Zasiłek alimentacyjny - wyjaśnienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasiłek alimentacyjny - wyjaśnienie zagadnienia - strona 1 Zasiłek alimentacyjny - wyjaśnienie zagadnienia - strona 2 Zasiłek alimentacyjny - wyjaśnienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Zasiłek alimentacyjny
Fundusz Alimentacyjny - fundusz przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów, których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia.
W dniu 18 lipca 1974 r. Sejm uchwalił ustawę o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1974 r. Nr 27, poz. 157). Fundusz Alimentacyjny powstał na początku 1975. Administratorem (dysponentem) funduszu był ZUS.
Na mocy Ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255) autorstwa Jolanty Banach (SDPL, wtedy w SLD), przyjętej przez Sejm w dniu 28 listopada 2003, Fundusz Alimentacyjny został zlikwidowany i zastąpiony szeroko krytykowaną zaliczką alimentacyjną.
Reaktywacja Funduszu Alimentacyjnego w nieco zmienionej formie nastąpiła w październiku 2008 r. mocą ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378). Nowa ustawa zmieniła dotychczasową ustawę z 22 kwietnia 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732) o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Okres świadczeniowy tj. okres, w którym wypłaca się świadczenia, rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września roku następnego.
Dla kogo pomoc?
Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń jest bezskuteczność egzekucji. Ma ona miejsce wówczas, gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Z bezskuteczną egzekucją mamy również do czynienia w przypadku niemożności wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu, który przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Aby otrzymać świadczenia należy spełnić kryterium dochodowe. W 2012 r. wynosi ono 725 zł na osobę w rodzinie.
Co do zasady pomoc przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18. roku życia. W przypadku osób uczących się - do 25. roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymują świadczenia bezterminowo.
Wysokość przyznanych świadczeń uzależniona jest od bieżąco ustalonych alimentów. Maksymalnie można otrzymać 500 zł miesięcznie na dziecko.
Świadczeń nie otrzyma osoba, która zawarła związek małżeński lub została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (osoba uprawniona), do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, przy czym jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.


(…)

… postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji; odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem; orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej; zaświadczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz