Zmiana wierzyciela i przelew wierzytelności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana wierzyciela i przelew wierzytelności - strona 1 Zmiana wierzyciela i przelew wierzytelności - strona 2

Fragment notatki:

Zmiana wierzyciela I. Przelew wierzytelności Przelew wierzytelności (cesio), inaczej cesja , jest to umowa między wierzycielem a osobą trzecią, mocą której dotychczasowy wierzyciel przenosi swą wierzytelność na kontrahenta.
Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwia się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
Przelew ma charakter umowy rozporządzającej. Jest umową kauzalną (chyba że przepis szczególny albo strony stanowią inaczej), do jej ważności nie jest wymagana żadna szczególna forma, jeśli jednak wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew jej powinien być również pismem stwierdzony. Przedmiotem przelewu może być każda wierzytelność byle nie sprzeciwiały się temu ustawa, umowa stron,
właściwość zobowiązania. Można umownie wyłączyć możliwość przelewu ( pactum de non cedendo vel non alienando ). Umowa taka skuteczna jest wobec osób trzecich, nawet będących w dobrej wierze. Gdy wierzytelność była stwierdzona pismem, do skuteczności zakazu jest wymagane, by pismo zawierało wzmiankę o zakazie, chyba że nabywca w chwili dokonania przelewu wiedział o zastrzeżeniu niezbywalności.
Skutki przelewu - wierzytelność przechodzi ze zbywcy na nabywcę. Dotychczasowy wierzyciel zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, na jego miejsce wchodzi nabywca. Jest to jednak nadal ten sam stosunek. Nie ulegają zmianie właściwości zobowiązania, jego przywileje czy też braki.
Może dojść do komplikacji gdy przelew dojdzie bez wiedzy i zgody dłużnika:
- dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie
- jeżeli dłużnik, który otrzymał o przelewie pisemne zawiadomienie pochodzące od zbywcy, spełnił świadczenie do rąk nabywcy wierzytelności, zbywca może powołać się wobec dłużnika na nieważność przelewu albo na zarzuty wynikające z jego podstawy prawnej tylko wtedy, gdy w chwili spełnienia świadczenia były one dłużnikowi wiadome
Potrącenia :
- dłużnik może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelność która mu przysługuje względem zbywcy, chociażby stała się wymagalna dopiero po otrzymaniu przez dłużnika zawiadomienia o przelewie. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy wierzytelność przysługująca względem zbywcy stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu.
Dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie.


(…)

… o bezpodstawnym wzbogaceniu lub prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. Te dwa ostatnie mają ujemne strony dla uprawnionego. Dlatego konstrukcja wstąpienia osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela. Koncepcja ta polega na trwaniu dotychczasowego zobowiązania, tyle że w miejsce zaspokojonego wierzyciela wstępuje ten, kto zamiast dłużnika spełnia świadczenie. Może być to dokonane umową lub z mocy ustawy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz