Zmiana wierzyciela lub dłużnika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana wierzyciela lub dłużnika - strona 1 Zmiana wierzyciela lub dłużnika - strona 2 Zmiana wierzyciela lub dłużnika - strona 3

Fragment notatki:

Oleniczak. Notatka składa się z 3 stron.
ZMIANA WIERZYCIELA LUB DŁUŻNIKA - art. 509 - 526 1) Zmiana wierzyciela A) Zmiana wierzyciela (cesja ) - umowa zawieraną przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) z osobą trzecią (cesjonariuszem) , na mocy umowy której cesjonariusz nabywa od cedenta przysługującą mu wierzytelność; należy do czynności prawnych rozporządzających; charakter czynności prawnej konsensualnej i w zasadzie nieformalnej (wyjątek art. 511 ); zbędna jest tu zgoda dłużnika - art. 509 § 1 Cesja może przybrać postać : umowy o podwójnym skutku (zobowiązująco - rozporządzająca) - polega na umowie zobowiązującej w wyniku której następuje przeniesienie wierzytelności; skutek ten (rozporządzający) nie musi być w umowie wyrażony, ponieważ statuuje go nazwa względnie wiążąca art. 510 - kauzalność czystej umowy rozporządzającej - polega na realizacji tylko skutków rozporządzających
Wierzycielowi przysługuje prawo (kompetencja) do przeniesienia w drodze przelewu każdej wierzytelności z wyjątkiem - art. 509 § 1 :
gdy przelewu zakazują szczególne normy prawne, np. art. 449, 595 § 1, 602 § 1, 912
gdy przelew sprzeciwia się właściwości zobowiązania, chociaż nie jest prawem zakazany, szczególnie chodzi tu o wierzytelności typu akcesoryjnego, np. art. 876 i wierzytelności osobiste
gdy przelew sprzeczny jest z odpowiednim zastrzeżeniem - tzw. pactum de non cedendo , zawartym w umowie między wierzycielem a dłużnikiem - art. 514 , z uwzględnieniem art. 57 ; można u umowie także ograniczyć cesje pewnymi przesłankami
przeniesienie wierzytelności związanej z dokumentami na okaziciela lub dokumentem zbywalnym przez indos dokonuje się w odmienny sposób - art. 517 Skutek wobec wierzyciela: cedent przestaje być wierzycielem, a staje się nim cesjonariusz
wraz z wierzytelnością przechodzą na cesjonariusza wszelkie prawa z nią związane - art. 509 § 2 (przechodzą na niego prawa kształtujące, wszelkie zobowiązania, zaległe odsetki)
cesjonariusz nabędzie wierzytelności tylko wtedy, i w takim zakresie, w jakim służyła cedentowi; jeżeli cedent przelał wierzytelności, która mu nie przysługuje lub przysługuje w mniejszym zakresie odpowiada wobec cesjonariusza za wady prawne (jeżeli cesja odpłatna wady prawne skonstruowane są jak w umowie sprzedażny, a jeżeli nieodpłatna jak w umowie darowiźnie) - art. 516 cedent nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika, chyba że ją na siebie przyjął - art. 516 Skutek wobec dłużnika: sytuacja prawna dłużnika nie ulega zmianie w następstwie cesji, z tym tylko zastrzeżeniem, że powinien on świadczyć cesjonariuszowi, jako swojemu aktualnemu wierzycielowi


(…)

… - zgodnie z art. 519 § 1 przejęcie długu znamionują cechy:
singularna sukcesja (nabycie długu) przez osobę trzecią (przejemcę) - dług staje się własnym długiem przejemcy
zwolnienie z długu dotychczasowego dłużnika (przeciwnie niż w kumulatywnym przystąpieniu od długu)
zachowanie tożsamości przejmowanego zobowiązania, a w konsekwencji utrzymanie dotychczasowego stosunku zobowiązaniowego (odróżnia od nowacji…
…, kiedy to wierzyciela wiedział o tych zarzutach, najpóźniej w chwili udzielania zgody na przejęcie długu - art. 524 § 2 (na gruncie tego artykułu uznaje się, że przejęcie długu jest abstrakcyjną czynnością prawną, występującą w osłabionej postaci)
B) Kumultatywne przystąpienie do długu - dotychczasowy dłużnik nie zostaje zwolniony z długu, pozostaje nadal dłużnikiem, przy czym obok niego pojawia się przystępujący…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz