Źródła prawa cywilnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3031
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa cywilnego - omówienie - strona 1 Źródła prawa cywilnego - omówienie - strona 2 Źródła prawa cywilnego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Zbigniew Świderski
Prawo cywilne i handlowe państw obcych
Wykład I - Źródła prawa cywilnego. Oznaczenie prawa cywilnego i handlowego
Prawo cywilne reguluje stosunki cywilnoprawne.
Stosunki cywilnoprawne:
 Na ogół mają charakter niematerialny i majątkowy – są mierzalne ekonomicznie, co oznacza, iż
można mierzyć ich wartość.
 Niekiedy nie mają charakteru ekonomicznego – nieekonomiczne będą stosunki dotyczące dóbr
osobistych – czci, dobrego imienia, firmy, nazwiska etc. Zatem stosunki cywilno prawne nie
zawsze muszą odznaczać się charakterem majątkowym.
 Charakteryzują się równością stron. Obie strony są sobie równe. Np. Sprzedający jest, z
prawnego punktu widzenia, na równi z kupującym. Inaczej kwestia ta wygląda w przypadku
stosunków administracyjnych. Dla Urzędu Skarbowego podatnik nie jest równorzędnym
partnerem. W stosunkach cywilno-prawnych obie strony są partnerami dla siebie.
Stosunki cywilnoprawne na ogół są wolne od ingerencji państwa. Powstają one i ustają bez udziału
państwa. Możliwa jest jednak w ich istocie ingerencja państwa, jednak dochodzi do niej na żądanie stron. Np.,
gdy sprzedawca nie otrzyma zapłaty, wówczas może zwrócić się do sądu - organu państwa, następnie, po wyroku
sądu do urzędu komornika. Niemniej jednak w znakomitej większości przypadków stosunki cywilnoprawne
pozostają poza ingerencją państwa.
Stosunki cywilno prawne charakteryzuje swoboda postrzegana w trzech wymiarach:
 Swoboda decyzji, co do wstąpienia w stosunek cywilnoprawny. Nie istnieje obowiązek
wchodzenia w stosunek cywilnoprawny.
 Swoboda wyboru kontrahenta – osoby, z którą utkwi się w stosunku cywilnoprawnym.
 Swoboda kształtowania treści stosunków cywilnoprawnych. Strony mogą swobodnie określać,
jakie prawa i obowiązki wynikać będą ze stosunku cywilnoprawnego dla każdej ze stron.
Prawo cywilne to prawo ludzi wolnych – swobodnie postępujących. Swoje korzenie prawo cywilne ma
w starożytnym Rzymie. Współcześnie prawo cywilne to zbiór przepisów kształtujących stosunki cywilnoprawne.
Zbiór ten jest różnorodny.
Systematyka prawa cywilnego (najszerszej gałęzi prawa).
W prawie cywilnym można wyróżnić wiele dziedzin.
Podział pandektowy. (Pandektyści – średniowieczni znawcy prawa rzymskiego. Jako pierwsi dokonali
usystematyzowania przepisów tego prawa). Podział pandektowy jest podziałem podstawowym dla
ustawodawstwa polskiego oraz niemieckiego,( ale francuskiego już nie).
Podział pandektowy:
1. Część ogólna prawa cywilnego - przepisy dotyczące wszelkich stosunków cywilnoprawnych.
Przepisy o szerokim zastosowaniu szczególnie o osobach i ogólnych czynnościach prawnych.
2. Prawo rzeczowe – przepisy określające prawa względem rzeczy. W jego ramach obowiązuje
numerus clausus – zamknięty katalog praw rzeczowych. Rozwiązanie takie zastosowano,
ponieważ postanowienia dotyczące rzeczy nie mogą być swobodnie określane przez strony
stosunku cywilnoprawnego. Państwo zastrzega sobie możliwość kreowania tej sfery stosunków
cywilnoprawnych.
Dr. Zbigniew Świderski
Prawo cywilne i handlowe państw obcych
Wykład I - Źródła prawa cywilnego. Oznaczenie prawa cywilnego i handlowego
3.
Prawo rzeczowe:
 Prawo własności.
 Użytkowanie wieczyste.
Prawa rzeczowe ograniczone:
 Użytkowanie
 Służebność
 Hipoteka/zastaw (będące zabezpieczeniami wierzytelności)
 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 Dług gruntowy – występujący w prawie niemieckim i szwajcarskim oraz
związany z nimi list długu gruntowego służące

(…)

… od Chin po Japonię – źródłem było prawo europejskie – głównie niemieckie,
w Indiach Common Law.
 Prawo państw afrykańskich inspirowane common law.
Źródła prawa systemu germańskiego.
Wiodącą rolę w systemie tym odgrywa prawo niemieckie.
W Niemczech podstawowy akt prawny obowiązuje od 1900 roku jest to Bürgerliches Gesetzbuch
uchwalony w 1896 roku. Niemcy obok KC mają kodeks handlowy z 1897…
… – przepisy o małżeństwie, stosunki majątkowe małżeństw, stosunki rodzinne
dotyczące rodziców oraz dzieci, obowiązki małżonków.
6. Prawo handlowe – przepisy określające ustrój przedsiębiorcy, określające czynności handlowe,
regulujące umowy gospodarcze zawierane przez przedsiębiorców (kupców). W istocie jest to
kodeks handlowy.
7. Prawa na dobrach niematerialnych. Prawo własności przemysłowej, prawa…
… cywilny z 1964 roku. Jest on mimo swojego wieku i socjalistycznego rodowodu dobrym
aktem prawnym. Kodeks Cywilny RP odpowiada standardom świata demokratycznego. Jest tak
dobry dzięki źródłom historycznym. Na ziemiach polskich obowiązywały w toku dziejów, przez
XIX i XX wiek akty prawne państw zaborczych.
 Kodeks cywilny francuski z 1804 roku – Kodeks Napoleona. Obowiązuje on do dziś
we Francji. Obowiązywał na ziemiach polskich tworzących Księstwo Warszawskie
powstałe w 1806. Po jego likwidacji dokonanej przez Rosje na jego ziemiach
pozostawiono obowiązywanie prawa francuskiego. Druga i trzecia księga Kodeksu
Napoleona pozostawała w mocy aż do 1947 roku.

Dr. Zbigniew Świderski
Prawo cywilne i handlowe państw obcych
Wykład I - Źródła prawa cywilnego. Oznaczenie prawa cywilnego i handlowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz