Zasady projektowania modele do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady projektowania modele do egzaminu - strona 1 Zasady projektowania modele do egzaminu - strona 2 Zasady projektowania modele do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:


ZASADY PROJEKTOWANIA - ogólne wytyczne, które kształtują zarówno myślenie systemowe, jak i praktyczne działanie w rzeczywistości gospodarczej Zasada celowości opis zamierzenia, tego co chce się osiągnąć, określenie celu ogólnego przedsięwzięcia, opracowanie klasyfikatora celów, wskazanie aspektów przewidywanych rezultatów (techniczny, produkcyjny, ekonomiczny, społeczny Zasada myślenia strategicznego przeprowadzenie kompleksowej analizy sytuacji zewnętrznych i uwarunkowań wewnętrznych, przedkładanie celów perspektywicznych nad celami bieżącymi, koncentracja na zadaniach projektowych o pierwszorzędnej randze, stosowanie strategii projektowych Zasada klasyfikacji podział projektu na części składowe, klasyfikacja funkcji projektu, respektowanie - w odniesieniu do wyżej wymienionych klasyfikacji - wymogu istnienia, rozłączności i zupełności Zasada komplementarności efektywne i uzasadnione wzbogacanie funkcji częściom projektu, respektując dezyderaty zleceniodawcy, dążenie do nadania podobnej funkcjonalności częściom projektu, dbałość o prakseologiczną czystość wytworu projektowania (niewłączanie lub usuwanie wszystkiego, co nie jest niezbędne) Zasada podejścia systemowego zastosowanie metodologii ogólnej teorii systemów (podejście całościowe), traktowanie projektu jako wytworu wielowymiarowego, dążenie do osiągnięcia i utrzymania spójności wszystkich części składowych projektu, ze względu na złożone cele, kształtowanie struktury i funkcji projektu w taki sposób, aby uzyskać maksymalny efekt synergiczny Zasada systematyczności, planowe i regularne dokonywanie zmian, programowanie rozwoju, konsekwentne respektowania wizji projektowej Zasada podejścia sytuacyjnego takie kształtowanie relacji między wytworem projektowania a otoczeniem, aby wyrażała ona wzajemne dopasowanie tych stron, respektowanie formuły adaptacyjnej względem sytuacyjnych wymogów działania Zasada wykorzystania inwencji projektantów dążenie do pełnego, praktycznego zastosowania umiejętności projektantów, organizowanie interdyscyplinarnych zespołów projektowych, stałych lub doraźnych, stosowanie systemu zarządzania wiedzą Zasada wykonalności praktyczna możność realizacji projektu zarówno pod względem parametrów technicznych, jak i organizacyjnych, zabezpieczenie finansowe przedsięwzięcia, dopuszczalny poziom ryzyka projektu Zasada kontroli system monitorowania i nadzorowania realizacji projektów, controlling projektów, instrumenty kompensacji niezgodności realizacji projektu z założeniami, kontrolne działania zapobiegawcze Kryteria wyboru metod projektowania - metoda powinna: 1.Umożliwiać tworzenie i strukturyzację pomysłów, projektowanie alternatyw, poszukiwanie rozwiązań kompromisowych 2. Charakteryzować się dwoistą podstawą projektowania 3. Umożliwiać w obrębie podstawy behawioralnej pełne określenie ról, podnosić zaufanie do organizatora, umożliwiać sterowanie zespołem projektującym 4. Wykazywać związek z silnymi, sprawdzonymi podstawami historycznymi 5. Wykazywać otwartość 6. Zwiększać możliwość transferu wyników do innych dziedzin 7. Promować skuteczność działania zespołu projektującego 8. W sterowaniu zespołem nie wymagać od uczestników zachowań niewykonalnych, promować pełne zaangażowanie w prace, stwarzać szanse do dyskusji wewnątrz zespołu nad porządkowaniem pomysłów, projektowaniem alternatyw i poszukiwaniem rozwiązań kompromisowych 9. Legitymować się specjalnymi własnościami, takimi jak antycypacja przyszłej, zwiększającej użyteczności automatyzacji i możliwość p

(…)

… i zastosowania praktyczne w zarządzaniu jakością: techniczna kontrola jakości, statystyczna kontrola jakości, sterowanie jakością, kompleksowa analiza sprawności ekonomiczno-organizacyjnej firmy, analiza wartości wyrobów, analiza wartości organizacyjnej, normy zarządzania jakością i zapewnienia jakości (ISO serii 9000), zarządzanie przez jakość (kompleksowe zarządzanie jakością TQM)
TQM - Total Quality Management - to działania zapewniające najwyższy poziom jakości materiałów i wyrobów wykonanych w przedsiębiorstwie lub zamówionych u dostawcy.
Charakterystyka TQM jako projekt systemu zarządzania jakością: stanowi dziedzinę, którą determinują cele strategiczne i operacyjne, stosuje podejście systemowe, jest zasadniczym czynnikiem, który generuje efekty synergii w przedsiębiorstwie, cechuje…
…. Inne rodzaje ryzyka - dominacja kapitałowa inwestorów kapitałowych, niepewność sytuacji społeczno-politycznej kraju itp.
Podział ryzyka projektów (Brigham, Gapenski): ryzyko wyłączne - w przypadku rozpatrywania projektu bez uwzględniania czynników wpływających na portfel aktywów ryzyko własne firmy - element całego portfela projektów firmy ryzyko rynkowe - oparte na autonomicznym różnicowaniu ryzyka portfeli…
… i marketing, koszty jakości, do instrumentów zarządzania jakością należą: metoda „zero defektów”, analiza wartości, techniki koordynacyjne, a także techniki zarządzania przez cele, przez wyjątki, przez motywację itp.
Statyczne i dynamiczne ujęcie SZJ
Cele generalne systemu zarządzania jakością: 1.Uzyskanie określonego poziomu jakości wyrobów lub usług, zgodnie z ustalonymi lub przewidywanymi potrzebami…
… jakości - system organizacyjno-techniczny zarządzania i zapewnienia jakości, którego zadaniami są: Monitorowanie procesu projektowania, produkcji, instalowania i serwisu, Planowanie i koordynowanie działań wyróżnionych w pętli jakości (projektowania, badań i rozwoju, procesu produkcyjnego itd.), Sprawowanie kontroli i nadzoru nad pracami związanymi z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością…
… probierza, do osiągnięcia którego zmierza postępowanie badawcze). 3. Podejście diagnostyczno - funkcjonalne - wypadkowa dwóch poprzednich podejść, polega na uwzględnieniu w badaniu stadium opisowego oraz analizy funkcjonalnej i odniesienia wyników badań do wzorca.
Metodyki badawcze (wypracowane na podstawie podejść organizatorskich): 1.Metodyka diagnostyczna - procedura skupiająca się na usprawnianiu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz