Zasady wyceny nieruchomości dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady wyceny nieruchomości dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zasady wyceny nieruchomości dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
Na potrzeby ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej dla celów aktualizacji opłat z
tytułu użytkowania wieczystego określa się jej wartość jako przedmiotu prawa własności, stosując
podejście porównawcze. Przy określaniu tej wartości stosuje się ceny transakcyjne sprzedaży
nieruchomości niezabudowanych jako przedmiotu prawa własności.
Przy określaniu wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej dla aktualizacji opłat z tytułu
użytkowania wieczystego stosuje się przepisy jak wyżej. Wartości nieruchomości określa się według
stanu nieruchomości i cen na dzień aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego z
uwzględnieniem celu, na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste. Wartość
określa się jako iloczyn wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej jako przedmiotu prawa
własności i współczynnika korygującego, określonego według wzoru:
Wk = [(1-Sr)/R] * (t/T) + 0,25*[(T-t)/T]
Wartość tych nieruchomości, określa się według stanu nieruchomości i cen na dzień oddania
nieruchomości w użytkowanie wieczyste albo według stanu nieruchomości i cen na dzień aktualizacji
opłat z tytułu użytkowania wieczystego , z uwzględnieniem celu, na jaki nieruchomość została oddana
w użytkowanie wieczyste, z zastrzeżeniem art. 73 ust.2 ustawy.
Dodano:
Ust. 6 Przy określaniu wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego, na rzecz
budowy urządzeń infrastruktury technicznej (art. 77 ust. 4 i 5 ustawy), wartość nakładów stanowi
iloczyn wartości rynkowej nakładów (§ 35 ust. 3 pkt 1) i procentowego udziału użytkownika
wieczystego w kosztach budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.
Ust. 7 Sposób określania wartości nakładów, o którym mowa wyżej, stosuje się odpowiednio przy
określaniu nakładów koniecznych, o ile przyczyniły się do wzrostu wartości nieruchomości.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz