Źródła prawa międzynarodowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa międzynarodowego-opracowanie - strona 1 Źródła prawa międzynarodowego-opracowanie - strona 2 Źródła prawa międzynarodowego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ź ródła prawa międzynarodowego Źródła prawa międzynarodowego w znaczeniu materialnym (wewnętrzne, realne) - czynniki, które doprowadziły do powstania norm - mają charakter pozaprawny
głównym takim źródłem jest wola państw, nakazy rozumu, więź społeczna, świadomość i emocje ludzi; w znaczeniu formalnym (zewnętrzne, pozytywne) - zewnętrzny wyraz procesu, jaki doprowadził do powstania normy prawnej; formy prawne, w których tworzone są normy prawne - należą do sfery prawnej
przede wszystkim zwyczaj i umowy międzynarodowe w znaczeniu poznawczym - zbiory dokumentów prawa międzynarodowego (nie ma tajnych umów, protokołów) - każda zawarta umowa jest rejestrowana w Sekretariacie Generalnym ONZ Katalog źródeł prawa międzynarodowego Art. 38 Statutu MTS - podstawy wyrokowania MTS (tzw. sąd światowy)
umowy międzynarodowe
zwyczaj międzynarodowy
ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane orzecznictwo
doktryna inne: uchwały organów organizacji międzynarodowych
akty jednostronne państw
Międzynarodowy Trybunał Stanu nie orzeka wg common law , tylko na podstawie prawa. Sam norm tworzyć nie może.
Art. 38 par. 1 statutu MTS wymienia podstawy wyrokowania ale nie jest to katalog zamknięty (patrz pkt b) Par. 2 tego artykułu przewiduje możliwość orzekania ex aequo et bono , jeżeli strony się na to zgodzą. Umowy międzynarodowe Umowy międzynarodowe: Art. 2. Konwencji wiedeńskiej z 1969 r. o prawie traktatów: „porozumienie między państwami, zawarte w formie pisemnej i regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym dokumencie, czy w dwóch lub więcej dokumentach i bez względu na jej szczególną nazwę” ponadto także umowy między państwami i innymi podmiotami prawa międzynarodowego, albo pomiędzy tymi podmiotami Kontrahentami umowy międzynarodowej - obok państw mogą być inne podmioty prawa międzynarodowego (strona wojująca w wojnie domowej, ruchy narodowowyzwoleńcze, międzynarodowe organizacje rządowe, Stolica Apostolska) - jednak z tym zastrzeżeniem, że przepisy Konwencji wiedeńskiej z 1969 r. nie mają do takich umów zastosowania. Nie są umowami międzynarodowymi umowy zawierane pomiędzy państwem a spółkami i korporacjami zagranicznymi. Gentelmen's agreement - porozumienie dżentelmeńskie (w formie umowy ustnej), zawierane częściej przez przywódców niż przez państwa. Przywódcy swym autorytetem gwarantują, że dojdzie do porozumienia między tymi państwami
Różne nazwy umów międzynarodowych traktaty - umowy o większym znaczeniu, zawierane w bardziej uroczystej formie


(…)

….
Jeżeli Rada Bezpieczeństwa ONZ chce nałożyć embargo na dostawy broni - to musi wydać decyzję prawnie wiążącą dane państwa - nie zalecenie.
Uchwały Zgromadzenia Ogólnego ONZ - mogą przekształcić się w zwyczaj międzynarodowy. Tak było z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.
Miejsce źródeł prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym
Art. 9. Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego…
…% umów
podpisuje upoważniony przedstawiciel państwa.
podpisanie oznacza zgodę państwa na związanie się umową
1% nie podlega podpisaniu - Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy są przyjmowane za formą Konwencji Ogólnej MOP. Państwa głosują za tekstem, są państwami członkowskimi - nie podpisują jej - a taka umowa od razu idzie do ratyfikacji w każdym państwie członkowskim
jeśli umowy nie wymagają…
…)
Norma prawa zwyczajowego traci moc obowiązującą:
na skutek wykształcenia się nowej, kolidującej z nią normy prawa zwyczajowego, lub umownej
odstąpienia państw od praktykowania (desuetudo)
Umowa wiąże tylko strony, a zwyczaj - wszystkich. Umowa może zmienić normę zwyczajową i odwrotnie. Kurtuazja międzynarodowa
Kurtuazja międzynarodowa (comitas gentium) - reguły kurtuazji, czyli grzeczności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz