Opracowane zagadnienia do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 3738
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane zagadnienia do egzaminu - strona 1 Opracowane zagadnienia do egzaminu - strona 2 Opracowane zagadnienia do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:


TAB. STRUKTURA REGULAMINU PODEJMOWANIA DECYZJI DLA SDOP A. Ramowa charakterystyka przedsięwzięcia. 1) Zakres przedsięwzięcia: -cele, -punkty krytyczne, - uprawnienia, -wytyczne operacyjne,
2) Klauzule (ograniczenia, gwarancje, przywileje)
3) Warunki dodatkowe B. Proces podejmowania decyzji w SDOP. B1. Pierwszy stopień: kwalifikacja wstępna wariantów projektowych
1. Ustalenie standardowych kryteriów oceny
2. Zastosowanie analizy progowej
3. Określenie zbioru wariantów projektowych, dopuszczonych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego
B2. Drugi stopień: wybór wariantu racjonalnego.
1. Ustalenie wiodących kryteriów oceny: a) dotyczących efektywności ekonomicznej wariantów projektowych oraz ryzyka, b) dot. sprawności technicznej, organizacyjnej i innych wariantów projektowych.
2. Przeprowadzenie obliczeń: a)wynikowych cząstkowych, b)agregatowych
3. Podjęcie ostatecznej decyzji, wskazującej wariant racjonalny C. Postanowienia końcowe. 1. Tryb odbioru projektu, 2. Organizacja wdrożenia projektu, 3. Uruchomienie działalności operacyjnej PROCEDURA OBLICZENIOWA RACHUNKU PRODUKTYWNOŚCI - dotyczy produktywności rzeczywistej, czyli faktycznej zdolności do generowania efektów przez dana działalność.
1.Zebranie danych wyjściowych - ujęte są w zestawieniu przychodów i kosztów, zestawieniu kosztów produktywnych i zbędnych, w posiłkowym zestawieniu wskaźników charakteryzujących zdolność kierowania firmą.
2.Ustalnie klucza rozliczeniowego przychodów ze sprzedaży, kluczami tymi mogą być; wskaźnik kosztów produktywnych q i =KE i /KE *100% (KE=Suma KE i ), wynikowy poziom kosztów  i =zysk zatrzymany przypadający na poszczególne typy działalności Zz i /Zysk zatrzymany Zz;
Wskaźnik kosztów pracy W pi =(koszty pracy właściwe dla i-tego typu działalności K pi /Całkowite koszty pracy K p ) * 100%
3.Obliczenie przychodów przypadających na poszczególne działalności
4.Obliczenie produktywności P i P i - wskaźniki te informują o tym ile dana działalność generuje przychodu na jednostkę kosztu. Jeżeli zawierają się w przedziale od 0 do 1 to powstaje strata, jeżeli wynoszą zero to działalność jest krańcowo nie produktywna, jeśli 1 to działalność jest obojętna z pkt widzenia produktywności. Jeżeli są większe od jeden to działalność generuje zysk.
5.Obliczenie wskaźników kosztów zbędnych - ujawniają jakie są potencjalne rezerwy czynników wytwórczych, które przy racjonalnej gospodarce mogą być efektywnie wykorzystane lub zredukowane
W 1i =KZ i /KM i *100%
W 2i =KT i /KM i *100%
W 3i =KB i /KM i *100%
WG=Suma KZ i /Suma KMi * *100%

(…)

… działalności: SIM dla zarządzania strategicznego, zarządzania operacyjnego, zarządzania logistycznego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami, zarządzania marketingowego itd.
ANALIZA FUNKCJONALNA INFORMACJI MENEDŻERSKIEJ (AFIM) - dział, który bada informację menedżerską, rozpatrywaną jako tekst. AFIM dzieli się na trzy poddziały:
1.Semantykę informacji menedżerskiej - przedmiotem zainteresowania…
…, którym odpowiadają wielofunkcyjne łańcuchy wartości.
2. Do zakresu przedmiotowego analizy i projektowania procesów zarządzania należy: a) dziedzina b) pragmatyka c) organizacja działań d) instrumenty
3. W systemie ma miejsce rozwinięta komunikacja pozioma ukierunkowana na kompleksową obsługę klienta.
4. Funkcje zarządzania i funkcje operac. są w znaczącym stopniu zintegrowane, wskutek powołania kierowników procesów…
… - rozlicza się je w sposób tradycyjny w formie narzutu
5.kalkulacja kosztuj jednostkowego j-tego produktu kj= koszty bezpośrednie j-tego produktu kbj + koszty procesów kpj + narzut (kwotowo) kosztów ogólnych kgj. Koszty procesów kpj przypadające na jednostkę i-tego produktu są kosztami pośrednimi: kpj = suma (Si * Lij wartość parametru i0tego procesu przypadająca na j-ty produkt)/ wolumen j-tego produktu xj…
…; zaopatrzenie; zarządzanie systemami informatycznymi
3. Zarządzania: planowanie strategiczne i taktyczne; ustalanie celów; alokacja zasobów; ocena pracowników; monitorowanie i ocena działalności operacyjnej
PROCEDURA KONTROLI OPERACYJNEJ
1)Stacja monitoringu (należąca do Sekcji Kontroli Jakości) przeprowadza pomiar procesów technologicznych, a także procesów obsługi (dotyczy on parametrów programu produkcji…
…, które narzucają zmianę wiodących celów przedsiębiorstwa i prowadzą do jego reorganizacji.
2.Sytuacje wewnętrzne - dotyczą mechanizmów sprawowania władzy, stosowanych rozwiązań organizacyjnych procesu zarządzania, autonomii funkcjonalnej i decyzyjnej podstawowych jednostek organizacyjnych firmy.
DOSKONALENIE ŁAŃCUCHA WARTOŚCI - łańcuch wartości to ciąg rożnego rodzaju funkcji, generujących wartość produktu…
…. wykonalności w zakresie zdolności org.-technolog. 7. Gwarancje pokrycia strat
SCHEMAT PODZIAŁU PROCESÓW:
1. Podstawowe: zakładanie nowego biznesu; przygotowanie i wprowadzenie nowego produktu (usługi); produkcja; dystrybucja; fakturowanie; realizacja zamówienia; obsługa klienta; obsługa gwarancyjna
2. Wspierające: formalne planowanie strategiczne i taktyczne; budżetowanie; rekrutacja; szkolenia; wspomaganie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz