Zarządzanie procesowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 3738
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie procesowe - strona 1 Zarządzanie procesowe - strona 2 Zarządzanie procesowe - strona 3

Fragment notatki:


Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera - opiera się na założeniu, iż zamiast prowadzenia kompletnych i długotrwałych prac badawczych nad rejestracją i oceną stanu faktycznego jakiegoś systemu, można ustalić określony wzorzec funkcjonowania systemu, który z kolei będzie podlegać próbom i weryfikacji empirycznej aż do momentu, kiedy zostanie stworzony system, który może sprawnie funkcjonować w praktyce. Trójkąt Nadlera - podstawą jest wielkość kosztu jednostkowego, który jest charakterystyczny dla danego systemu; wierzchołek to rozwiązanie abstrakcyjne, który wyobraża istnienie systemu o „koszcie zerowym”; system idealny weryfikowany jest na trzech poziomach: perspektywicznego systemu idealnego, „realizowalnego” technologicznie systemu idealnego i systemu proponowanego, będącym wzorcową wersją rozwiązania idealnego, jaką powinno się wdrożyć do praktyki. METODA ANALIZY WARTOŚCI (AW) - zakłada badanie wewnętrznych i zewnętrznych związków między elementami danego systemu i związki te rozpatruje wielopłaszczyznowo; w badaniu i projektowaniu dowolnych systemów, należy dążyć do realizacji żądanych funkcji, przy możliwie najniższym koszcie ich spełniania; metodyka badań zawiera kilka etapów :
Przygotowanie czynnika ludzkiego
Wybór przedmiotu badania
Rozpoznanie systemu
Zbieranie informacji
Analiza funkcji i poszukiwanie nowych rozwiązań
Opracowanie projektu szczegółowego
Wdrożenie projektu
METODA DELFICKA (w podejściu eksperckim) - formułowanie prognoz długoterminowych na podstawie opinii niezależnych ekspertów, których dobór jest reprezentatywny, opinie zbierane w formie pisemnej, weryfikacja ekspertyz poprzez wielokrotne powtarzanie badań METODA SCENARIUSZOWA - scenariusz przedstawia zbiór obrazów dowolnego systemu lub sytuacji spodziewanych w przyszłości; w budowie scenariusza stosowane są techniki wspomagające: QUEST (badanie eksperckie sytuacji zewnętrznej, wpływające na sprawność funkcjonowania firmy) oraz PEST (zestawienie czynników zewnętrznych, które należy uwzględnić przy prognozowaniu zmiennych sił otoczenia) L. Gerardin wyróżnił cztery postawy wobec przyszłości, które się wzajemnie dopełniają: Postawa bierna - poddanie się biegowi wydarzeń, Postawa adaptacyjna - optymalizacja dzisiejszego działania, aby efekty były dostosowane do przewidywanej przyszłości, Postawa prognostyczna - estymacja możliwego stanu rzeczy, w danym przyszłym momencie, przy założeniu kontynuacji dzisiejszych tendencji, Postawa kreatywna - funkcja twórcza i odkrywcza. Procedury opracowania scenariusza: Ustalenie profilu otoczenia - analiza otoczenia, wyselekcjonowanie najistotniejszych czynników gospodarczych, identyfikacja głównych trendów możliwych do określenia (na podstawie czynników PEST);

(…)

… czynników wytwórczych, outsourcing)
-Planowanie kosztów i cen (Rachunek kosztów docelowych, koszty cyklu życia produktu, doskonalenie struktury łańcucha wartości)
-zarządzanie procesami eksploatacyjnymi (analiza niezawodności)
-zarządzanie kosztami procesów (rachunek kosztów procesów, Balanced Score Card)
Analiza produktywności:
Celem rachunku produktywności jest ocena zagospodarowania czynników…
… dla zarządzania logistycznego,
SIM dla zarządzania zasobami ludzkimi,
SIM dla zarządzania finansami,
SIM dla zarządzania marketingowego itd.
SYSTEMY INFORMACJI MENEDŻERSKIEJ:
Mogą one być odniesione do organizacji jako całości lub do różnych dziedzin działalności,
Ich celem ogólnym jest realizacja potrzeb informacyjnych w sferze procesu zarządzania,
Spełniają one funkcje deskrypcyjno-generatywne na rzecz procesu…
… na i-te ogniowo łańcucha wartości / KXi (Sn= Suma Sni)
Produktywność progowa jest granicznym wskaźnikiem ekonomiczności działania, gdy jest wyższa od produktywności rzeczywistej powinno się rezygnować z określonych ogniw łańcucha wartości i ewentualnie zastąpić je wspomaganiem zewnętrznym. Odpowiada to idei lean managementu i idei outsourcingu. Gdy produktywność rzeczywista i progowa są mniejsze od 1…
… postulowany, właściwy dla konkretnych warunków działa podmiotu.
Produktywność nieobciążona generalna P`=Przychody ze sprzedaży nieobciążone S`n/ Suma KEi czyli suma kosztów produktywnych i-tej działalności
Produktywność cząstkowa i-tego typu działalności P`i=S`ni/KEi
Rachunek kosztów docelowych (target costing) - ma zastosowanie w programach wieloetapowych w odniesieniu do szacowania długoterminowych kosztów…
…, komponenty i funkcje tekstu złożonego, organizacja tekstu złożonego, projektowanie systemów dokumentacji menedżerskiej, metodyka generowania przekazów informacyjnych.
Istota podejścia procesowego - wyróżniki:
1. System jako organizacja dynamiczna jest układem procesów zarządzania i procesów operacyjnych, którym odpowiadają wielofunkcyjne łańcuchy wartości.
2. Do zakresu przedmiotowego analizy…
…; szkolenia; wspomaganie; zaopatrzenie; zarządzanie systemami informatycznymi
3. Zarządzania: planowanie strategiczne i taktyczne; ustalanie celów; alokacja zasobów; ocena pracowników; monitorowanie i ocena działalności operacyjnej
ETAPY ROBOCZE - AUTOSTRADA
1. Zadanie decyzyjne - przedstawić opinię dotyczącą wyboru trasy autostrady.
2. Metoda analizy decyzyjnej - analizę należy oprzeć na metodologii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz