Zasady zwrotu kosztów postępowania pomiędzy stronami-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady zwrotu kosztów postępowania pomiędzy stronami-opracowanie - strona 1 Zasady zwrotu kosztów postępowania pomiędzy stronami-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

52. Zasady zwrotu kosztów postępowania pomiędzy stronami.
a) w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi
Zasada odpowiedzialności za wynik postępowania. Jest to zasada podstawowa. Ustawa przyjmuje zasadę zwrotu kosztów postępowania jednej stronie przez drugą stronę. W postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym obowiązuje reguła zwrotu kosztów postępowania skarżącemu przez stronę przeciwną (organ). Prawo to jednak przysługuje tylko w razie uwzględnienia skargi lub umorzenia postępowania. W razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. Zwrot kosztów stronie skarżącej od organu przysługuje także w razie gdy sąd umorzył postępowanie ze względu na uwzględnienie w całości skargi przez organ, a także gdy sąd umarza postępowanie w sytuacji gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania mediacyjnego organ uchylił lub zmienił akt albo podjął czynność, a skarżący na ten akt nie złożył skargi albo skarga została oddalona. W razie gdy po stronie skarżącej występuje kilku uprawnionych w sprawie, zwrot kosztów przysługuje każdemu z nich odpowiednio do udziału w sprawie. Jeżeli uprawnienia lub obowiązki skarżących związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, zwrot kosztów następuje na ich rzecz solidarnie. Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania na rzecz strony przeciwnej organu wykonującego administrację publiczną.
b) w postępowaniu przed NSA
Odmienne zasady obowiązują w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wszczętym na podstawie skargi kasacyjnej, w którym strony co do zasad zwrotu mają równe prawa. Należy rozróżnić przypadki gdy skarga kasacyjna została uwzględniona oraz w razie oddalenia skargi kasacyjnej. W razie uwzględnienia skargi należy się stronie, która wniosła skargę kasacyjną, zwrot poniesionych przez nią niezbędnych kosztów postępowania kasacyjnego:
- od organu, jeżeli w wyniku skargi kasacyjnej został uchylony wyrok sądu pierwszej instancji oddalający skargę, - od skarżącego, jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej został uchylony wyrok sądu pierwszej instancji uwzględniający skargę.
W przypadku oddalenia skargi kasacyjnej strona, która wniosła skargę kasacyjną, obowiązana jest zwrócić niezbędne koszty postępowania kasacyjnego poniesione przez: - organ, jeżeli zaskarżono skargą kasacyjną wyrok sądu pierwszej instancji oddalający skargę,
- skarżącemu, jeżeli zaskarżono skargą kasacyjną wyrok sądu pierwszej instancji uwzględniający skargę.


(…)

… lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub pełnomocnika oraz równowartość utraconego zarobku wskutek stawiennictwa. Suma kosztów przejazdu i równowartość utraconego zarobku nie może przekroczyć wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe od stawki określonej w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Regułę tę stosuje się w razie gdy strona reprezentowana jest przez doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego.
c) zasady pomocnicze (stosunkowego…
… w stosunku do wartości przedmiotu sporu ustalonej w celu pobrania wpisu.
Zasada słuszności. Sąd może odstąpić od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości lub w części.
Zasada zawinienia. Niezależnie od wyników spraw, o których mowa wyżej sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów - w całości lub w części wywołanych jej niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz