Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo geodezyjne i kartograficzne  - strona 1 Prawo geodezyjne i kartograficzne  - strona 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne  - strona 3

Fragment notatki:

Dziennik Ustaw Nr 263  —  15395  —  Poz. 1572   Na podstawie art.  19 ust.  1  pkt  11 ustawy z  dnia  17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) zarządza się, co na- stępuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa standardy techniczne:  1)  wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyj- nych i wysokościowych, 2)  opracowywania i przekazywania wyników geode- zyjnych pomiarów sytuacyjnych i  wysokościo- wych do państwowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego, zwanego dalej „PZGiK” — na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geo- dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podzia- łów nieruchomości, postępowań sądowych i admini- stracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, bu- downictwa, w  tym geodezyjnej obsługi inwestycji  budowlanych. § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1)  ustawie — rozumie się przez to ustawę z  dnia  17  maja 1989  r. — Prawo geodezyjne i  kartogra- ficzne;  2)  atrybucie — rozumie się przez to właściwość  obiektu świata rzeczywistego, która wyróżnia ten  obiekt spośród innych obiektów, posiadającą swo- ją nazwę oraz wartość należącą do określonej  dziedziny tego atrybutu;  3)  błędzie średnim położenia punktu — rozumie się  przez to pierwiastek z  sumy kwadratów błędów  średnich współrzędnych płaskich prostokątnych,  przy założeniu normalnego rozkładu błędów poło- żenia punktów o prawdopodobieństwie nie mniej- szym niż 0,68;  4)  błędzie średnim pomiaru — rozumie się przez to  miarę dokładności wyniku pomiaru, przy założe- niu normalnego rozkładu błędów obserwacji —  o prawdopodobieństwie nie mniejszym niż 0,68;  5)  ciągu poligonowym — rozumie się przez to zbiór  punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej połą- czonych odcinkami, w którym mierzone są wszyst- kie długości boków oraz kąty wierzchołkowe, sta- nowiący szczególny rodzaj sieci kątowo-liniowej;  6)  danych obserwacyjnych — rozumie się przez to  wyniki pomiarów: kierunków, kątów, długości,  różnic wysokości oraz przestrzennych wektorów  wyznaczanych technikami, o  których mowa  w pkt 18—21, wolne od błędów grubych lub omy- łek oraz błędów systematycznych;  7)  geodezyjnym pomiarze terenowym — rozumie się  przez to geodezyjny pomiar sytuacyjny lub wyso- kościowy wykonywany bezpośrednio w terenie; 8)  geodezyjnym pomiarze fotogrametrycznym — ro- zumie się przez to geodezyjny pomiar sytuacyjny  lub wysokościowy wykonywany na modelu tere- nu utworzonym z przetworzonych zdjęć lotniczych  lub satelitarnych; 9)  geodezyjnym pomiarze kartometrycznym — rozu- mie się przez to geodezyjny pomiar sytuacyjny  wykonywany na mapie analogowej lub jej skali- browanym zobrazowaniu cyfrowym oraz na orto- ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz