Źródła prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa - strona 1 Źródła prawa - strona 2 Źródła prawa - strona 3

Fragment notatki:


Źródła prawa Mówiąc o źródłach prawa administracyjnego w pierwszej kolejności należy wyjaśnić pojęcie prawa administracyjnego. Zatem prawo administracyjne jest to dział prawa, który obejmuje ogół norm regulujących stosunki społeczne związane z administracyjną działalnością organów państwowych i innych podmiotów wykonujących funkcje administracyjne w administracji publicznej. Geneza prawa administracyjnego sięga XVIII w. i wiąże się z rewolucją francuską (1789), która przekształciła poddanego (poddaństwo) w obywatela. Uzyskał on prawo żądania od organów państwa przestrzegania praw uchwalonych przez parlament.
W okresie państwa liberalnego przepisy prawa administracyjnego wyznaczały przede wszystkim ramy działania administracji, poza którymi pozostawała sfera działania prywatnego przedsiębiorcy.
W nauce pojęcie prawa administracyjnego ma różne znaczenie.
W książce pod redakcją J. Służewskiego „Polskie prawo administracyjne” , prawo to podzielono na dwa znaczenia: szerokie i wąskie. W znaczeniu szerokim przez prawo administracyjne rozumie się normy prawne regulujące organizację i zachowanie się administracji państwowej jako części aparatu państwowego, a także zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie nie unormowanym przez przepisy należące do innych gałęzi prawa.
W tym znaczeniu prawo administracyjne składa się z trzech zasadniczych części:
prawo o ustroju administracji państwowej;
prawo materialne;
prawo proceduralne.
Aby dokładnie zrozumieć wyżej wymienione pojęcia, pozwolę sobie krótko scharakteryzować każde z nich.
Prawo o ustroju administracji państwowej reguluje organizacje i zasady funkcjonowania aparatu państwowego powołanego do wykonywania zadań państwowych w formach uznanych za właściwe dla administracji państwowej. Zawiera w sobie następujące przepisy prawne:
stanowiące podstawę dla określenia zadań poszczególnych organów administracji państwowej i ich systemu, a także form i metod ich wykonania;
tworzące podział terytorialny kraju dla potrzeb administracji państwowej;
tworzące podmioty administracji państwowej i określające ich strukturę organizacyjna oraz zakres działania;
określające strukturę systemu podmiotów administracji państwowej oraz zachodzące w nim procesy (w tym kierowania, nadzoru, kontroli, koordynacji, informacji, itp.).
Drugim, wymienionym przeze mnie prawem, to prawo materialne , które zawiera w sobie normy ustanawiające wzajemne uprawnienia i obowiązek organów administracji państwowej i podmiotów znajdujących się na zewnątrz administracji państwowej jako części aparatu państwowego.


(…)

…. Do wyjątków należą współczesne konstytucje niepisane, na które składa się kilka lub kilkanaście aktów prawnych o mocy równej ustawom zwykłym, a także normy prawa zwyczajowego (Wielka Brytania, Izrael).
Pierwszą ustawą zasadniczą na świecie była Konstytucja Stanów Zjednoczonych (1787), druga polska Konstytucja z 3. maja 1791r. a trzecią Konstytucja francuska z września 1789r. (Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela).
Drugim w kolejności źródłem prawa administracyjnego są ustawy. Ustawa jest aktem normatywnym, uchwalanym przez parlament. W hierarchii źródeł prawa zajmuje miejsce bezpośrednio po konstytucji, co oznacza, że pod względem mocy prawnej ustępuje konstytucji.
Z racji tego, że ustawa ma charakter źródła prawa powszechnie obowiązującego, jest ona w najstarszym prawie podstawowym źródłem.
Przedmiotem…
… i walutowej z własną, samodzielną walutą, a poza ustanawianiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wprowadzenia instytucji obywatelstwa Unii dla obywateli państw członkowskich, rozwijanie ścisłej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Współpraca jest szeroka i dotyczy transportu, telekomunikacji, energetyki, ochrony zdrowia i kultury, ochrony konsumenta i innych dziedzin. Należy tutaj jeszcze wymienić Prawo Wspólnot Europejskich zwane również prawem europejskim oraz Układ o Stowarzyszeniu pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi z 1991 r. - Układ Europejski, który po ratyfikacji przez Państwa Członkowskie i Polskę wszedł w życie z dniem 1. lutego 1994. Z dniem 2 kwietnia 1997r. Konstytucja przyznała organom naczelnym władzy wykonawczej możliwość podejmowania…
… lokalnych źródeł praw. Tutaj podstawową rolę odgrywają terenowe organy administracji publicznej, zaznaczonej podziałem terytorialnym (np. gminy, powiatu, województwa).
Akty normatywne powszechnie obowiązujące stanowione przez administracje (zaliczane też do aktów prawa miejscowego) mają charakter wykonawczy do ustaw. W at. 94 Konstytucji zawarto, iż akty prawa miejscowego stanowione są na podstawie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz