Źródła integracji europejskiej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła integracji europejskiej - wykład - strona 1 Źródła integracji europejskiej - wykład - strona 2 Źródła integracji europejskiej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Źródła integracji:
Kultura antyku:
- polis
- społeczeństwo obywatelskie
- brak oddzielnego organu władzy - obywatele dzielą się na rządzących i rządzonych - są samorządni
- urzędy kolegialne
- równość
- retoryka
- erystyka
- filozofia
- logika
Chrześcijaństwo:
- spoza Europy - z Jerozolimy
- symbole UE pochodzą z tego źródła
- sacrum - profanum
- dobro i zło
- Trójca święta - związek w komunii jedności - integracja, społeczny wymiar natury Boga
- praktyka maratonu i konfesjonału
Prawo rzymskie:
- porządek prawny
- sposób organizacji - oparty na prawie i administracji
- lex
- pactum
-najwyższym prawem jest dobro ludzi
Idee zjednoczonej Europy:
Uniwersalizm chrześcijański - św. Augustyn
- Christianitas
- wspólne prawo, wspólnota cywilizacyjna, porządek pokojowy pax romana
Działania Karola Wielkiego
- wyrażał najsilniej ideę jedności chrześcijańskiej, zakładał szkoły z jednym systemem nauczania, jednolity system monetarny, wielonarodowe armie, wprowadzał łacinę i jednolite prawo
Liga Pokoju Jerzego z Podiebradu
- 1462 - 1464 - pomysł utworzenia Ligi Pokoju - Bawaria, Burgundia, Czechy, Francja, Polska, Wenecja, Węgry
- równy status członków - na to nie zgodziła się Francja
- organy: Trybunał i Rada
Unia polsko - litewska:
- 1569 - Rzeczpospolita Obojga Narodów - wspólny władca, sejm, moneta
Wielki Plan księcia de Sully
- związany z królem Henrykiem IV - utworzenie związku państw obejmującego trzy wyznania: katolicyzm, luteranizm i kalwinizm
- pomijał Rosję i Turcję
Projekt Williama Penna - powołanie związku państw europejskich
- przeniesienie modelu państwa na stosunki międzynarodowe
- uwzględniał Rosję i Turcję
- organy: Parlament - dla stanowienia norm, łagodzenia sporów i nakładania sankcji, Rząd i Trybunał dla Europy
Unia Europejska de Saint Pierre
- wieczyste przymierze wszystkich państw europejskich, w tym Rosji
- władcy mieli scedować swe uprawnienia na Stały Senat - który rozstrzygałby spory, decydowałby o polityce, finansach i sprawach militarnych
Federacja Europejska Stanisława Leszczyńskiego
- do eliminowania konfliktów
Umowa Społeczna Rousseau
- sojusz wolnych narodów za pomocą kontraktów
Zjednoczenie siłą - Napoleon


(…)

…, koordynacja polityki ekonomicznej. I etap realizacji UGiW przeniesiony na lipiec.
Wzmocnienie tendencji centralistycznych we wspólnotach.
1989 - Austria składa wniosek o członkostwo. Koniec komunizmu w EŚiW.
1989 - dalsze działania na rzecz UGiW, ekonomicznej i politycznej.
1989 - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, , program bezzwrotny PHARE dal EŚiW
1990 - Rada przyjęła wniosek o szybkie stowarzyszenie…
… - Europejska Karta Społeczna - zwiększenie miejsc pracy, zwalczanie ubóstwa, zwalczanie dyskryminacji i wykluczenia społecznego.
- zasada równego traktowania starych i nowych członków
- ogólna suma UE - 27 państw, 345 głosów
- decyzje podejmowane potrójną większością - większość kwalifikowana - min.255 głosów, oddanych przez większość państw członkowskich - min. 14, reprezentujących min 62% ogółu ludności UE…
… znoszenia różnic były: Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Regionalny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych.
Cele: zwalczanie bezrobocia, modernizację rynku pracy, przygotowaniu ludzi do nowych zawodów, wspieranie obszarów o przemyśle schyłkowym, wspieranie regionów o najniższej gęstości zaludnienia.
1988 - Wspólnotowa Karta Regionalizacji - dwukrotne zwiększenie funduszy…
… - na emigracji powstał projekt unii celnej Beneluksu na wzór porozumień Belgii i Holandii oraz Belgii i Luksemburga
1943 - Churchill przedstawił ideę utworzenia Rady Europy jak strefy pomiędzy USA - ZSRR, Radzie Europy miałyby podlegać federacje regionalne - dunajska, bałkańska, skandynawska, środkowoeuropejska.
Papież proponował większa współpracę państw katolickich, wspierał polityków chadeckich
1944…
… commonwealth i USA - niezrealizowano.
Kraje BENELUKSU: skłonność do integracji - są to państwa małe. Były prekursorami integracji
1946 - Churchill wzywa w Zurychu do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, żelazna kurtyna, integracja jest działaniem zapobiegającym wojnie i zapewnia rozwój gospodarczy
1947 - Plan Marshalla - pomoc amerykańska w ramach europejskiego Planu Odbudowy, miał łagodzić skutki wojny…
… - szczyt w Kopenhadze- zakończenie negocjacji, RE decyduje o 10 państwach, które przystąpią do UE
- najtrudniejszym problemem była wysokość dopłat dla rolnictwa. Na początku negocjacji nie przewidziano ich dla nowych p.czł.
- ostatecznie ustalono ich wysokość na 25% sumy przeznaczonej dla dotychczasowych członków
- Zakończenie negocjacji w Kopenhadze nazywano całkowitym zakończeniem Jałty, narodzinami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz