcje. Również środowisko naukowe dość długo zajmuje się tymi zagadnieniami. Jest wiele książek, artykułów, publikacji dotyczących administracji. Pojawia się coraz częściej w programach studiów.
Przyczyny zainteresowania administracją:
Zmiany cywilizacyjne w których uczestniczymy. Wzrost tempa zmian cywilizacyjnych powoduje wzrost znaczenia systemów zorganizowanych jakim jest administracja.
Silne uzależnienie indywidualnej i zbiorowej aktywności od woli i działań podejmowanych przez struktury administracyjne. Administracja jest wszechobecna, bez niej praktycznie nie da się funkcjonować. Zwiększają się potrzeby, zmienia się sposób ich zaspokajania.
Istotny wzrost liczby pracowników sektora publicznego zatrudnionych w administracji.
W mechanizmach funkcjonowania współczesnych systemów politycznych występuje tendencja do wzrostu znaczenia władzy wykonawczej. Automatycznie powoduje to wzrost administracji.
Względna autonomizacja administracji. Administracja staje się bardziej samodzielna.
Rzeczywistość zbyt szybko się zmienia i między stanem rzeczywistym a pożądanym istnieje rozdźwięk. Administracja nie jest w stanie zmieniać się tak szybko, ale stale się zmienia, charakteryzuje się dynamiką.
W chwili obecnej dominują 4 grupy podejść do administracji:
ujecie prawnicze
ujecie socjologiczne
ujęcie związane z naukami o zarządzaniu
ujecie politologiczne
Ad. a Ujęcie prawnicze: administracja cechuje się podejściem normatywno- instytucjonalno- proceduralnym. Prawnicy opisują administrację przez pryzmat obowiązujących norm pranych. Jedną z gałęzi jest prawo administracyjne. Dzielimy je na:


(…)

… nie ratyfikowane przez sejm funkcjonują jako przepisy kierownictwa wewnętrznego.
Rozporządzenia- z mocy ustawy art. 234 konstytucji rozdz. 11. Publikowane są w dzienniku ustaw. Nie są samoistne. Nie mogą istnieć bez upoważnienia ustawowego. Ministrowie bez teki nie mogą wydawać rozporządzeń. Może je wydawać np.: KRRiT.
Akty prawa miejscowego
Obowiązują jedynie na obszarze działania organów, które je ustanowiły. 3…

Wicepremierzy- Jerzy Hausner (minister gospodarki i pracy) i Izabela Jaruga- Nowacja (minister polityki społecznej)
Minister zdrowia- Balicki
Kultury- Dąbrowski
Spraw wewnętrznych i administracji- Kalisz
Infrastruktury- Opawski
Członkami Rady Ministrów jest premier i ministrowie resortowi, nie ma ministrów bez teki. Organ jest bardziej przejrzysty, ale osoby w radzie pełnią 2 funkcje: polityczną oraz Radę…
… na odwołanie i funkcjonowanie ministrów
- decyduje o liczbie powołanych osób
Administracja rządowa:
- Ścisłe centrum rządowe: RM, ministrowie (wszyscy), stałe komitety RM, pełnomocnicy oraz inne organy pomocnicze RM, KPRM
Ministrowie
Ich liczba nie jest wyraźnie określona. Dwa rodzaje:
- ministrowie resortowi
- ministrowie bez teki
Ministrowie bez teki- są w składzie Rady Ministrów, pełnomocnicy, osoby…
… terytorialności
Ad.a Zasada resortowości- administracja tworzy system organizacji funkcjonalnej inaczej przedmiotowej. Tworząc organy łączymy je ze sobą wedle funkcji, które wykonują. Jest to tzw. podział rzeczowy. Zaszła zmiana. Do lat 90- tych ustawodawca tworzył resorty. To się zmieniło. Była ustawa o działach administracji rządowej. Wyznaczono zadania dla administracji rządowej, wyznaczono działy (było ich 28) a teraz 32.
Działy administracji rządowej:
Administracja publiczna
Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
Budżet
Finanse publiczne
Gospodarka
Gospodarka morska
Gospodarka wodna
Instytucje finansowe
Informatyzacja
Integracja europejska
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Kultura fizyczna i sport
Łączność
Nauka
Obrona narodowa
Oświata i wychowanie
Praca
Rolnictwo
Rozwój wsi…
… województwa wydaje wojewoda. W stanie wyższej konieczności, z uwagi na ochronę życia, zdrowia, zapewnienie porządku, spokoju, ładu i bezpieczeństwa- gmina. Ze względu na mienie i ochronę środowiska naturalnego- powiat.
Przepisy te muszą być podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń.
Akty kierownictwa wewnętrznego
Cechy przepisów wewnętrznych:
- obowiązują tylko wewnątrz struktur organizacyjnych…

Istnieje 15 segmentów. Są to przedłużenia organów centralnych, ale nie są bezpośrednio podległe wojewodzie. Są to:
- administracja wojska
- administracja skarbowa
- administracja górnicza
- administracja miar
- administracja probiercza
- administracja lasów państwowych
- administracja gospodarki wodnej
- administracja celna
- administracja morska
- administracja urzędów statystycznych
- administracja…
…, sferę funkcjonowania administracji.
Wspólne cech źródeł prawa:
brak skodyfikowania
są niejednorodne, odrębne w samej gałęzi
hierarchiczne
większość źródeł prawa administracyjnego pochodzi od samej administracji
zasada obowiązku działania organu, obowiązki przekształcają się w działania.
Źródła prawa tworzą system. Może on być:
- otwarty
- zamknięty
System zamknięty to taki, który tworzą jedynie akty
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz