Zasady realizacji procesu inwestycyjnego - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady realizacji procesu inwestycyjnego - omówienie - strona 1 Zasady realizacji procesu inwestycyjnego - omówienie - strona 2 Zasady realizacji procesu inwestycyjnego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY REALIZACJI PROCESU INWESTYCYJNEGO.
Organizacja procesu inwestycyjnego w odniesieniu do wykonawstwa geodezyjnego
prowadzona jest zgodnie z szeregiem przepisów prawnych, do których należy zaliczyć:
1. Przepisy budowlane dotyczące realizacji obiektów mające charakter przepisów
ogólnych,
2. Przepisy geodezyjne mające charakter przepisów szczegółowych,
3. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy.
Do pierwszych zaliczamy:
Ustawa – Prawo budowlane - Dziennik Ustaw, nr 156, poz. 1118, rok 2006,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw nr 56,
poz. 461,
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
20.12.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 21 poz. 111,
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z d. 30.05.2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 63 poz. 735.
Do drugich zaliczamy:
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. – Dziennik Ustaw nr 30 poz.
163 ze zmianami,
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dziennik
Ustaw nr 80, poz. 717 ze zmianami,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie - Dziennik Ustaw nr 25 poz.133.
Do drugich zaliczamy również:
Instrukcja Techniczna O1 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych – wydanie IV –
Warszawa 1988 rok,
Instrukcja Techniczna O2 – Ogólne zasady wykonywania map dla celów gospodarczych –
wydanie III,
Instrukcja Techniczna O3 – Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej – wydanie II,
Instrukcja techniczna O4 – Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego – wydanie I, Warszawa 1987 rok,
Instrukcja techniczna G3 – Geodezyjna obsługa inwestycji – wydanie V, Warszawa 1988,
Instrukcja techniczna G7 – Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - wydanie I,
Wytyczne techniczne G3.1 – Osnowy realizacyjne,
Wytyczne Techniczne G3.1 – Pomiary realizacyjne.
Do trzecich zaliczamy:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dziennik Ustaw nr 169, poz. 1650.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dziennik Ustaw nr 47, poz. 401
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego
zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Dziennik Ustaw nr

(…)

… dokumentacji (asortymenty):
1. Osnowy geodezyjne
2. Opracowania topograficzne, tematyczne i ortofotomapy
3. Mapa zasadnicza
4. Założenie lub modernizacja ewidencji gruntów;
5. Założenie ewidencji budynków
6. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
7. Rozgraniczenia
8. Scalenia i podziały na terenach miejskich
9. Podziały nieruchomości
10. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
11. Inwentaryzacja powykonawcza…
… budowlanych, z wyjątkiem
obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
ociepleniu budynków o wysokości do 12 m;
utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na
obiektach wpisanych do rejestru zabytków;
wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:
- ziemnych stawów hodowlanych,
- urządzeń melioracji wodnych…
…, dla których wydano decyzję o pozwoleniu na budowę na
sąsiedniej działce.
Dojazdy do budynków
Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić
dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i
sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych
w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m.
Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszojezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy
oraz ruch i postój pojazdów.
Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać
dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.
Dojścia i dojazdy…
… samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są obowiązane
wykonywać swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.
Uprawnienia zawodowe nadaje się w następujących zakresach:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów…
…) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
9) potrzeby interesu publicznego.
Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie
sposobów zagospodarowania i warunków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz