Przyjęcie świadczeń ze skutkiem umorzenia zobowiązania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyjęcie świadczeń ze skutkiem umorzenia zobowiązania - strona 1 Przyjęcie świadczeń ze skutkiem umorzenia zobowiązania - strona 2

Fragment notatki:

Osoba uprawniona do przyjęcia świadczenia ze skutkiem umorzenia zobowiązania. Art. 452. Jeżeli świadczenie zostało spełnione do rąk osoby nie uprawnionej do jego przyjęcia, a przyjęcie świadczenia nie zostało potwierdzone przez wierzyciela, dłużnik jest zwolniony w takim zakresie, w jakim wierzyciel ze świadczenia skorzystał. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy świadczenie zostało spełnione do rąk wierzyciela, który był niezdolny do jego przyjęcia. Dłużnik ponosi ryzyko spełnienia świadczenia do rąk osoby nieuprawnionej = dłużnik jeszcze raz powinien świadczyć.
Kwestia dobrej wiary dłużnika co do tego, kto jest wierzycielem nie jest chroniona. Od tej zasady wyjątki: Art. 104. [Jednostronna czynność dokonana bez umocowania] Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepis o zawarciu umowy bez umocowania. . Art. 1028. [Ochrona osób trzecich] Jeżeli ten, kto uzyskał stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, lecz spadkobiercą nie jest, rozporządza prawem należącym do spadku na rzecz osoby trzeciej, osoba, na której rzecz rozporządzenie następuje, nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działa w złej wierze. 512 - cesja, będzie dalej wyjaśnione. Art. 512. [Zapłata do rąk zbywcy wierzytelności] Dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych czynności prawnych dokonanych między dłużnikiem a poprzednim wierzycielem. Wykonanie zobowiązań.
Aspekt merytoryczny (452 zd. 2). Faktyczna zdolność do przyjęcia świadczenia in concreto.
Wierzyciel musi być zdolny do przyjęcia świadczenia (zdrowy).
Aspekt formalny (452 zd. 1). Uprawnienie do przyjęcia świadczenia.
Wierzyciel.
Pełnomocnik wierzyciela.
Inne osoby uprawnione np. komornika, syndyk, przedstawiciel ustawowy - uprawniony z woli ustawowej
Skutki spełnienia świadczenia do rąk osoby nieuprawnionej:


(…)

…, w jakim zakresie wierzyciel skorzystał ze świadczenia  jeżeli W nie potwierdzi.
Skutki spełnienia świadczenia z art. 452 zd. 2:
 patrz: reguły przewidziane w art. 452 zd. 1 (omówione obok).
Spełnienie świadczenia.
W1 cedent D
Spełnienie do W1 zwalnia wobec W2, jeżeli D był w dobrej wierze.
Nie poinformował dłużnika o cesji.
W2 cesjonariusz …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz