Zobowiązania z umów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zobowiązania z umów - strona 1 Zobowiązania z umów - strona 2

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron.
ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW, KONTRAKTY JEDNO- I DWUSTRONNE, UMOWY WZAJEMNE, ITP. Umowa zobowiązaniowa - jak każda umowa - jest zawsze zgodnym oświadczeniem woli co najmniej dwóch stron. W związku z czym, z samej definicji należy ona do klasy czynności prawnych dwu- albo wielostronnych.
Nie do pomyślenie jest więc postać „jednostronnej” umowy zobowiązaniowej, a w konsekwencji nie należy określenia takiego - jako mylącego - używać.
Natomiast z umowy zobowiązaniowej może wynikać obowiązek świadczenia ciążący na: jednej stronie - jest to klasa umów jednostronnie zobowiązujących , np. darowizna
dwu (lub więcej) stronach - jest to klasa umów dwustronnie zobowiązujących , np. sprzedaż, najem, pożyczka.
Umowy wzajemne - są szczególnym rodzajem umów dwustronnie zobowiązujących; swoista ich cecha polega na tym, że „obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich, ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej” - art. 487 § 2 ; mają cechę ekwiwalentności świadczeń w sensie subiektywnym - umowa wtedy jest wzajemna, gdy według oceny stron świadczenia ich są względem siebie równowartościowe; charakteryzuje je więź polegająca na zależności świadczenia jednej strony od świadczenia drugiej strony - do ut des - daję, abyś dał);
zawsze są odpłatnymi czynnościami prawnymi (któraś ze stron uzyskuje korzyść majątkową);
Umowami wzajemnymi mogą być umowy nazwane (typowe) i nienazwane (nietypowe); wśród umów nazwanych wyróżniamy rodzaje: umowy, których essentialia negotii (elementy przedmiotowo istotne) obejmują wzajemne sprzężenie świadczeń (ten typ umowy z samej definicji jest umową wzajemną);
umowy, których essentialia negotii wykluczają obowiązek świadczenia drugiej stronie (np. darowizna) - nie mają charakteru wzajemnego, jednostronnie zobowiązujące;
umowy, których essentialia negotii nie rozstrzygają tej kwestii, dopuszczając nadanie im kształtu zarówno umów jedno- jak i dwustronnie zobowiązujących, umowy wzajemne;
umowy, których essentialia negotii wskazują na dwustronny obowiązek świadczenia, lecz niewzajemny charakter - nawet gdyby przybierały one postać umowy odpłatnej - w szczególności pożyczka oprocentowana
umowy losowe - rozmiar, a nawet istnienie świadczenia zależą od przypadku, owa niepewność stanowi konstruktywny element tej umowy
autonomia woli - obejmuje inne niż umowne postacie kształtowania stosunków cywilnoprawnych mocą decyzji zainteresowanych podmiotów
swoboda umów - kompetencja od kształtowania przez podmioty wiążących je stosunków prawnych w drodze dwu- lub wielostronnych oświadczeń woli -

(…)

… stron; pokrzywdzony może żądać na drodze sądowej modyfikacji świadczenia konstytutywnym orzeczeniem sądu (obniżenie swojego lub zwiększenie wzajemnego), dopiero gdy jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione może żądać unieważnienia umowy;
Uprawnienia te wygasają z upływem dwóch lat od zawarcia umowy - termin zawity (prekluzyjny)
Art. 388 jest lex specialis wobec art. 58, wyklucza sankcję…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz