Ogólne zasady i koncepcje projektowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2730
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólne zasady i koncepcje projektowania  - strona 1 Ogólne zasady i koncepcje projektowania  - strona 2 Ogólne zasady i koncepcje projektowania  - strona 3

Fragment notatki:


OGÓLNE ZASADY I KONCEPCJE PROJEKTOWANIA PROCES PROJEKTOWY (PROJEKTOWANIE) - merytoryczny i twórczy rodzaj działalności człowieka, który stanowi preparację koncepcyjną i pragmatyczną dla funkcji wykonawczych; w sformułowaniu tym zawiera się kreatywna cecha projektowania; preparacja jest sensowna, ponieważ projekt jest konstrukcją, która ma być poddana weryfikacji, a następnie wdrożeniu. PROCES PROJEKTOWY (J. DIETRICH) - celem projektowania jest rozwiązanie ekonomicznych i technicznych problemów doboru środków technicznych, społecznych i finansowych, koniecznych do osiągnięcia celów produkcyjnych i usługowych, wywołujących pożądane skutki techniczne i ekonomiczne. PROJEKTOWANIE (J. DIETRICH) - polega na takim doborze środków technicznych i na wyznaczeniu między nimi takich stosunków, aby utworzony w określonych warunkach zewnętrznych układów środków umożliwiał osiąganie założonego celu, przy nakładach gospodarczych nie wyższych od dopuszczalnych. PROCES PROJEKTOWY (E.V. KRICK) - rozwiązywanie problemu technicznego; obejmuje czynności i zdarzenia występujące między pojawieniem się problemu a powstaniem dokumentacji opisującej rozwiązanie problemu, zadowalającej z punktu widzenia funkcjonalnego, ekonomicznego i innych wymagań; proces ten składa się z kilku etapów:
formułowanie problemu (technicznego)
analiza problemu
poszukiwanie rozwiązań wariantowych
podjęcie decyzji o wyborze najlepszego rozwiązania projektowego
przygotowanie dokumentacji PROCES PROJEKTOWY (W. GASPARSKI) - istnieją trzy konteksty występowania terminu projektowanie: kontekst obiektu projektowanego - projektowanie ma znaczenie rezultatowe i odnosi się do rozwiązań idealnych i zbliżonych do idealnych; kontekst procesu rozwiązywania problemów projektowych - projektowanie to idealizacja procedury postępowania projektującego, jego morfologia, osobowość i niezmienniki oraz metody i techniki projektowania; kontekst postawy metodologicznej - odmiana postępowania indukcyjnego niezupełnego, formułowanie rozwiązania projektowego nie jako jednego, jedynego rozwiązania pewnego, ale przez wskazanie rozwiązania najbardziej prawdopodobnego. ZASADY PROJEKTOWANIA - ogólne wytyczne, które kształtują zarówno myślenie systemowe, jak i praktyczne działanie w rzeczywistości gospodarczej Zasada celowości opis zamierzenia, tego co chce się osiągnąć
określenie celu ogólnego przedsięwzięcia
opracowanie klasyfikatora celów
wskazanie aspektów przewidywanych rezultatów (techniczny, produkcyjny, ekonomiczny, społeczny) Zasada myślenia strategicznego przeprowadzenie kompleksowej analizy sytuacji zewnętrznych i uwarunkowań wewnętrznych


(…)

… wykonawczego. Struktura ASZJ obejmuje dwie warstwy: strategia zarządzania jakością oraz działania składające się na analizę funkcjonalną i audyt oraz działalność operacyjna, w trakcie której następuje implementacja przyjętej strategii. W strukturze musi być też wyróżniona część podmiotowa (wyspecjalizowane stanowiska, komitety jakości, audytorzy), która odpowiedzialna jest za zarządzanie jakością w wymiarze…
… są ujęte w różnych formach organizacyjnych,
sferę realizacyjną tworzą następujące obszary: technika wytwarzania, rynek i marketing, koszty jakości,
do instrumentów zarządzania jakością należą: metoda „zero defektów”, analiza wartości, techniki koordynacyjne, a także techniki zarządzania przez cele, przez wyjątki, przez motywację itp.
RYS. 12.1. STATYSTYCZNE UJĘCIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
RYS. 12.2…
… w obszarze badań i prac projektowych: dziedzina zarządzania integracją projektu, dziedzina zarządzania zakresem projektu, dziedzina zarządzania czasem w przygotowaniu i realizacji projektu, zarządzanie kosztami projektów, zarządzanie jakością w projekcie, zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie, zarządzanie komunikacją w projekcie, zarządzanie ryzykiem projektu, zarządzanie dostawami w projekcie…
… ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ
Obszary badawcze i zastosowania praktyczne w zarządzaniu jakością:
techniczna kontrola jakości
statystyczna kontrola jakości
sterowanie jakością
kompleksowa analiza sprawności ekonomiczno-organizacyjnej firmy
analiza wartości wyrobów
analiza wartości organizacyjnej
normy zarządzania jakością i zapewnienia jakości (ISO serii 9000)
zarządzanie przez jakość (kompleksowe zarządzanie jakością TQM)
Fazy rozwojowe dziedziny jakości (R. Kolman):
kontrola jakości (KJ) i statystyczna kontrola jakości (SKJ)
sterowanie jakością
kompleksowe sterowanie jakością i statystyczna regulacja procesu (SPC)
zapewnienie jakości
TQM
Nurty rozwojowe zarządzania jakością:
Inżynierski - skoncentrowany na problemach oceny jakościowej wyrobów, badaniu wadliwości…
… DECYZYJNY Z UWZGLĘDNIENIEM RYZYKA - model decyzyjny stosowany przy wyborze efektywnego wariantu strategii zarządzania:
zakłada wystąpienie określonych zespołów czynników kluczowych, które charakteryzują się różnymi trendami, będącymi wypadkowymi sytuacji zewnętrznej i generalnego stanu firmy
ryzyko jest wyrażone przez stopień zmienności lub niepewność osiągnięcia zamierzonego wyniku ekonomicznego…
… ustnie.
SYSTEM REFERENCYJNY ZARZĄDZANIA (SRZ) - rozpatrywany w dwóch znaczeniach:
W znaczeniu czynnościowym - to proces informacyjny, w którym spełnione są następujące funkcje:
deskrypcyjno-generatywne - identyfikacja, analiza, rozwiązywanie zadań decyzyjnych; tworzą zespół działań wspomagających informacyjnie procesy biznesowe, a więc procesy zarządzania i wykonawcze (wspomaganie informaycjne polega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz