Źródła prawa budżetowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa budżetowego - strona 1

Fragment notatki:

Źródła prawa budżetowego to przede wszystkim Konstytucja w art. 220 - 226 oraz u.f.p. Instytucje materialnego prawa budżetowego.
Przepisy ustawy budżetowej mają szczególny charakter: są adresowane do określonych podmiotów oraz mogą być wykonane tylko jeden raz. Wg. W. Brzezińskiego budżet ma szczególny charakter tzw. norm planowych. Przeważa pogląd, że budżet jest aktem prawnym o charakterze normatywnym. Kwestie mocy wiążącej ustawy budżetowej określa art. 32 u.f.p.: zamieszczenie w tej ustawie dochodów z określonych źródeł oraz wydatków na określone cele nie stanowi podstaw do wysuwania roszczeń o ich zrealizowanie ani zobowiązań do ich uiszczenia. Wyjątkiem są subwencje, których samorządy mogą się domagać na drodze prawnej. Klasyfikacja budżetowa to prawnie określone zasady grupowania dochodów i wydatków budżetowych. Jest ściśle związana z realizacją zasad szczegółowości i jasności budżetu. Może opierać się na kryteriach podmiotowych, przedmiotowych, funkcjonalnych bądź mieszanych. Zastosowanie klasyfikacji tworzy przedziałki klasyfikacji budżetowej. W polskiej praktyce używa się różnych kryteriów, ale w sposób zhierarchizowany. Budżet państwa składa się z części odpowiadających zasadniczo organom władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów oraz administracji rządowej, przy czym dla poszczególnych działów administracji rządowej oraz dla urzędów nadzorowanych przez Prezesa RM ustalane są odrębne części budżetowe. W odrębnych częściach ujmuje się również subwencje ogólne dla jednostek samorządu, rezerwę ogólną, rezerwy celowe, wydatki na obsługę długu SP, środki własne UE, przychody i rozchody związane z pożyczkami oraz prefinansowaniem. Dysponentami części budżetowych są kierownicy organów, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie. Części dzielą się dalej na działy, działy na rozdziały a rozdziały na paragrafy. Szczegółowe zasady klasyfikacji określa MF w drodze rozporządzenia. Nie wszystkie przedziałki muszą zostać zapełnione - strukturę materialną budżetu określają rzeczywiście zaplanowane w nim kwoty.
Wśród dochodów budżetu państwa największe znaczenie mają podatki, cła stanowią obecnie dochód WE. Mniejsze znaczenie mają wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek SP, dywidendy, wpłaty z zysku NBP, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki z udzielonych pożyczek, spadki, zapisy, darowizny. Rosnące znaczenie mają środki z budżetu WE. Od 1998 r. wpływy z prywatyzacji stanowią przychód a nie dochód budżetu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz