Zawarcie umowy - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawarcie umowy - wykład - strona 1 Zawarcie umowy - wykład - strona 2 Zawarcie umowy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

1.2. ZAWARCIE UMOWY A. KONSENSUALNOŚĆ -umowa sprzedaży ma charakter konsensualnej czynności prawnej -wydanie rzeczy nie jest więc konieczną przesłanką jej zawarcia, lecz elementem wykonania zawartej umowy B. FORMA -przepisy KC dotyczące umowy sprzedaży nie zastrzegają formy szczególnej
-na mocy innych przepisów wymagana jest forma aktu notarialnego dla:
sprzedaży nieruchomości
użytkowania wieczystego
spadku -zbycie przedsiębiorstwa powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi z zachowaniem jednak formy aktu notarialnego, gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość -przy sprzedaży ruchomości forma umowy jest dowolna -jeżeli przedmiotem sprzedaży jest wierzytelność , dla jej przeniesienia na osobę trzecią przepisy o przelewie zastrzegają formę pisemną ad probationem , gdy wierzytelność była stwierdzona pismem
-skutek rozporządzający sprzedaży wierzytelności związanej z dokumentem na okaziciela zależy od przeniesienia własności dokumentu, do czego potrzebne jest jego wydanie -zachowania formy szczególnej wymagają również często przepisy pozakodeksowe
C. TRYB -do zawarcia umowy sprzedaży może dojść w drodze zastosowania różnych technik (trybów), jednak najczęściej zawiera się ją:
przez przyjęcie oferty
w drodze negocjacji
w drodze aukcji lub przetargu -art. 543 stanowi, że wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży -istnieje obowiązek uwidocznienia cen towarów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, w miejscu ekspozycji i w miejscu sprzedaży, w zasadzie na towarze -art. 543 KC traci znaczenie w razie złożenia wyraźnego oświadczenia o odmiennej treści, np. przez zamieszczenie informacji „dekoracja” lub „sprzedane ) D. MINIMALNY (KONIECZNY) ZAKRES KONSENSUSU -dla zwarcia umowy sprzedaży niezbędne jest porozumienie stron w zakresie elementów konstytuujących ich treść (określenie przedmiotu sprzedaży oraz ceny) -elementy te muszą być wyznaczone przez same strony (sąd nie ma kompetencji do ich ustalenia) -nie jest konieczne, by przy zawarciu umowy te elementy były dokładnie sprecyzowane
- przedmiot świadczenia sprzedawcy musi być ustalony w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do jego indywidualizacji i to dopiero w chwili wykonania umowy
-sprzedawane rzeczy mogą być oznaczone co do tożsamości albo tylko gatunkowo -sprzedaż może dotyczyć również rzeczy/praw przyszłych -określenie ceny nie wiąże się z koniecznością wskazania w umowie oznaczonej liczbowo konkretnej kwoty pieniężnej


(…)

… nieruchomości
1 tygodnia - w razie sprzedaży rzeczy ruchomych od zawiadomienia o sprzedaży
-są to terminy zawite -uprawniony wykonuje prawo pierwokupu składając właścicielowi rzeczy oświadczenie woli o charakterze prawokształtującym
-powinno ono być złożone w takiej formie, jaka jest przewidziana dla sprzedaży danej rzeczy -w następstwie złożenia owego oświadczenia woli dochodzi do skutku umowa sprzedaży…
… sprzedawca może dochodzić po zaspokojeniu roszczeń wynikających z niezgodności towaru konsumenckiego z umową:
gdy dokonał napraw, wymiany, pokrył koszty poniesione przez kupującego, zwrócił cenę towaru - częściowo
w razie odstąpienia od umowy - w całości
-może on wtedy domagać się naprawienia szkody w pełnym zakresie (damnum emergens i lucrum cessans)
-termin przedawnienia roszczenia zwrotnego wynosi 6…
… o istnieniu wady kupujący powziął na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od daty uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w sprawie -wymienione terminy są terminami zawitymi
-nie jest wyłączona możliwość umownej modyfikacji rękojmi przez określenie innych terminów -terminy do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi nie wiążą jednak kupującego, gdy sprzedawca wadę podstępnie zataił
-także po upływie wskazanych terminów zawitych może być podniesiony zarzut z tytułu rękojmi, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie -skorzystanie z zarzutu jest możliwe wówczas, gdy sprzedawca dochodzi wobec kupującego roszczeń z danej umowy, np. zapłaty ceny
G. PRZEJŚCIE UPRAWNIEŃ
-uprawnienia wynikające z rękojmi przysługują kupującemu jako stronie umowy sprzedaży
-mogą one przejść…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz