Znaki - zarządzanie kryzysowe

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znaki - zarządzanie kryzysowe - strona 1

Fragment notatki:

Resort spraw wewnętrznych i administracji”
WSTĘP
„Zestaw zasadniczych znaków operacyjnych właściwych dla jednostek organizacyjnych resortu
spraw wewnętrznych i administracji” jest zbiorem jednolitych symboli i wyrażeń tekstowych, służących do
graficznego wyrażania sytuacji operacyjnych, odnoszących się do działań wszystkich formacji i jednostek
organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji.
Przedmiotowy dokument opracowany został w sposób umożliwiający przetwarzanie zawartych w nim
symboli i skrótów w zautomatyzowanych systemach zobrazowania i jest zgodny z „Zasadami tworzenia
znaków wojskowych w zautomatyzowanych systemach zobrazowania C4I”. Wskazane symbole mogą
znajdować zastosowanie w ręcznym kreśleniu podczas wykonywania dokumentów graficznych
do obrazowania działań operacyjnych pojedynczych elementów taktycznych oraz całych jednostek
organizacyjnych.
Niniejszy dokument został opracowany w takiej formie aby mógł stanowić pomoc merytoryczną
w zobrazowaniu różnych sytuacji statycznych oraz działań dynamicznych wszystkich rodzajów sił resortu
spraw wewnętrznych i administracji, a także przedstawianiu występującego na ich wyposażeniu sprzętu i jego
wykorzystaniu. Pomimo dużej objętości zbiór ten nie pomieścił w sobie wszystkich możliwych znaków
i skrótów, lecz tylko te najczęściej stosowane. Zamieszczono w nim opisy i określono sposoby tworzenia
nowych symboli, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami.
Omawiany „Zestaw …” oprócz zobrazowania gotowych rozwiązań służących przedstawianiu
wybranych elementów i ich działań (jednostek organizacyjnych, egzemplarzy sprzętu, sytuacji taktycznych
itp.), stanowi jednocześnie zbiór przykładów do graficznego przedstawiania działań. Z tego też względu
w przedmiotowym opracowaniu zamieszczono jeden rozdział poświęcony zasadom tworzenia znaków.
Opracowanie niniejsze powinno stanowić pomocny materiał do zastosowania w praktycznej
działalności służbowej i szkoleniu komórek sztabowych na wszystkich szczeblach organizacyjnych resortu,
głównie w zakresie planowania i prowadzenia działań operacyjnych.
Symbole, przy których umieszczono oznaczenia „*” oraz „**” zostały bezpośrednio zaadaptowane
z opracowań obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP, głównie ze „Zbioru znaków i skrótów wojskowych” –
sygnatura Szt. Gen. 1561/2004, a także udostępnionych opracowań własnych przedstawicieli Departamentu
Informatyki i Telekomunikacji MON oraz Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej, które to
instytucje są właściwe dla przedmiotowej problematyki w Siłach Zbrojnych RP.
Zasady tworzenia znaków i symboli oraz ich opisów zostały opracowane na podstawie wydawnictwa
MON pt. „Zasady tworzenia znaków wojskowych w zautomatyzowanych systemach zobrazowania C4I”
(część I).
Przedmiotowe opracowanie przygotowane jest jako całość z możliwością wyodrębnienia wybranych
rozdziałów, które są poświęcone w szczególności działaniom poszczególnych formacji takich jak: Policja, Straż
5
Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Państwowa

(…)

… nie mieści się w tle znaku, powinno się go umieszczać
obok i z zasady z prawej strony – tylko w wyjątkowych okolicznościach opisy te mogą być umieszczane
z lewej strony symbolu graficznego.
Opisy dotyczące czasu zdarzenia należy formułować, używając cyfr arabskich, w sposób następujący,
określając rok (dwie ostatnie cyfry), miesiąc, liczbę porządkową dnia miesiąca, rozdzielając poszczególne
liczby kropką…

MSWiA”
Wskaźnik
Opis
Policja
Straż Graniczna
Państwowa Straż Pożarna
Biuro Ochrony Rządu
Obrona Cywilna
Przykłady zastosowania modyfikatorów ujętych w tabeli 5. przedstawiono poniżej.
SzBOR
- jednostka organizacyjna Policji
- stanowisko kierowania Szefa BOR
13
Tabela 6. Wskaźniki wielkości jednostki (wykonywanej funkcji) – umieszczane w polu „B”
Wskaźnik
Opis
Rota (znak właściwy tylko dla straży pożarnych)
Zespół/Załoga
Zastęp/Obsługa/Sekcja
Drużyna/Grupa
Pluton
Kompania/Klucz/pododdział odwodowy Straży Granicznej
Batalion/Eskadra/ Dywizjon/ Placówka Straży Granicznej
Pułk/Oddział Prewencji/ Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej
Brygada/Oddział Straży Granicznej
Jednostka obsługująca centralny organ administracji publicznej
Przykłady zastosowania modyfikatorów ujętych w tabeli 6. przedstawiono…
… wybranych
rozdziałów, które są poświęcone w szczególności działaniom poszczególnych formacji takich jak: Policja, Straż
5
Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Państwowa Straż Pożarna oraz Obrona Cywilna. Z tego też względu w jego
treści występują powtórzenia.
Ponadto dla ułatwienia współpracy z podsystemem militarnym w przedmiotowym dokumencie
zamieszczone zostały wyciągi z ze zbiorów znaków stosowanych…
… geometrycznej), wypełnienia kolorem, ikony (symbolu –
obrazującego charakter lub rodzaj jednostki) oraz modyfikatora graficznego, określającego przynależność.
Poszczególne, podstawowe elementy symbolu graficznego przedstawia rysunek 1.
Ramka
(granica geometryczna symbolu)
Wypełnienie kolorem
Ikona
Modyfikator graficzny
określający formację
resortu spraw wewnętrznych
i administracji.
Umieszczony wewnątrz ramki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz