Zasady prawne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady prawne - omówienie - strona 1 Zasady prawne - omówienie - strona 2 Zasady prawne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

1. Zasady le  ą ce u podstaw informatyzacji  1. Zasady le  ą ce u podstaw informatyzacji administracji publicznej. administracji publicznej Neutralno ść  technologiczna Pa ń stwa Neutralno ść  technologiczna Pa ń stw v. v interoperacyjno ść interoperacyjno ś systemów systemó Informatyka prawnicza Informatyka prawnicz Informatyka prawnicza Program 2009 Wojciech R.Wiewiórowski Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdański Nota: Niniejsza prezentacja stanowi uzupełnienie wykładu prezentowanego na Wydziale  Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach przedmiotu  „Informatyka i technologie informacyjne w administracji”.  Prezentację mo na kopiować i wykorzystywać w całości lub w części tylko pod  warunkiem podania pełnej informacji o utworze  w poni szym brzmieniu: W.R.Wiewiórowski, „Zasady le  ą ce u podstaw informatyzacji administracji  publicznej. Neutralno ść  technologiczna Pa ń stwa v. interoperacyjno ść  systemów”,  WPiA Uniwersytet Gda ń ski 2009 (wersja z 25 marca 2009 r.) © W.R.Wiewiórowski 1.1.1. Treść zasady Państwo nie powinno preferować stosowania wybranych rozwiązań technologicznych poprzez  wybór technologi  stosowanej przez konkretnego producenta lub grupę producentów lub  poprzez uniemożliwianie zastosowania wyraźnie wskazanych rozwiązań przez konkretnego  producenta lub grupę producentów. Państwo może (i powinno) przygotowywać minimalne standardy dla technologi  używanych w  administracji, jednak owe minimalne standardy określać powinny wymagania techniczne i  operacyjne, bez dokonywania wyboru konkretnych produktów. Uzupełnienie:  - Zasada neutralności technologicznej Państwa jest zasadą prawa konkurencji i jako taka jest  jedną z podstaw tworzenia społecznej gospodarki rynkowej. - Wybór konkretnego rozwiązania technicznego podlega przepisów prawa zamówień  publicznych. - Zasada neutralności technologicznej nie dąży do wykluczenia z użytku tzw. „standardów  zamkniętych”, nie służy również do promowania oprogramowania z „otwartym  kodem źródłowym” [tzw.  open source]. Byłyby to działania równie nieneutralne. - Neutralność  Neutralność Neutralnoś Neutralno ≠ interoperacyjność interoperacyjnoś interoperacyjno interoperacyjn [system interoperacyjny nie musi być neutralny,  a neutralność sama w sobie nie powoduje interoperacyjności Informatyka prawnicza Program 2009 Wojciech R.Wiewiórowski Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdański 9.2. Neutralno ść  technologiczna Pa ń stwa 9.2. Neutralno ść  technologiczna Pa

(…)

…. Prawne podstawy informatyzacji administracji
10.3. Regulacja ustawowa
10.3.3. Aparat pojęciowy
1) informatyczny nośnik danych - materiał lub urządzenie słu ące do zapisywania,
przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej lub analogowej;
2) dokument elektroniczny - stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych
uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym
nośniku danych;
3) rejestr publiczny - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, słu ące
do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie
odrębnych przepisów ustawowych;
4) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych - zespół wymagań
organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny
u ywany…

ustawy.
Wojciech R.Wiewiórowski Informatyka prawnicza
Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdański Program 2009
10. Prawne podstawy informatyzacji administracji
10.3. Regulacja ustawowa
10.3.3. Aparat pojęciowy
1) informatyczny nośnik danych - materiał lub urządzenie słu ące do zapisywania,
przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej lub analogowej;
2) dokument elektroniczny…
… z dokumentami elektronicznymi.
Dz.U.06.206.1519 rozp. 2006.11.02
Wymagania techniczne formatów zapisu i informatycznych nośników danych,
na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów
państwowych.
Wojciech R.Wiewiórowski Informatyka prawnicza
Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdański Program 2009
10. Prawne podstawy informatyzacji administracji
10.4. Rola aktów wykonawczych…
…, sądów administracyjnych,
- Najwy szej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
- Krajowego Biura Wyborczego,
- Instytutu Pamięci Narodowej
- Narodowy Bank Polski
poza przypadkami gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty istnieje
obowiązek przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami
administracji rządowej; w takim przypadku stosuje się art. 13 ust. 2 pkt 1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz