Zestawienie zebranie i kombinacja obciążeń - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zestawienie zebranie i kombinacja obciążeń - wykład - strona 1 Zestawienie zebranie i kombinacja obciążeń - wykład - strona 2 Zestawienie zebranie i kombinacja obciążeń - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zestawienie zebranie i kombinacja obciążeń
Obciążenia hal wynikają z rodzaju materiałów zastosowanych do ich budowy, ukształtowania geometrycznego bryły budynku, warunków klimatycznych i sej­smicznych oraz oddziaływań wynikających z technologii i eksploatacji obiektu. Do najczęściej występujących zalicza się obciążenia:
— od ciężaru własnego elementów składowych konstrukcji nośnej oraz elemen­tów osłonowych i izolacyjnych dachów, stropów i ścian hali,
— klimatyczne, przede wszystkim od śniegu i wiatru, które zależą od strefy klimatycznej oraz kształtu bryły budowli, a także jej wysokości,
— technologiczne, pochodzące od maszyn i urządzeń transportowych (np. suw­nic) zainstalowanych w hali,
— termiczne, pochodzące od procesów technologicznych,
— sejsmiczne (w rejonach trzęsień ziemi) i parasejsmiczne (np. na terenach eksploatacji górniczej),
— od uderzeń (np. suwnic o kozły odbojowe, środków transportowych o słupy),
— niekonwencjonalne, np. obciążenia dachów pyłami, obciążenia wynikające z rodzaju transportu, montażu itp.
Obciążenia dachów pyłami są związane z technologią produkcji i spotyka się je w cementowniach, hutach stali, miedzi, cynku i aluminium. Przyjmuje się je np. według [52]. Niektórych rodzajów obciążeń budowli nie uwzględnia się w obli­czeniach statyczno-wytrzymałościowych, lecz są one brane pod uwagę zwłaszcza przy kształtowaniu konstrukcji. Do takich obciążeń można na przykład zaliczyć wpływ zmian temperatury pochodzenia klimatycznego (projektuje się dylatacje), wpływ eksploatacji górniczej czy też szkód górniczych (przyjmuje się odpowied­nie schematy statyczne ustroju nośnego), obciążenia pożarowe (przyjmuje się rozwiązania konstrukcyjne gwarantujące potrzebną odporność ogniową).
Na konstrukcję hali może działać równocześnie kilka różnych rodzajów obcią­żeń. Są to obciążenia stałe (od ciężaru elementów konstrukcyjnych, izolacyjnych, instalacji, przegród itp.) oraz zmienne (od śniegu, wiatru, suwnic, temperatury). Obciążenia, których wartości, kierunki i położenie w czasie użytkowania budow­li, jej montażu lub remontu pozostają niezmienne, są obciążeniami stałymi, gdy zaś zmieniają swe parametry, są zmiennymi. Obciążenia zmienne należy rozpa­trywać często w kilku wariantach (np. działanie wiatru od czoła, z lewej lub prawej strony obiektu).
Sporządzając obliczenia statyczno-wytrzymałościowe budowli, w pierwszej kolejności należy określić wartość każdego z występujących obciążeń osobno. Czynność tę nazywa się zestawieniem obciążeń całego obiektu. Z tak zestawio­nych informacji o obciążeniach korzysta się, obliczając prognozowane wytężenie poszczególnych elementów składowych konstrukcji budowli. W zestawieniu ob­ciążeń hali należy ustalić wszystkie obciążenia, jakie powinny być uwzględniane, i sposób ich działania (siły skupione, obciążenia ciągłe).

(…)

… kombinacji obciążeń konstrukcji, która wywołuje jej najniekorzystniejsze zacho­wanie się w stanie granicznym (np. największe ugięcie rygla lub przemiesz­czenie poziome ramy, maksymalną siłę osiową w pręcie ściskanym itp.). Tyl­ko w nielicznych przypadkach jest wiadome, który układ obciążeń spowoduje najniekorzystniejszy stan wytężenia konstrukcji. Do określenia maksymalnych wartości sił wewnętrznych…
… niezależnie w sprawdzaniu stanów granicznych nośności, jak też do bezpośredniego wykorzystania w obliczeniach, np. ugięć, zmęczenia itp. Zestawione wszystkie możliwe obciążenia obiektu na­leży traktować jako bank informacji wyjściowych do dalszych analiz statycznych poszczególnych elementów konstrukcji hali. Dlatego zestawienie obciążeń bu­dynku halowego należy wykonać szczególnie starannie i uzupełniać…
… są przekazywane na płatwie P. W przypadku jednoprzęsłowych blach fałdowych obciążenie płatwi P zbiera się z szerokości ich rozstawienia. Z kolei płatwie P przekazują swe reakcje R na dźwigary kratowe W. W przypadku wieloprzęsło-wych blach fałdowych i płatwi reakcje ich podpór mogą być różne i należy ten fakt uwzględnić w obliczeniach statycznych. Podobnie zbiera się obciążenia przy­padające na słup pośredni S…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz