Geodezja - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4620
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geodezja - opracowanie zagadnień - strona 1 Geodezja - opracowanie zagadnień - strona 2 Geodezja - opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:


66. Jakie znasz trygonometryczne metody pomiaru wysokości? Podaj wzory i rysunki. W załączniku opis:
Wyznaczanie różnic wysokości punktów dostępnych przy większych długościach celowych d
Obliczanie wysokości punktów tworzących ciągi lub sieci wysokościowe, wyznaczane metodą niwelacji trygonometrycznej
77. Jakimi metodami można wyznaczyć z osnowy geodezyjnej (realizacyjnej) punkty tyczonego obiektu? Przestaw te metody. Metody tyczenia obiektów budowlanych
Biegunowa,
Ortogonalna (rzędnych i odciętych),
Wcięć kątowych i liniowych
Przecięć kierunków (ławice budowlane),
Metoda biegunowa tyczenia punktu P, polega na odłożeniu odległości L wzdłuż kierunku wyznaczonego po odłożeniu kąta biegunowego α od prostej odniesienia (osi biegunowej) łączącej stanowisko teodolitu St z sąsiednim punktem A (osnowy realizacyjnej).
Stanowisko teodolitu w metodzie biegunowej może:
- pokrywać się z punktem osnowy realizacyjnej,
- leżeć na boku osnowy realizacyjnej,
- leżeć na linii prostej łączącej dowolne dwa punkty osnowy
realizacyjnej,
- zajmować dowolne położenie. W takim przypadku współrzędne
stanowiska wyznacza się najczęściej metodą wcięcia kątowego lub kątowo-liniowego.
Błąd tyczenia punktu metodą biegunową jest zależny od:
- błędów współrzędnych osnowy,
- dokładności wyznaczenia stanowiska,
- dokładności czynności tyczenia, centrowania i pionowania osi teodolitu,
- odłożenia kąta i odłożenia długości odcinka,
- dokładności utrwalenia wskaźnika punktu.
Tyczenie punktów metodą wcięcia kątowego w przód z dwóch
punktów osnowy A i B (o znanych współrzędnych) polega na odłożeniu z tych stanowisk kątów wcinających α i β od bazy wcięcia AB.
Metoda ortogonalna polega na odmierzeniu wzdłuż linii pomiarowej (linii łączącej punkty osnowy realizacyjnej)
odciętych, wyznaczaniu kierunków prostopadłych i odmierzaniu na nich rzędnych.
A-B linia pomiarowa,
a 1 ,a 2 odcięte punktów 1,2
b 1 , b 2 rzędne punktów 1,2
Tyczenie metodą przecięć kierunków z ławic drewnianych
Metoda przecięć polega na wskazaniu położenia czterech punktów wyznaczających dwie proste przecinające się w tyczonym punkcie. Przeniesienie punktów osiowych na dno wykopu
Pomiary realizacyjne należy opierać na geodezyjnej osnowie realizacyjnej (instrukcja techniczna G-3).
Osnowa realizacyjna służy do bezpośredniego wykonywania tyczenia (pomiarów realizacyjnych) i musi zapewniać tyczenie bezpośrednie:


(…)

… Uzgadniania Dokumentacji (ZUD),
nanosi projekty na mapę zasadniczą, uzgadnia projekt w ZUD;
84. Opisz krótko niezbędne prace geodezyjne związane z inwentaryzacją realizowanych obiektów.
w miarę realizacji obiektu geodeta inwentaryzuje sukcesywnie:
tymczasowe urządzenia podziemne (kable, wodociągi itd.);naniesienie ich na mapę jest bardzo istotne ze względów bezpieczeństwa pracy,
obrys wznoszonego obiektu…
….
89. Jakie prace geodezyjne (powykonawcze wybudowanych obiektów i urządzeń) powinien wykonać geodeta za zlecenie inwestora?
Pomiary powykonawcze (inwentaryzacja powykonawcza) wykonuje się w celu dostarczenia danych do aktualizacji baz systemu informacji o terenie i mapy zasadniczej.       Wyróżnia się dwa rodzaje pomiarów:
- bieżące pomiary powykonawcze dotyczą uzbrojenia podziemnego (budowle…
… może posłużyć kopia szkicu dokumentacyjnego. Szkic tyczenia zawiera:
-rysunek obiektów projektowanych z podaniem miar projektowych i opisów oraz niezbędną orientację kierunek północy ,
- miary lokalizacyjne do tyczenia projektu w terenie, - miary w trakcie tyczenia (rzeczywiście) w terenie odłożone, - obliczone miary kontrolne i wyniki pomiaru kontrolnego, - podpis wykonawcy prac geodezyjnych i kierownika
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz