Wzór-Cesja

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Cesja - strona 1 Wzór-Cesja - strona 2

Fragment notatki:

CESJA zawarta w ............................. dnia ...................... pomiędzy ........................................................ zwanym dalej Zbywcą legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez ........................................................................seria ............... nr .......................................... zam. w ..........................................................................................................................................
a
............................................................................................................... zwanym dalej Nabywcą legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez ............................................................
..................................................................seria...................... nr ......................................... zam. w ...................................................................................................................................................
§ 1 Zbywca przenosi wierzytelność mu przysługującą z tytułu umowy ...................................... z dnia .............................. zawartej z ........................................................................................... zam. w ................................................................... w kwocie .................................................... zł, wymagalną od dnia ............................................ na Nabywcę. Wraz z wierzytelnością na Nabywcę przechodzą wszystkie zabezpieczenia tej wierzytelności
§ 2 Nabywca w zamian za wyżej opisaną wierzytelność zapłaci Zbywcy kwotę tej wierzytelności pomniejszoną o ................................. % § 3 Zbywca obowiązany jest niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy powiadomić na swój koszt, dłużnika o zmianie wierzyciela, oraz o nowym miejscu spełnienia świadczenia.
§ 4 Zbywca oświadcza, że nie zawierał z dłużnikiem umowy o zakazie przenoszenia wierzytelności.
§ 5 Zbywca przekaże również Nabywcy wszystkie dokumenty związane ze zbywaną wierzytelnością. § 6 Zbywca ponosi wszelką odpowiedzialność za to, wierzytelność mu przysługuje. § 7 Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika. § 8 W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. § 9 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jedną dla dłużnika.
........................................................ ........................................................
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz