Zobowiązanie, świadczenie - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zobowiązanie, świadczenie - wykład - strona 1 Zobowiązanie, świadczenie - wykład - strona 2 Zobowiązanie, świadczenie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE §1. ZOBOWIĄZANIE 1.1. POJĘCIE A. ELEMENTY Zobowiązanie  rodzaj stosunku cywilnoprawnego o swoistych cechach wskazanych w odpowiednich normach prawa zobowiązań -elementami stosunku zobowiązaniowego są:
podmioty  w ramach stosunku zobowiązaniowego wyróżniamy:
wierzyciela - podmiot uprawniony
dłużnika - podmiot zobowiązany
ich prawa i obowiązki składające się na treść stosunku zobowiązaniowego  wyróżniamy:
wierzytelności - uprawnienia wierzyciela
dług - obowiązki dłużnika
przedmiot  przedmiotem zobowiązania jest świadczenie, czyli wskazane treścią zobowiązania zachowanie się dłużnika na rzecz wierzyciela -stosunek zobowiązaniowy jest stosunkiem typu względnego -polega on na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia
-stosunek ten łączy wyłącznie podmioty indywidualnie oznaczone B. TREŚĆ Wierzytelność  wierzytelność jest swoistym prawem podmiotowym , które przysługuje wierzycielowi -wierzytelność służy do zaspokojenia interesów wierzyciela, które nie mogą być sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego -wierzytelność jest prawem podmiotowym względnym -wierzytelność kieruje się przeciwko indywidualnie oznaczonej osobie (dłużnikowi) -jeżeli podmiot zobowiązany został zindywidualizowany już w momencie powstania zobowiązania, a należne świadczenie jest już od samego początku dostatecznie ściśle oznaczone wówczas wierzytelność przyjmuje postać roszczenia -roszczeń może przysługiwać wierzycielowi wiele -roszczenie służy zaspokojeniu wskazanego w treści zobowiązania interesu wierzyciela -wierzycielowi przysługują ponadto uprawnienia kształtujące -może on znieść/zakończyć/zmienić stosunek zobowiązaniowy przez jednostronną czynność prawną -uprawnienia wierzyciela dzielą się na:
główne - służą realizacji podstawowego interesu wierzyciela i polegają na wykonaniu pierwotnego świadczenia lub na spełnieniu świadczenia zastępczego (np. odszkodowawczego ) uboczne (pomocnicze) - przygotowują lub uzupełniają świadczenie główne -nie mogą one istnieć bez uprawnienia głównego -np. roszczenie o zapłatę odsetek w razie opóźnienia świadczenia pieniężnego; prawo zatrzymania; Dług  zespół obowiązków dłużnika, będący korelatem wierzytelności -wykonanie tych obowiązków ma na celu zaspokojenie interesu wierzyciela -podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spełnienie świadczenia -dłużnik zobowiązany jest dostosować swoje zachowanie do następstw zmienionego przez czynność prawo kształtującą stosunku zobowiązaniowego dokonaną przez wierzyciela

(…)

… tego typu powstaje w razie obciążenia rzeczy, np. hipoteką, zastawem, prawem dożywocia 1.3. POWSTANIE STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO -zobowiązanie powstaje w następstwie ziszczenia się zdarzeń prawnych
1) Czynności prawne  źródło powstania stosunku zobowiązaniowego stanowią:
umowy
jednostronne czynności prawne - np. przyrzeczenie publiczne, zapis w testamencie
2) Akty administracyjne  indywidualny akt…
… sprzedaży)
świadczenia usług ujmowane łącznie z ich wytworem (np. umowa o dzieło)
zaniechania
świadczenia starannego działania  znajdują wyraz w działalności odpowiednio ukierunkowanej, przy czym dłużnik nie ma obowiązku osiągnąć wskazanego celu, np. działania lekarza, adwokata, nauczyciela
1.2. RODZAJE ŚWIADCZEŃ
A. ŚWIADCZENIA W ZOBOWIĄZANIU PRZEMIENNYM ORAZ Z UPOWAŻNIENIEM PRZEMIENNYM
1) Zobowiązania…
… może jej wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym jego upływie uprawnienie przechodzi na drugą stronę 2) Upoważnienie przemienne (facultas alternativa)  zobowiązanie opiewa na jedno świadczenie z tym, że dłużnik może spełnić inne świadczenie, co także spowoduje wykonanie świadczenia i wygaśnięcie zobowiązania -upoważnienie przemienne powstaje z umowy lub w przypadkach przewidzianych szczególnymi…
… Ministrów i wynoszą obecnie 13% w stosunku rocznym C. ZAKAZ ANATOCYZMU
-w celu ochrony dłużnika przed nadmiernymi obciążeniami z tytułu odsetek polski system prawny wprowadza zakaz
anatocyzmu - zakaz pobierania odsetek od zaległych odsetek (procent składany) -zakaz anatocyzmu nie odnosi się do 3 przypadków:
gdy po powstaniu zaległości w płaceniu odsetek strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek…
…, ropy naftowej, tarcicy) -np. A zobowiązuje się płacić B czynsz z tytułu dzierżawy gruntu rolnego w złotych w wysokości odpowiadającej cenie 10q pszenicy w dniu płatności
klauzule indeksowe - za miernik wartości przyjmują wartość powszechnie znanego wskaźnika, np. wskaźnika inflacji, indeksu giełdowego
klauzula złota - wskazuje, że dłużnik ma zapłacić wierzycielowi tyle pieniędzy, ile w dniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz