Zawartość dokumentacji geotechnicznej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawartość dokumentacji geotechnicznej - wykład - strona 1 Zawartość dokumentacji geotechnicznej - wykład - strona 2 Zawartość dokumentacji geotechnicznej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zawartość dokumentacji geotechnicznej
Wyniki badań polowych (wierceń, sondowań, próbnych obciążeń i innych) oraz labo­ratoryjnych przedstawia się w postaci dokumentacji geotechnicznej. W dokumentacji z badań podłoża powinno przedstawić się budowę geologiczną podłoża, warunki geotech­niczne poszczególnych warstw gruntowych i warunki wodne, w stopniu umożliwiającym racjonalne zaprojektowanie obiektu budowlanego i wykonawstwo robót fundamentowych.
Zasady opracowywania dokumentacji geotechnicznej podane są w normie [125],
Dokumentacja geotechniczna składa się z części opisowej i graficzno-tabelarycznej. Część opisowa powinna zawierać:
kartę tytułową,
podstawy opracowania,
dane wyjściowe i materiały, które wykorzystano przy opracowaniu dokumentacji: należy wymienić wykorzystane mapy, materiały archiwalne i wyniki własnych,
zakres i cel opracowania,
charakterystykę projektowanych obiektów; należy podać, co będzie budowane na danej działce, szczegółowy opis konstrukcji projektowanych obiektów, dane co do podpiwniczeń, dylatacji, nacisków w poziomie fundamentów, wykonania robót, montażu, wrażliwości na nierównomierne osiadanie, ustalenie rzędnych poziomu 0,00 oraz poziomu posadowienia itp,,
lokalizację i szczegółowy opis terenu badań wraz z opisem stanu istniejących budowli; należy podać położenie geograficzne i rzeźbę terenu, aktualny sposób użytkowania terenu oraz projektowane zmiany, informację o zachowaniu się obiektów budowlanych istniejących na danym terenie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie itp.,
-— opis wykonanych badań geotechnicznych z uwzględnieniem badań archiwalnych; należy podać jakie wykonano badania polowe i laboratoryjne oraz liczbę badań, opisać jak wykonano badania — jeśli zgodnie z normami, to powołać się na odpowiednie normy, w innych przypadkach należy opisać metodykę badań,
opis budowy geologicznej terenu; należy podać charakterystykę zespołów litologi-czno-facjalnych, z uwzględnieniem zmienności i miąższości oraz stratygrafie i genezę utworów, charakterystykę zjawisk i procesów tektonicznych ważnych pod względem geologiczno-inżynierskim, zjawiska geodynamiczne jak osuwiska, sufozją, aerozja itp. przewidywane zmiany warunków geologiczno-inżynierskich spowodowanych realizacją inwestycji,
opis warunków hydrogeologicznych; należy podać głębokość występowania wód gruntowych, kierunki ich spływu, prognozy okresowych zmian zwierciadła i agresywności wód, przewidywane zmiany warunków hydrogeolicznych spowod-wanych realizacją inwestycji,
charakterystykę geotechniczną gruntów i parametry geotechniczne; należy podać opis warunków geotechnicznych uwzględniający ocenę wydzielonych warstw geotechnicznych wraz z podaniem dla nich uogólnionych wartości parametrów geotechnicznych, rejonizacją geotechniczną badanego terenu pod kątem jego przydatności do projektowania i realizacji inwestycji, prognozę zmian warunków geotechnicznych w czasie wykonywania i eksploatacji inwestycji budowlanej itp..

(…)

… geotechniczne przeprowdzone przez punkty badawcze, przedstawia­jące przestrzenny układ warstw geotechnicznych (zgodnie z PN-81/B-03020) z oznaczeniem rodzajów i stanów gruntów oraz symboli geologicznych (zgodnie z PN-84/B-02480), a także z naniesieniem miejsc pobrania próbek, poziomów piezometrycznych wód gruntowych itp. (rys. 16.1),
wykresy sondowań,
wyniki próbnych obciążeń podłoża gruntowego, badań wodoprzepuszczalności i innych badań specjalnych,
wyniki badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntów,
wyniki analiz chemicznych próbek wody,
zestawienie wyników badań polowych i laboratoryjnych próbek gruntów i wody,
uogólnione parametry geotechniczne gruntów poszczególnych warstw (wg PN-81/B-03020),
ewentualne mapy geotechniczne, przedstawiające:
rejonizację występowania warstw geotechnicznych, mających podstawowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz