Zasady wykonywania pomiarów osnowy geodezyjnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady wykonywania pomiarów osnowy geodezyjnej-opracowanie - strona 1 Zasady wykonywania pomiarów osnowy geodezyjnej-opracowanie - strona 2 Zasady wykonywania pomiarów osnowy geodezyjnej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zasady wykonywania pomiarów osnowy geodezyjnej Osnowa geodezyjna jest to usystematyzowany zbiór punktów geodezyjnych, utrwalonych w terenie znakami geodezyjnymi, dla których matematycznie określono ich wza jemne położenie i dokładność usytuowania." Osnowa pa ństwowa jest osnową składającą się z punktów, których położenie zostało wyznaczone w układzie współrzędnych i systemie wysokości państwowego systemu odniesień przestrzennych. Osnowa ta jest niezbędna do powiązania w jednolitą całość pomiarów, arkuszy map i dokumentacji geodezyjnej, niezależnie od wykonawcy, czasu i miejsca przeprowadzenia prac. Punkty osnowy geodezyjnej pełnią rolę nawiązania dla wszystkich robót geodezyjnych, których wynikiem są współrzędne określone w państwowym układzie współrzędnych. Punkty geodezyjnej osnowy pomiarowej mogą być punktami ciągów poligonowych dwustronnie nawiązanych , ciągów poligonowych jednostronnie nawiązanych , ciągów poligonowych zamkniętych , ciągów niwelacyjnych dwustronnie nawiązanych , ciągów niwelacyjnych zamkniętych oraz innych konstrukcji geodezyjnych. Osnowa pomiarowa (realizacyjna) tworzona jest na potrzeby konkretnej roboty. Rys. Szkic osnowy realizacyjnej dowolnego kszta łtu Rys. Szkic osnowy realizacyjnej regularnej Technologiami zak ładania osnów poziomych są obecnie: bezpośrednie pomiary geo dezyjne, technika GPS oraz metody pośrednie korzystające z pomiarów wykonywanych na zdjęciach fotogrametrycznych. Ze względu na spełnianą funkcję i znaczenie dla prac geo dezyjnych osnowy różnią się zasięgiem, konstrukcją i dokładnością. Połączone ze sobą geometrycznie punkty osnowy tworz ą konstrukcje zwane sieciami geodezyjnymi, których boki w zależności od rodzaju sieci i technologii ich pomiaru, podlegają obserwacjom ką towym, liniowym albo wysokościowym w celu wyznaczenia współrzędnych X, Y (osnowa pozioma) lub wysokości H (osnowa wysokościowa). Sie ć geodezyjna jest zbiorem punktów geodezyjnych, stanowiących odrębną całość, charakteryzującym się jednolitością metod pomiarów i sposobów określenia położenia tych punktów. Podczas zak ładania osnów obowiązuje zasada powszechnie stosowana w geodezji: od ogółu do szczegółu, w myśl której najpierw na dużych obszarach zakładane są najdokładniejsze sieci o długich bokach, zaś do nich stopniowo do wiązywane są kolejne sieci o co raz większym zagęszczeniu punktów i niższej dokładności wyznaczenia ich położenia. Kryteria podziału osnów geodezyjnych są związane z wcześniej wymienionymi czynni kami tj. zagęszczeniem punktów sieci i dokładnością określenia ich położenia. Bardzo istotne jest również zastosowanie praktyczne osnów, czyli ich

(…)

… realizacyjnej regularnej
Technologiami zakładania osnów poziomych są obecnie: bezpośrednie pomiary geodezyjne, technika GPS oraz metody pośrednie korzystające z pomiarów wykonywanych na zdjęciach fotogrametrycznych. Ze względu na spełnianą funkcję i znaczenie dla prac geodezyjnych osnowy różnią się zasięgiem, konstrukcją i dokładnością. Połączone ze sobą geometrycznie punkty osnowy tworzą konstrukcje zwane…
… wymienionymi czynnikami tj. zagęszczeniem punktów sieci i dokładnością określenia ich położenia. Bardzo istotne jest również zastosowanie praktyczne osnów, czyli ich rola i znaczenie, jakie odgrywają w pracach geodezyjnych. Według tego kryterium osnowy dzielą się na:
Osnowę podstawową służącą do nawiązania osnów szczegółowych oraz do celów badawczych (badania kształtu i rozmiarów Ziemi, ruchów kontynentów itp…
… poziomej i wysokościowej
Ze względu na gęstość rozmieszczenia, dokładność oraz rolę w pracach geodezyjnych osnowy dzielą się na:
osnowa pozioma: podstawowe (I klasa)
szczegółowe (II i III klasa)
pomiarowe (nieklasyfikowana)
osnowa wysokościowa: podstawowe (I i II klasa)
szczegółowe (III i IV klasa)
pomiarowe (V klasa)
Szczegółowe przepisy dotyczące osnów geodezyjnych zawarte są w przepisach wydanych…
… i powierzchniowych sieciach kątowo-liniowych, spełniające kryteria dokładności podane w § 4, o ile spełnione są dodatkowo następujące warunki:
w konstrukcji geometrycznej wyznaczającej położenie punktu II klasy powinny występować, co najmniej dwa niezależne wyznaczenia tego punktu, przy czym:
a/ kąt /β/ przecięcia się każdej niezależnej pary miejsc geometrycznych określających położenie wyznaczonego punktu powinien wynosić od 45o do 135o /50g - 150g/, a stosunek długości odcinków określonych w punktach b, c i d nie powinien być większy od 3:1 - patrz rysunek;
b/ przy wcięciu kątowym wprzód miejscami geometrycznymi określającymi położenie wyznaczanego punktu są kierunki zewnętrzne /celowe w przód/, a długości odcinków /l/ równe są długościom celowych w przód;
c/ przy wcięciu kątowym wstecz jako miejsca geometrycznie…
… pomiaru niwelacji, po wyrównaniu (m0).
Osnowę podstawową stanowią punkty I i II klasy w sieciach geodezyjnych o najwyższej dokładności (wysokości wyznaczone niwelacją precyzyjną), przy czym rozmieszczenie elementów tych sieci (linii niwelacyjnych) powinno być możliwe równomierne na obszarze całego kraju. Odpowiednie błędy tych klas to:
I klasa - m0 = 1 mm/km niwelacji
II klasa - m0 = 2 mm/km niwelacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz