Zasady republikańskiej formy państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady republikańskiej formy państwa - strona 1 Zasady republikańskiej formy państwa - strona 2 Zasady republikańskiej formy państwa - strona 3

Fragment notatki:

17 . ZASADY REPUBLIKAŃSKIEJ FORMY PAŃSTWA: Republika (res publica )- rzecz publiczna („Rzeczpospolita") Rzeczpospolita- państwo wszystkich obywateli, utożsamia się z ogółem ludności, jest wartością społeczną. Republika to przeciwieństwo monarchii. Różnice między monarchią a republiką dotyczą :
- status suwerena - koncepcja praw i wolności W monarchii istnieje: jednostkowy suweren ( monarcha, cesarz). Monarcha utożsamia się z państwem ( Ludwik „Państwo to ja" ) uniwersalistyczna koncepcja praw i wolności ( są one nadawane jako przywileje przez monarchę ). W republice istnieje: indywidualistyczna koncepcja praw i wolności ( są one dobrem powszechnym, nie są przywilejami). Zatem zasada ta mówi, że obywatele posiadają powszechnie obowiązujące prawa i wolności obywatelskie, władza należy do ogółu. Głowa państwa, parlament pochodzi od narodu. 18. ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI: Praworządność jest stanem, faktycznym, są to gwarancje dla praw i wolności obywateli pod rządami ustaw. Zasada praworządności określa pewien stan prawny: - wszelka podległość obywatela wobec władzy regulowana jest ustawami i egzekwowana na podstawie ustaw
- ustawy są ścisłe przestrzegane przez organy państwowe
- wszelkie naruszenie ustaw przez organy państwowe jest konwalidowane ( przywrócone zgodnie z ustawą) Gwarancje (prawne instytucjonalne ): -kontrola sądownictwa i adm., -konst.; -działalność NIK- u; -prokuratura ( na straży praworządności ); -odpowiedzialność konstytucyjna ( Trybunał Stanu kontrola konstytucyjności prawa kontrola legalności decyzji adm. (NSA ). Nadzór sądu Najwyższego nad innymi . -kontrola zgodności ustaw z konstytucją 19. ZASADA ZWIERZCHNICTWA NARODU (SUWERENNOŚCI ); art. 4. -„Władza zwierzchnia w RP należy do Narodu". W/g tego władza nie tylko pochodzi od Narodu, ale należy do Narodu. W RP istnieje zatem zbiorowy suweren, który jest podmiotem i źródłem władcy. W/g tej zasady prawo powinno wyrażać wolę i interesy całej ludności a w przypadku sprzeczności wolę większości narodu. Każda grupa może wpływać na prawo, a aparat państwowy powinien to realizować. Zobowiązuje ludzi wchodzących w skład aparatu państwowego do działania dla dobra i w interesie ogółu . Suwerenność (zwierzchnictwo )ma 2 aspekty: - zewnętrzny tzn.: niezależność państwa od innego podmiotu prawnozawodowego wzmocniona zakazem ingerowania w inne wewn. sprawy państwa
- wewnętrzny: dot. władzy najwyższej w państwie, sfery wewnętrznej, zatem Naród ( ogól mieszkańców) jako podmiot suwerenności sprawuje władzę pośrednio ( przez swych przedstawicieli) i bezpośrednio ( referendum obywatelska inicjatywa konst.- 500, ustawodawcza- 100 ).

(…)

… stosunku nadrzędności i podporządkowania. Każda z władz ponosić odpowiedzialność za wykonanie swojej funkcji. Władze są niepołączalne istnieje incompatibilitas. Władze powinny wzajemnie na siebie oddziaływać, równoważyć się. Przykłady „hamulców":
-prezydent może odmówić podpisania ustawy , -prezydent może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności ustawy z konstytucją, -prezydent może skrócić kadencję Sejmu i Senatu, -prezydent może zarządzić referendum za zgodą Senatu -wotum zaufania lub nieufności dla rządu.
23. POJĘCIE APARATU PAŃSTWOWEGO:
Aparat państwowy- zespól instytucji i organów państwowych o specyficznych, określonych cechach wykonujący zadania państwa, wyposażony w prawo stosowania środków przymusu i działający w szczególny zorganizowany sposób przewidziany…
… ), -poza konstytucyjne ( Państwowa Komisja Wyborcza ).
26. ZAŁOŻENIA SYSTEMU PARLAMENTARNO GABINETOWEGO: System- zespół pewnych zasad prawno- ustrojowych regulujących wzajemne stosunki między 3 naczelnymi organami w państwie.
Cechy systemu parlamentarno- gabinetowego:
a) dualizm egzekutywy ( obok głowy państwa jest rząd na czele z premierem )
b) głowa państwa zneutralizowana politycznie ( osoba sprawująca ten urząd…
… wotum zaufania parlamentu d) zarówno głowa państwa jak i rząd ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną e) rząd jest odpowiedzialny politycznie przed parlamentem f) wielopartyjność, jednak rząd jest podporządkowany jednej lub kilku partiom połączonym w koalicję, czyli
rząd ma koalicyjny charakter. Modyfikacją tego systemu jest system kanclerski.
27. ZAŁOŻENIA SYSTEMU PREZYDENCKIEGO: np.: USA.
Cechy…
… przedstawicielskiej formy sprawowania władzy. Naród sprawuje swą władzę bezpośrednio przez swych przedstawicieli, którzy powinni działać w imieniu Narodu i na jego rzecz. System przedstawicielski określony jest jako demokracja pośrednia. Możliwości: -stanowienie prawa -powołanie organów, -kontrola ich działalności.
Charakter tego systemu zależy od konstrukcji mandatu. Jeżeli mandat jest związany to istnieje…
… wobec ustaw prawo wydawania rozporządzeń niektóre jego nominacje i ratyfikacje ważniejszych umów międzynarodowych wymagają zgody senatu.
f) prezydent i mianowani przez niego ministrowie ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed parlamentem (impeachment) za; * naruszenie konstytucji * zdradę stanu * popełnienie innego ciężkiego przestępstwa Prezydent nie jest odpowiedzialny politycznie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz