Zasoby planowania informatyzacji administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasoby planowania informatyzacji administracji - strona 1 Zasoby planowania informatyzacji administracji - strona 2 Zasoby planowania informatyzacji administracji - strona 3

Fragment notatki:

.Zasady planowania informatyzacji administracji Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501) wydano najpierw Rozporządzenie Rady Ministrów z 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na 2006 r. a następnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. (poz. 415). Plany te stanowią bardzo obszerne załączniki do rozporządzeń. Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 był - jak podkreślano na wstępie - zgodny z innymi dokumentami programowymi i określał: 1) priorytety i cele informatyzacji państwa, na podstawie których powinien przebiegać rozwój systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych; 2) zestawienie sektorowych oraz ponadsektorowych projektów informatycznych, które będą służyć do realizacji określonych priorytetów i usług, szczegółowe opisy projektów wraz z informacją o szacunkowych kosztach ich realizacji, możliwych źródłach finansowania, podmiotach odpowiedzialnych za ich realizację; 3) program działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, uwzględniający zakresy realizacyjne priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych, spójny z inicjatywą i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu zatrudnienia(3) , 4) zadania publiczne, które powinny być realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej (usługi priorytetowe na rzecz obywateli i przedsiębiorstw) ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie poszczególnych usług i terminów rozpoczęcia ich realizacji. W Części 2 rozporządzenia znalazło się zestawienie i charakterystyka ponadsektorowych i sektorowych projektów teleinformatycznych, wskazujące koszt i źródła finansowania: koszty programów ponadsektorowych wynoszą 673 mln zł w tym 229 do 2010 r. Z całej kwoty blisko 500 mln - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pierwszy z wymienionych projektów teleinformatycznych to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), która kosztować ma ponad 200 mln. zł. Platforma ta jest charakteryzowana jako „spójny i systematyczny program działań zmierzającym do uzyskania pełnej funkcjonalności elektronicznej administracji w Polsce” obejmujący w pierwszym etapie budowę platformy umożliwiającej tworzenie procesów obsługi firm z wykorzystaniem zdefiniowanych wcześniej standardów dokumentów elektronicznych i procesów pracy administracji publicznej a w drugim etapie „rozszerzenie funkcjonalności platformy”. Najkosztowniejszy (400mln.) jest w planie projekt pl. ID - POLSKA ID KARTA, stanowiący kontynuację działań rozpoczętych w ramach projektu PESEL2, przy wykorzystaniu rezultatów i doświadczeń wynikających z tego projektu (integracja rejestrów państwowych, kontynuacja rozwoju usług dla przedsiębiorców i usprawnienia administracji, budowanie usług na rzecz obywateli). W ramach projektu ma nastąpić:

(…)

… publicznych, wg koncepcji „jednego okienka”, - stworzenie hurtowni danych o obywatelu (wraz z repozytorium metadanych, zapewniającym spójną interpretację i udostępnianie informacji). Realizacja centralnego węzła polskiego komponentu SIS II I VIS, na który przeznaczono 54 mln. z budżetu państwa, zorientowana jest na „zapewnienie elektronicznego przepływu informacji, wymaganego postanowieniami Konwencji…
…, czy w społeczeństwie informacyjnym XXI wieku, rzeczywiście brak możliwości posługiwania się komputerem, czy raczej mobilnym telefonem bezprzewodowym, będzie przesłanką wykluczenia ze społeczeństwa zdalnej komunikacji marginalnie wykorzystującego papier jako nośnik danych. Te dwie kwestie warto uwzględnić w programowaniu przedsięwzięć.
Na różnorodne przedsięwzięcia wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego…
… - nieuchronnej w najbliższych latach - „dwubiegunowości” społeczeństwa, w którym współistnieją tradycyjne i nowe nośniki danych i środki komunikacji. Potrzebne są też poszukiwania optymalnych, minimalizujących koszty społeczne i ekonomiczne, sposobów osiągania wyznaczonego celu. Na pytanie czy w społeczeństwie informacyjnym XXI wieku, rzeczywiście brak komputera będzie przesłanką wykluczenia społecznego…

Nierówności szans w dostępie do podstawowych dóbr oceniane są krytycznie, zwłaszcza jeśli powodują marginalizację całych grup społecznych i oznaczają wykluczenie ze społecznego uczestnictwa w takich zbiorowościach jak naród, społeczeństwo czy społeczność lokalna. Wykluczenie społeczne określa się jako „życie poza nawiasem praw i przywilejów społeczeństwa i stratyfikacyjną cechę określonych zbiorowości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz