Źródła prawa międzynarodowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa międzynarodowego - wykład - strona 1 Źródła prawa międzynarodowego - wykład - strona 2 Źródła prawa międzynarodowego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Źródła prawa międzynarodowego - pojęcie, rodzaje, katalog
Źródła prawa międzynarodowego są przedstawiane w trojakim rozumieniu:
źródła poznania prawa - fontes iuris cognoscendi - zbiory materiałów np. United Nations Treaty Series czy European Treaty Series; oficjalne zbiory orzecznictwa np. Zbiór wyroków ETS czy MTS; zarówno traktaty jak i orzeczenia są systematyzowane przez naukowców
źródła materialne - fontem iuris oriundi - materialne przyczyny powstania prawa (to, z czego ono wynika); doktryna prawników kontynentalnych - głównie stanowione źródła prawa, źródeł prawa upatrują w woli państw; doktryna prawników anglosaskich - źródeł szukają w orzecznictwie lub prawie zwyczajowym
źródła formalne - techniczne sposoby tworzenia norm prawnych i zapewniania im mocy obowiązującej
Analiza źródeł prawa odbywa się na poziomie źródeł formalnych. Ma ona dwojakie znaczenie:
usystematyzowanie podejścia do prawa międzynarodowego - ustalanie wzorców postępowania
pozwala usamodzielnić prawo od polityki międzynarodowej - mniej instrumentalne podejście
Czy istnieją reguły określające sposób tworzenia źródeł? (Hart)
Konwencje wiedeńskie z 1969 r. i 1986 r. dotyczące zawierania traktatów, ich wykładni, relacji między nimi itd., stanowią zespół norm określających zawartość traktatu (w ich rozumieniu, a nie w ogóle). Zwyczaj - nie ma jasnych reguł określających co jest zwyczajem, a co nie; ujawnia się w praktyce orzeczniczej; nie został wyraźnie określony (spisany)
Odróżnienie źródeł prawa międzynarodowego od źródeł zobowiązań prawnomiędzynarodowych.
Doktryna nie wytworzyła konkretnego zdania na ten temat. Przez źródła prawa głównie źródła formalne - umowa mnar. i zwyczaj. Nie ma teorii zobowiązań prawnych państw, tak jak ma to miejsce w Kodeksie Prawa Cywilnego, gdzie określono zobowiązanie prawne między Wierzycielem i Dłużnikiem, na podstawie którego Wierzyciel może oczekiwać, że Dłużnik spełni zobowiązanie, a jeśli nie to poniesie za to odpowiedzialność. W prawie międzynarodowym nie wypracowano reguły odpowiedzialności za złamanie prawa mnar. Odpowiedzialnością państw wstępnie zajmowała się KPM ONZ w 2000 r., kiedy to stworzyła akt zaakceptowany przez ZO ONZ jako Projekt artykułów odpowiedzialności państw za naruszenie prawa mnar., mocą rezolucji w 2001 r.
Źródła prawa międzynarodowego to nie to samo co źródła zobowiązań prawnomiędzynarodowych. Zobowiązania aktualizują się (indywidualizują) w konkretnych sytuacjach. W ramach zobowiązań pojawia się miejsce dla roszczenie (prawo przedmiotowe) i dla konkretnego obowiązku/ Sądy orzekają o naruszeniu lub określeniu konkretnych zobowiązań.


(…)

…, należało określić applicable law, czyli prawo właściwe dla tego organu. Proces tworzenia takiego prawa rozpoczął się od XII Konwencji haskiej z 1907 r., która była podstawą dla utworzenia Międzynarodowego Trybunału Łupów (Trybunału Kaperskiego). Konwencja nie weszła w życie , ale po raz pierwszy ustaliła podstawę prawną orzekania sądu -> w art. 7 - orzeka na podstawie umów, powszechnie uznanych reguł prawa mnar., zasad ogólnych prawa oraz słuszności. Wprowadzał hierarchię rozpatrywania aktów - najważniejsze umowy, a dopiero potem pozostałe podstawy orzekania. Na rozwiązaniu KH opierali się twórcy Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej (a późniejszego MTS). Statut STSM z 1920 r. a później Statut MTS z 1945 r. a art. 38. zawiera listę stanowiącą podstawy orzekania - umowy dwu- lub wielostronne, konwencje mnar., praktyka uznana za zwyczaj, zasady ogólne prawa uznane przez narody cywilizowane. Podstawy te nie są nijak zhierarchizowane. Określono, że pomocniczymi środkami ustalania norm prawnych są orzeczenia sądów mnar. oraz poglądy wybitnych przedstawicieli doktryny. W ust. 2. znajduje się zapis, że Trybunał może orzekać ex aequo et bono. Czy podstawy orzekania mogą nie być źródłami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz