Zasady wyceny dla celów oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady wyceny dla celów oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zasady wyceny dla celów oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Prawo użytkowania wieczystego jest trwałym, długoterminowym i odpłatnym prawem rzeczowym
ustanowionym na nieruchomości stanowiącej własność publiczną.
Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania
wieczystego stosuje się podejście porównawcze, przyjmując ceny transakcyjne uzyskiwane przy
sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych jako przedmiotu prawa użytkowania
wieczystego, z uwzględnieniem wysokości stawek procentowych opłat rocznych i niewykorzystanego
okresu trwania prawa użytkowania wieczystego. Jeżeli na tym rynku nieruchomości brak jest
transakcji sprzedaży nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, ale dokonano
transakcji sprzedaży nieruchomości jako przedmiotu prawa własności, wartość rynkową wycenianej
nieruchomości określa się na podstawie wzajemnych relacji pomiędzy cenami nieruchomości jako
przedmiotu prawa użytkowania wieczystego a cenami nieruchomości jako przedmiotu prawa
własności, uzyskiwanymi przy transakcjach dokonywanych na innych porównywalnych rynkach
nieruchomości. Jeżeli przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości gruntowej jako przedmiotu
prawa użytkowania wieczystego nie ma możliwości zastosowania w/w sposobów wyceny, wartość tę
określa się jako iloczyn wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej jako przedmiotu prawa
własności i współczynnika korygującego obliczonego według wzoru:
Wk = [(1-Sr)/R] * (t/T) + 0,25*[(T-t)/T]
gdzie: Sr-stawka procentowa opłaty rocznej nie większa niż 3%, t-liczba lat niewykorzystanego okresu
użytkowania, T-liczba lat na które ustanowiono użytkowanie, R- przeciętna stopa kapitalizacji
ustalana na podstawie badania rynku nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, nie mniejsza
jednak niż 0,09 i nie większa niż 0,12
Jeżeli nieruchomość gruntowa oddawana w użytkowanie wieczyste jest zabudowana, po określeniu
jej wartości jako przedmiotu prawa własności, z wartości tej wyodrębnia się wartość gruntu,
budynków lub ich części oraz innych urządzeń. Wartości nieruchomości określa się według stanu
nieruchomości i cen na dzień oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz