Zdolności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolności - strona 1 Zdolności - strona 2 Zdolności - strona 3

Fragment notatki:


Z dolności Takie różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu poszczególni ludzie uzyskują w porównywalnych warunkach niejednakowe rezultaty w uczeniu się i działaniu: możliwości potencjalne (capacities) - do czego człowiek byłby zdolny, gdyby zostały spełnione optymalne warunki jego rozwoju; możliwości rzeczywiste (abilities) - do czego człowiek jest rzeczywiście zdolny w optymalnych warunkach działania; rzeczywisty poziom wykonania (sprawność) - aktualnie prezentowany poziom umiejętności w konkretnej sytuacji Triadowa teoria struktury zdolności Cattella zdolności centralne (możliwości) - zdeterminowane biologicznie, zależne od pracy mózgu jako całości, ujawniają się we wszystkich czynnościach umysłowych (szybkość i płynność przebiegu procesów umysłowych, pamięć mechaniczna); zdolności lokalne - zdeterminowane właściwościami pól sensorycznych i motorycznych (sprawność ruchowa, szybkość spostrzegania wzrokowego, słuch muzyczny); zdolności pośredniczące (instrumentalne) - narzędzia, za pomocą których wyraża się umysł ludzki, wynik wpływów środowiska i własnej aktywności jednostki. Inteligencja zdolność uczenia się na podstawie własnych doświadczeń;
zdolność przystosowania się do otaczającego środowiska;
zdolność metapoznawcza.
Zdolność przystosowania się do okoliczności dzięki dostrzeganiu abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich doświadczeń i skutecznej kontroli nad własnymi procesami poznawczymi. Inteligencja A, B, C Inteligencja A - potencjał intelektualny zdeterminowany wyposażeniem genetycznym;
Inteligencja B - zdolności intelektualne przejawiające się w zachowaniu, wynik interakcji między inteligencją A i środowiskiem.
Inteligencja C (psychometryczna) - to, co mierzą testy inteligencji.
inteligencja ogólna (czynnik g) - ogólna zdolność umysłowa ujawniająca się we wszystkich działaniach, specyficzna dla jednostki i względnie stała zdolność rozumowania i wnioskowania;
zdolności specyficzne (czynniki s) - ich konfiguracja i nasycenie są różne dla różnych czynności i specyficzne dla poszczególnych osób.
Teoria Vernona Czynnik I rzędu - inteligencja ogólna;
Czynniki II rzędu - werbalno-szkolny i praktyczny (przestrzenno-manualny);
Czynniki III rzędu
słowny, liczbowy, szkolny
sprawności mechanicznej, przestrzenny i manualny;
Czynniki IV rzędu;
Czynniki V rzędu - czynniki specyficzne.
S

(…)

… dostrzegania złożonych relacji między symbolami i wykonywania manipulacji na symbolach, niezależnie od doświadczenia osobniczego i znaczenia symboli;
inteligencja skrystalizowana (gc) - dysponowanie wiedzą i umiejętnościami ważnymi w danym kontekście kulturowym;
czynniki drugiego rzędu
ogólna zdolność wyobrażeniowa;
ogólna płynność;
ogólna szybkość. Modele czynników równorzędnych Teoria Thurstona
• szybkość spostrzegania i rozpoznawania obiektów,
wizualizacja przestrzenna,
zdolności numeryczne,
rozumienie słów,
płynność słowna,
pamięć kojarzeniowa,
rozumowanie indukcyjne. Teoria Guilforda
Każdą zdolność człowieka należy opisać na trzech wymiarach:
• treść - materiał (figuralny, symboliczny, semantyczny, behawioralny),
• operacja - wymaga uruchomienia określonego procesu (poznawanie, pamięć, wytwarzanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz