Zasady wyceny i ewidencji procesu zakupu materiałów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady wyceny i ewidencji procesu zakupu materiałów - strona 1 Zasady wyceny i ewidencji procesu zakupu materiałów - strona 2 Zasady wyceny i ewidencji procesu zakupu materiałów - strona 3

Fragment notatki:

MATERIAŁY - ZASADY WYCENY I EWIDENCJI PROCESU ZAKUPU I ŻUŻYCIA MATERIAŁÓW Klasyfikacja materiałów Do materiałów zalicza się z punktu widzenia podmiotu gospodarczego
Nabyte od obcych kontrahentów
Nabyte przez własne komórki pomocnicze
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych, które zużywają się całkowicie w jednym cyklu produkcyjnym,
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 Uor pod pojęciem rzeczowych aktywów obrotowych rozumie się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi), zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzony.
Ze względu na cel zużycia materiałów wyróżnia się:
Surowce i inne materiały podstawowe, które przekazują całą swoją istotę produkowanym wyrobą lub stanowią część składową produkowanych wyrobów i nie podlegają w danym podmiocie przetworzeniu
Paliwa zużywane na cel technologiczne, napędowe i gospodarcze
Materiały pomocnicze nadające wyrobom określone cechy
Opakowania Części zamienne maszyn i urządzeń przeznaczone za wymianę części zużytych
Do materiałów zalicza się również:
Odpadki
Produkty uboczne
Odzyski powstałe w toku produkcji czy też likwidacji środków trwałych kwalifikujące się do zużycia na własne potrzeby oraz sprzedaży
Przyjmująca za podstawę podziału kryterium własności materiały można podzielić na grupy: Materiały własne - stanowią one własność jednostki
Materiału znajdujące się w magazynach własnych jednostki
Materiały znajdujące się poza jednostka przechowywane przejściowo w magazynach obcych
Materiały w przerobie przekazane w celu ich uszlachetnienia, sortowania lub przygotowania w inny sposób zwabu zdatnego do zużycia Materiały obce - nie są one własnością jednostki, lecz zostały jej powierzone na przechowanie, do przerobu lub uszlachetnienia albo wykonania z nich produktów. Są one traktowane jak zapasy obce.
Przekroje ewidencji materiałów Ewidencja materiałów może być prowadzona w przekroju:
Ilościowym dla poszczególnych asortymentów
Ilościowo-wartościowym dla poszczególnych asortymentów materiałów lub ich grup o jednakowej cenie ewidencji
Wartościowo w układzie kont syntetycznych przewidzianych w zakładowym planie kont
Uproszczona ewidencja materiałów
Ewidencja ilościowa -prowadzona jest w formie luźnych kart zebranych w kartotekę lub wywieszek w księdze magazynowej, z podziałem na zapasy materiałów własnych, obcych oraz materiały znajdujące się jeszcze w odbiorze.


(…)

… końcowego materiałów korygującego koszty można przeprowadzić dwoma sposobami:
Bieżąco prowadzi się ewidencje ilościową materiałów a wynikające z tej ewidencji zapasy materiałów wycenia się na koniec każdego miesiąca, z tym, ze na dzień bilansowy ich zapas musi być potwierdzony spisem z natury
Zapasy materiałów ustala się w drodze spisu z natury na koniec każdego miesiąca lub innego okresu, korygując…
… są tylko wartościowo wg poszczególnych miejsc składowania i osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie. Może być stosowany w punktach obrotu detalicznego lub w zakładach gastronomicznych.
Opisywanie w koszty składników obrotowych na dzień ich zakupu
Polega na tym, że w momencie zakupu wartość zasobów obciąża bezpośrednio koszty działalności. Jednak nie później niż na dzień bilansowy należy ustalić drogą spisu…
… z magazyny
Posiadanie w magazynie
Będące w toku produkcji na dzień bilansowy
W ciągu roku obrotowego materiały mogą być ujmowane w ewidencji według cen ewidencyjnych, którymi są:
Rzeczywiste ceny
Stale ceny ewidencyjne
Stała cena ewidencyjna to cena, która nie zmienia się w dłuższym okresie czasu. Może być ona ustalona na poziomie ceny zakupu lub nabycia (lub planowanego kosztu wytworzenia). Ceny…
… odpowiednie pozycje kosztów
Rodzaj ewidencji
Opis
Ewidencja ilościowo-wartościowa
Jest prowadzona w jednostkach naturalnych i pieniężnych wg poszczególnych asortymentów materiałów. Dla każdego składnika wykazuje się oddzielnie przychody, rozchody i zmianę wartości oraz jego zapas
Ewidencja ilościowa
Obroty i stany ujmowane są wyłącznie w jednostkach naturalnych. Przy tej metodzie konieczne jest ustalenie…
…):
według cen przeciętnych, tj. ustalonych w wysokości średniej ważonej ceny (kosztów) danego składnika,
przyjmując, że rozchód składnika wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników, które jednostka najwcześniej naby­ła (wytworzyła) [zasada: „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" - FIFO],
przyjmując, że rozchód zapasów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników, które podmiot…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz