Wstępnie wygięte pasy rygli dachowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstępnie wygięte pasy rygli dachowych - wykład - strona 1 Wstępnie wygięte pasy rygli dachowych - wykład - strona 2 Wstępnie wygięte pasy rygli dachowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wstępnie wygięte pasy rygli dachowych
Rzeczywiste wstępnie wygięte pasy zespołu m rygli dachowych oddziałują na tężnik dodatkowym obciążeniem Fmi, które zależy od wstępnej krzywizny stabilizowanego pręta oraz rozkładu na długości i wartości obciążenia ściskają­cego w tym elemencie. Wzory (5.25)-=-(5.28) dotyczą wyznaczania oddziaływań pojedynczych (m = 1) prętów stabilizowanych na stężenie połaciowe poprzecz­ne. W dachach hal zazwyczaj stężenie połaciowe poprzeczne usztywnia kilka (m 1) rygli dachowych o losowo skierowanej wstępnej krzywiźnie ich osi.
Siłę Fo przekazywaną na stężenie powinien przenosić zarówno pręt stabi­lizujący, jak i jego połączenie. Obciążenie Fm należy uwzględnić w analizie wytężenia i odkształcenia płatwi oraz ich połączeń.
Rolę tężnika może spełniać nie tylko układ prętowy (tężnik kratowy), ale również konstrukcja tarczowa lub tarczowo-prętowa (por. rys. 1.27). Konstrukcje tężników muszą mieć dostateczną nośność, tj. przenieść dodatkowe siły Fm we­dług (5.29) oraz taką sztywność, by wzajemne przemieszczenia sąsiednich punk­tów podparcia (w rozpatrywanym kierunku) nie przekraczały 0,005 odległości między nimi (rys. 5.20).
Reakcja stężenia połaciowego poprzecznego jest przekazywana przez pręt skrajny (zwykle jest nim płatew okapowa) na stężenie pionowe słupów hali.
W analizie statycznie niewyznaczalnych stężeń z wykratowaniem krzyżowym (typu X) najczęściej stosuje się model obliczeniowy uproszczony do schematu statycznie wyznaczalnego (rys. 5.21). Czyni się wówczas założenie, że wszystkie krzyżulce są smukłe i ulegają sprężystemu wyboczeniu pod działaniem nawet małych sił ściskających. Można więc uznać, że wyłączają się one z przenoszenia przypadających na nie sił (oznaczono to linią przerywaną na rys. 5.21b). Wskutek tego całe obciążenie przypada na krzyżulce rozciągane. Przyjęcie takiego modelu obliczeniowego jest uwarunkowane sprężystym wyboczeniem prętów (czyli ele­mentów o smukłości A 200), które po zmianie zwrotu obciążenia prostują się i są zdolne przenosić obciążenie rozciągające (rys. 5.21c). Taki sposób pro­jektowania stężeń z wykratowaniem krzyżowym prowadzi do mniejszego zużycia materiału, niż ma to miejsce w przypadku ustroju o modelu z krzyżulcami zabez­pieczonymi przed wyboczeniem. Jest oczywiste, iż w wymiarowaniu pasów rygli dachowych oraz płatwi należy uwzględnić dodatkowe wytężenie tych elementów od sił wewnętrznych, wynikających z pracy ich jako części składowych stężenia.
Jako elementy osłonowe dachów oraz ścian hal stosuje się często blachy fałdowe. Charakteryzują się one znaczną sztywnością tarczową (w swojej płasz­czyźnie). Współpraca blach fałdowych z prętowym szkieletem nośnym może być wykorzystana w przenoszeniu obciążeń poziomych hali i wówczas są zbyteczne prętowe stężenia połaciowe dachu lub ścian. Dodatkowa funkcja blach fałdowych i kaset ściennych jako elementu stężającego może być uwzględniona w analizie statycznej bal przy braku obciążeń dynamicznych od suwnic oraz gdy obiekty te nie są zbyt wysokie, a w ich polach skrajnych nie ma dużych otworów na okna, bramy i drzwi. W modelu obliczeniowym wytężenia ustroju zakłada się współ­działanie pokrycia z blach profilowanych (fałdowych, kaset ściennych) z pręto­wym szkieletem nośnym. Tworzą one razem sztywną tarczę pokrycia dachowego lub osłony ściany. Schemat konstrukcji pokrycia dachowego współpracującego ze szkieletem prętowym pokazano na rys. 5.22.

(…)

… belce blachownicowej.
Nośność blach fałdowych na ścinanie w swej płaszczyźnie i zginanie po­przeczne wykorzystuje się również w konstrukcjach tarczownicowych dźwigarów pokazanych na rys. 1.21a. Tarczownice są to zespoły przepon fałdowych połą czone w jedną całość. .Stanowią one zwykle połać dachu składającą się z pręto­wych elementów kalenicowych 2 i okapowych 3, do których są łączone arkusze blach…
… one razem sztywną tarczę pokrycia dachowego lub osłony ściany. Schemat konstrukcji pokrycia dachowego współpracującego ze szkieletem prętowym pokazano na rys. 5.22.
Taki tarczowy dźwigar (rys. 5.22b) może zapewnić sztywność i nośność szkie­letu konstrukcyjnego w płaszczyźnie dachu lub ściany. W analizach wytężenia ustrój taki traktuje się jak dźwigar złożony ze środnika przenoszącego tylko ści­nanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz